CodeDepartement NummerHoofdstrategischeDoelstelling Nummer Titel IdBudgetronde
DEPBRAND 1 27 DSD 01 - HULPVERLENING 2
DEPBRAND 2 28 DSD 02 - Dienstverlening 2
DEPBRAND 2 29 DSD 03 - KLANTEN 2
DEPCULT 1 30 SD1 Als actor en als regisseur bouwt het Departement cultuur Gent uit tot een stad van creatie en erfgoed met Europese ambitie en met een sterk ontwikkeld cultuurhistorisch bewustzijn en dit in permanent overleg en in een gestructureerde samenwerking tussen het Departement cultuur, de cultuursector en andere relevante partners in eigen stad en in binnen- en buitenland. 2
DEPCULT 1 31 SD2 Het Departement cultuur zal zijn cultureel ondersteuningsapparaat maximaal inzetten op de uitbouw van Gent als stad van creatie en erfgoed, met bijzondere aandacht voor innovatie en experiment 2
DEPCULT 1 32 SD3 :Het Departement cultuur investeert in innoverend onderzoek en in kennisopbouw op Europees niveau. Het verankert de zelf verworven kennis en vernieuwende benaderingen in andere gerelateerde beleidsdomeinen. 2
DEPCULT 2 33 SD4 Het Departement cultuur wil maatschappelijke emancipatie stimuleren door de bevordering van de participatie aan cultuur en de kennis van cultuur. 2
DEPCULT 2 34 SD5 :We willen de verschillende culturen in onze stad zichtbaar maken, promoten en erkennen en een open klimaat creëren waarin ze elkaar in wederzijds respect ontmoeten en bestuiven. 2
DEPCULT 2 35 SD6 :We willen cultuur op een dynamische manier inschakelen in de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad 2
DEPCULT 3 36 SD7 :Het Departement cultuur stimuleert het cultureel ondernemerschap in onze stad en versterkt het cultureel imago van Gent met het oog op de ontwikkeling van een gunstig investeringsklimaat. 2
DEPCULT 5 37 SD8 Het Departement cultuur wil ten laatste in 2013 de cultuurcommunicatie optimaliseren en de kwaliteit in het cultuuraanbod duiden. 2
DEPCULT 5 38 SD9 Het Departement wil een inhoudelijke dialoog organiseren tussen de Gentenaars en de cultuursector in een innovatief klimaat van communicatie en inspraak inzake cultuurbeleid 2
DEPMIVO 2 39 SD 1 De gezondheidszorg en de gezondheidsbevordering toegankelijk maken voor elke Gentenaar, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en aandachtswijken 2
DEPMIVO 4 40 SD 3 Het bepalen, monitoren en realiseren van een gezonde leefomgeving en een goede milieukwaliteit 2
DEPMIVO 4 42 SD 5 Het stimuleren en ondersteunen van een milieuvriendelijke en gezonde leefwijze 2
DEPMIVO 4 43 SD 4 Realiseren van een voldoende, kwalitatief aanbod aan openbaar groen, natuur en bos 2
DEPMIVO 2 46 SD 2 Het bevorderen van het dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot dieren 2
DEPMIVO 7 48 Wij sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 2
DEPMIVO 7 49 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 2
DEPMIVO 1 50 SD 0 Continu deskundigheid uitbouwen om specifieke milieu-, gezondheids- en groenproblemen op te lossen en door een innovatieve, creatieve en gedragen aanpak een voortrekkers rol te spelen. 2
DEPPEROR 1 51 SD 1 We verzekeren dat de stad als organisatie performant kan presteren door haar te faciliteren, inspireren en ondersteunen met de best passende organisatiebouwstenen 2
DEPPEROR 1 52 SD 2 Wij verzekeren een innovatief, klantgericht, transparant personeels-, organisatie- en welzijnsbeleid met oog voor ontwikkeling en kennisdeling 2
DEPSTAFD 1 53 SD 1: Het departement wordt een dynamisch en pro-actief steunpunt van interne consultancