week dag datum fractie locatie
W01 vr 2/01/2015 GFT L51
W01 vr 2/01/2015 PMD L51
W01 vr 2/01/2015 GFT L52
W01 vr 2/01/2015 PMD L52
W01 vr 2/01/2015 GFT L53
W01 vr 2/01/2015 PMD L53
W01 vr 2/01/2015 GFT L54
W01 vr 2/01/2015 PMD L54
W01 vr 2/01/2015 REST L55
W01 vr 2/01/2015 REST L56
W01 vr 2/01/2015 REST L57
W01 vr 2/01/2015 REST L58
W01 vr 2/01/2015 REST V51
W01 vr 2/01/2015 GFT V51
W01 vr 2/01/2015 PMD V51
W01 vr 2/01/2015 REST V52
W01 vr 2/01/2015 GFT V52
W01 vr 2/01/2015 PMD V52
W01 vr 2/01/2015 REST V53
W01 vr 2/01/2015 GFT V53
W01 vr 2/01/2015 PMD V53
W01 vr 2/01/2015 REST V54
W01 vr 2/01/2015 GFT V54
W01 vr 2/01/2015 PMD V54
W01 vr 2/01/2015 REST V55
W01 vr 2/01/2015 REST V56
W01 vr 2/01/2015 REST V57
W01 vr 2/01/2015 REST V58
W01 vr 2/01/2015 PMD DESTELBERGEN
W01 vr 2/01/2015 PMD HEUSDEN
W02 ma 5/01/2015 REST L11
W02 ma 5/01/2015 PAPIER L11
W02 ma 5/01/2015 GLAS L11
W02 ma 5/01/2015 REST L12
W02 ma 5/01/2015 PAPIER L12
W02 ma 5/01/2015 GLAS L12
W02 ma 5/01/2015 REST L13
W02 ma 5/01/2015 PAPIER L13
W02 ma 5/01/2015 GLAS L13
W02 ma 5/01/2015 REST L14
W02 ma 5/01/2015 PAPIER L14
W02 ma 5/01/2015 GLAS L14
W02 ma 5/01/2015 GFT L15
W02 ma 5/01/2015 PMD L15
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN L15
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L15
W02 ma 5/01/2015 GFT L16
W02 ma 5/01/2015 PMD L16
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN L16
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L16
W02 ma 5/01/2015 GFT L17
W02 ma 5/01/2015 PMD L17
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN L17
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L17
W02 ma 5/01/2015 GFT L18
W02 ma 5/01/2015 PMD L18
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN L18
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L18
W02 ma 5/01/2015 REST V11
W02 ma 5/01/2015 REST V12
W02 ma 5/01/2015 REST V13
W02 ma 5/01/2015 REST V14
W02 ma 5/01/2015 REST V15
W02 ma 5/01/2015 GFT V15
W02 ma 5/01/2015 PMD V15
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN V15
W02 ma 5/01/2015 REST V16
W02 ma 5/01/2015 GFT V16
W02 ma 5/01/2015 PMD V16
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN V16
W02 ma 5/01/2015 REST V17
W02 ma 5/01/2015 GFT V17
W02 ma 5/01/2015 PMD V17
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN V17
W02 ma 5/01/2015 REST V18
W02 ma 5/01/2015 GFT V18
W02 ma 5/01/2015 PMD V18
W02 ma 5/01/2015 KERSTBOMEN V18
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V45
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V46
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V47
W02 ma 5/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V48
W02 ma 5/01/2015 GFT DESTELBERGEN
W02 ma 5/01/2015 PAPIER DESTELBERGEN
W02 ma 5/01/2015 GLAS DESTELBERGEN
W02 ma 5/01/2015 PAPIER HEUSDEN
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L11
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L12
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L13
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L14
W02 di 6/01/2015 GFT L21
W02 di 6/01/2015 PMD L21
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN L21
W02 di 6/01/2015 GFT L22
W02 di 6/01/2015 PMD L22
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN L22
W02 di 6/01/2015 GFT L23
W02 di 6/01/2015 PMD L23
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN L23
W02 di 6/01/2015 GFT L24
W02 di 6/01/2015 PMD L24
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN L24
W02 di 6/01/2015 REST L25
W02 di 6/01/2015 REST L26
W02 di 6/01/2015 REST L27
W02 di 6/01/2015 REST L28
W02 di 6/01/2015 REST V21
W02 di 6/01/2015 PAPIER V21
W02 di 6/01/2015 GLAS V21
W02 di 6/01/2015 REST V22
W02 di 6/01/2015 PAPIER V22
W02 di 6/01/2015 GLAS V22
W02 di 6/01/2015 REST V23
W02 di 6/01/2015 PAPIER V23
W02 di 6/01/2015 GLAS V23
W02 di 6/01/2015 REST V24
W02 di 6/01/2015 PAPIER V24
W02 di 6/01/2015 GLAS V24
W02 di 6/01/2015 REST V25
W02 di 6/01/2015 GFT V25
W02 di 6/01/2015 PMD V25
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN V25
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V25
W02 di 6/01/2015 REST V26
W02 di 6/01/2015 GFT V26
W02 di 6/01/2015 PMD V26
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN V26
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V26
W02 di 6/01/2015 REST V27
W02 di 6/01/2015 GFT V27
W02 di 6/01/2015 PMD V27
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN V27
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V27
W02 di 6/01/2015 REST V28
W02 di 6/01/2015 GFT V28
W02 di 6/01/2015 PMD V28
W02 di 6/01/2015 KERSTBOMEN V28
W02 di 6/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V28
W02 di 6/01/2015 GFT HEUSDEN
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L21
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L22
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L23
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L24
W02 do 8/01/2015 GFT L41
W02 do 8/01/2015 PMD L41
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN L41
W02 do 8/01/2015 GFT L42
W02 do 8/01/2015 PMD L42
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN L42
W02 do 8/01/2015 GFT L43
W02 do 8/01/2015 PMD L43
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN L43
W02 do 8/01/2015 GFT L44
W02 do 8/01/2015 PMD L44
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN L44
W02 do 8/01/2015 REST L45
W02 do 8/01/2015 REST L46
W02 do 8/01/2015 REST L47
W02 do 8/01/2015 REST L48
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V11
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V12
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V13
W02 do 8/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V14
W02 do 8/01/2015 REST V41
W02 do 8/01/2015 PAPIER V41
W02 do 8/01/2015 GLAS V41
W02 do 8/01/2015 REST V42
W02 do 8/01/2015 PAPIER V42
W02 do 8/01/2015 GLAS V42
W02 do 8/01/2015 REST V43
W02 do 8/01/2015 PAPIER V43
W02 do 8/01/2015 GLAS V43
W02 do 8/01/2015 REST V44
W02 do 8/01/2015 PAPIER V44
W02 do 8/01/2015 GLAS V44
W02 do 8/01/2015 REST V45
W02 do 8/01/2015 GFT V45
W02 do 8/01/2015 PMD V45
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN V45
W02 do 8/01/2015 REST V46
W02 do 8/01/2015 GFT V46
W02 do 8/01/2015 PMD V46
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN V46
W02 do 8/01/2015 REST V47
W02 do 8/01/2015 GFT V47
W02 do 8/01/2015 PMD V47
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN V47
W02 do 8/01/2015 REST V48
W02 do 8/01/2015 GFT V48
W02 do 8/01/2015 PMD V48
W02 do 8/01/2015 KERSTBOMEN V48
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L25
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L26
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L27
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L28
W02 vr 9/01/2015 REST L51
W02 vr 9/01/2015 PAPIER L51
W02 vr 9/01/2015 GLAS L51
W02 vr 9/01/2015 REST L52
W02 vr 9/01/2015 PAPIER L52
W02 vr 9/01/2015 GLAS L52
W02 vr 9/01/2015 REST L53
W02 vr 9/01/2015 PAPIER L53
W02 vr 9/01/2015 GLAS L53
W02 vr 9/01/2015 REST L54
W02 vr 9/01/2015 PAPIER L54
W02 vr 9/01/2015 GLAS L54
W02 vr 9/01/2015 GFT L55
W02 vr 9/01/2015 PMD L55
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN L55
W02 vr 9/01/2015 GFT L56
W02 vr 9/01/2015 PMD L56
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN L56
W02 vr 9/01/2015 GFT L57
W02 vr 9/01/2015 PMD L57
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN L57
W02 vr 9/01/2015 GFT L58
W02 vr 9/01/2015 PMD L58
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN L58
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V21
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V22
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V23
W02 vr 9/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V24
W02 vr 9/01/2015 REST V51
W02 vr 9/01/2015 REST V52
W02 vr 9/01/2015 REST V53
W02 vr 9/01/2015 REST V54
W02 vr 9/01/2015 REST V55
W02 vr 9/01/2015 GFT V55
W02 vr 9/01/2015 PMD V55
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN V55
W02 vr 9/01/2015 REST V56
W02 vr 9/01/2015 GFT V56
W02 vr 9/01/2015 PMD V56
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN V56
W02 vr 9/01/2015 REST V57
W02 vr 9/01/2015 GFT V57
W02 vr 9/01/2015 PMD V57
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN V57
W02 vr 9/01/2015 REST V58
W02 vr 9/01/2015 GFT V58
W02 vr 9/01/2015 PMD V58
W02 vr 9/01/2015 KERSTBOMEN V58
W03 ma 12/01/2015 GFT L11
W03 ma 12/01/2015 PMD L11
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN L11
W03 ma 12/01/2015 GFT L12
W03 ma 12/01/2015 PMD L12
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN L12
W03 ma 12/01/2015 GFT L13
W03 ma 12/01/2015 PMD L13
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN L13
W03 ma 12/01/2015 GFT L14
W03 ma 12/01/2015 PMD L14
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN L14
W03 ma 12/01/2015 REST L15
W03 ma 12/01/2015 PAPIER L15
W03 ma 12/01/2015 GLAS L15
W03 ma 12/01/2015 REST L16
W03 ma 12/01/2015 PAPIER L16
W03 ma 12/01/2015 GLAS L16
W03 ma 12/01/2015 REST L17
W03 ma 12/01/2015 PAPIER L17
W03 ma 12/01/2015 GLAS L17
W03 ma 12/01/2015 REST L18
W03 ma 12/01/2015 PAPIER L18
W03 ma 12/01/2015 GLAS L18
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L41
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L42
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L43
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L44
W03 ma 12/01/2015 REST V11
W03 ma 12/01/2015 GFT V11
W03 ma 12/01/2015 PMD V11
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN V11
W03 ma 12/01/2015 REST V12
W03 ma 12/01/2015 GFT V12
W03 ma 12/01/2015 PMD V12
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN V12
W03 ma 12/01/2015 REST V13
W03 ma 12/01/2015 GFT V13
W03 ma 12/01/2015 PMD V13
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN V13
W03 ma 12/01/2015 REST V14
W03 ma 12/01/2015 GFT V14
W03 ma 12/01/2015 PMD V14
W03 ma 12/01/2015 KERSTBOMEN V14
W03 ma 12/01/2015 REST V15
W03 ma 12/01/2015 REST V16
W03 ma 12/01/2015 REST V17
W03 ma 12/01/2015 REST V18
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V41
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V42
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V43
W03 ma 12/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V44
W03 ma 12/01/2015 REST DESTELBERGEN
W03 ma 12/01/2015 GLAS HEUSDEN
W03 di 13/01/2015 REST L21
W03 di 13/01/2015 REST L22
W03 di 13/01/2015 REST L23
W03 di 13/01/2015 REST L24
W03 di 13/01/2015 GFT L25
W03 di 13/01/2015 PMD L25
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN L25
W03 di 13/01/2015 GFT L26
W03 di 13/01/2015 PMD L26
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN L26
W03 di 13/01/2015 GFT L27
W03 di 13/01/2015 PMD L27
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN L27
W03 di 13/01/2015 GFT L28
W03 di 13/01/2015 PMD L28
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN L28
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L45
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L46
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L47
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L48
W03 di 13/01/2015 REST V21
W03 di 13/01/2015 GFT V21
W03 di 13/01/2015 PMD V21
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN V21
W03 di 13/01/2015 REST V22
W03 di 13/01/2015 GFT V22
W03 di 13/01/2015 PMD V22
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN V22
W03 di 13/01/2015 REST V23
W03 di 13/01/2015 GFT V23
W03 di 13/01/2015 PMD V23
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN V23
W03 di 13/01/2015 REST V24
W03 di 13/01/2015 GFT V24
W03 di 13/01/2015 PMD V24
W03 di 13/01/2015 KERSTBOMEN V24
W03 di 13/01/2015 REST V25
W03 di 13/01/2015 PAPIER V25
W03 di 13/01/2015 GLAS V25
W03 di 13/01/2015 REST V26
W03 di 13/01/2015 PAPIER V26
W03 di 13/01/2015 GLAS V26
W03 di 13/01/2015 REST V27
W03 di 13/01/2015 PAPIER V27
W03 di 13/01/2015 GLAS V27
W03 di 13/01/2015 REST V28
W03 di 13/01/2015 PAPIER V28
W03 di 13/01/2015 GLAS V28
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V51
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V52
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V53
W03 di 13/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V54
W03 di 13/01/2015 REST HEUSDEN
W03 do 15/01/2015 REST L41
W03 do 15/01/2015 PAPIER L41
W03 do 15/01/2015 GLAS L41
W03 do 15/01/2015 REST L42
W03 do 15/01/2015 PAPIER L42
W03 do 15/01/2015 GLAS L42
W03 do 15/01/2015 REST L43
W03 do 15/01/2015 PAPIER L43
W03 do 15/01/2015 GLAS L43
W03 do 15/01/2015 REST L44
W03 do 15/01/2015 PAPIER L44
W03 do 15/01/2015 GLAS L44
W03 do 15/01/2015 GFT L45
W03 do 15/01/2015 PMD L45
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN L45
W03 do 15/01/2015 GFT L46
W03 do 15/01/2015 PMD L46
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN L46
W03 do 15/01/2015 GFT L47
W03 do 15/01/2015 PMD L47
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN L47
W03 do 15/01/2015 GFT L48
W03 do 15/01/2015 PMD L48
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN L48
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L55
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L56
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L57
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L58
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V15
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V16
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V17
W03 do 15/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V18
W03 do 15/01/2015 REST V41
W03 do 15/01/2015 GFT V41
W03 do 15/01/2015 PMD V41
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN V41
W03 do 15/01/2015 REST V42
W03 do 15/01/2015 GFT V42
W03 do 15/01/2015 PMD V42
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN V42
W03 do 15/01/2015 REST V43
W03 do 15/01/2015 GFT V43
W03 do 15/01/2015 PMD V43
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN V43
W03 do 15/01/2015 REST V44
W03 do 15/01/2015 GFT V44
W03 do 15/01/2015 PMD V44
W03 do 15/01/2015 KERSTBOMEN V44
W03 do 15/01/2015 REST V45
W03 do 15/01/2015 REST V46
W03 do 15/01/2015 REST V47
W03 do 15/01/2015 REST V48
W03 do 15/01/2015 PMD DESTELBERGEN
W03 do 15/01/2015 PMD HEUSDEN
W03 vr 16/01/2015 GFT L51
W03 vr 16/01/2015 PMD L51
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN L51
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L51
W03 vr 16/01/2015 GFT L52
W03 vr 16/01/2015 PMD L52
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN L52
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L52
W03 vr 16/01/2015 GFT L53
W03 vr 16/01/2015 PMD L53
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN L53
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L53
W03 vr 16/01/2015 GFT L54
W03 vr 16/01/2015 PMD L54
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN L54
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L54
W03 vr 16/01/2015 REST L55
W03 vr 16/01/2015 PAPIER L55
W03 vr 16/01/2015 GLAS L55
W03 vr 16/01/2015 REST L56
W03 vr 16/01/2015 PAPIER L56
W03 vr 16/01/2015 GLAS L56
W03 vr 16/01/2015 REST L57
W03 vr 16/01/2015 PAPIER L57
W03 vr 16/01/2015 GLAS L57
W03 vr 16/01/2015 REST L58
W03 vr 16/01/2015 PAPIER L58
W03 vr 16/01/2015 GLAS L58
W03 vr 16/01/2015 REST V51
W03 vr 16/01/2015 GFT V51
W03 vr 16/01/2015 PMD V51
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN V51
W03 vr 16/01/2015 REST V52
W03 vr 16/01/2015 GFT V52
W03 vr 16/01/2015 PMD V52
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN V52
W03 vr 16/01/2015 REST V53
W03 vr 16/01/2015 GFT V53
W03 vr 16/01/2015 PMD V53
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN V53
W03 vr 16/01/2015 REST V54
W03 vr 16/01/2015 GFT V54
W03 vr 16/01/2015 PMD V54
W03 vr 16/01/2015 KERSTBOMEN V54
W03 vr 16/01/2015 REST V55
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V55
W03 vr 16/01/2015 REST V56
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V56
W03 vr 16/01/2015 REST V57
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V57
W03 vr 16/01/2015 REST V58
W03 vr 16/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V58
W04 ma 19/01/2015 REST L11
W04 ma 19/01/2015 REST L12
W04 ma 19/01/2015 REST L13
W04 ma 19/01/2015 REST L14
W04 ma 19/01/2015 GFT L15
W04 ma 19/01/2015 PMD L15
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L15
W04 ma 19/01/2015 GFT L16
W04 ma 19/01/2015 PMD L16
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L16
W04 ma 19/01/2015 GFT L17
W04 ma 19/01/2015 PMD L17
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L17
W04 ma 19/01/2015 GFT L18
W04 ma 19/01/2015 PMD L18
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG L18
W04 ma 19/01/2015 REST V11
W04 ma 19/01/2015 PAPIER V11
W04 ma 19/01/2015 GLAS V11
W04 ma 19/01/2015 REST V12
W04 ma 19/01/2015 PAPIER V12
W04 ma 19/01/2015 GLAS V12
W04 ma 19/01/2015 REST V13
W04 ma 19/01/2015 PAPIER V13
W04 ma 19/01/2015 GLAS V13
W04 ma 19/01/2015 REST V14
W04 ma 19/01/2015 PAPIER V14
W04 ma 19/01/2015 GLAS V14
W04 ma 19/01/2015 REST V15
W04 ma 19/01/2015 GFT V15
W04 ma 19/01/2015 PMD V15
W04 ma 19/01/2015 REST V16
W04 ma 19/01/2015 GFT V16
W04 ma 19/01/2015 PMD V16
W04 ma 19/01/2015 REST V17
W04 ma 19/01/2015 GFT V17
W04 ma 19/01/2015 PMD V17
W04 ma 19/01/2015 REST V18
W04 ma 19/01/2015 GFT V18
W04 ma 19/01/2015 PMD V18
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V45
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V46
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V47
W04 ma 19/01/2015 GROFVUIL OP AANVRAAG V48
 • Formats
 • Description

  Kalender 2015 Specificaties dataset IVAGO-inzamelkalender: De dataset IVAGO-stratenlijst bevat onderstaande kolommen met gegevens: Week: week van het jaar Dag: weekdag Datum: ophaaldag Fractie: afvalsoort die opgehaald wordt. Er zijn 5 mogelijkheden: Rest, GFT, PMD, Papier & karton en Glas Locatie: (sector of ophaalronde) IVAGO deelde haar werkingsgebied op in 64 ophaalrondes. De verschillende rondes in Gent krijgen een letter V of L en 2 cijfers. Aan de hand van deze code kan je de straat linken aan straatnamen vermeld in de dataset IVAGO-stratenlijst.   IVAGO biedt 3 datasets aan: IVAGO-appartementen IVAGO-inzamelkalender IVAGO-stratenlijst Op basis van deze datasets kan een persoonlijke ophaalkalender per adres opgevraagd worden.     Hoe ga ik aan de slag met deze datasets? Raadpleeg het bestand “IVAGO-appartementen” Dit bestand bevat een lijst van alle adressen die niet vallen onder de gewone particuliere ophaalregeling. Het gaat om appartementsgebouwen waarvan de bewoners hun afval in verzamelcontain

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  IVAGO,afvalkalender,PMD,Glas,Papier,Huisvuil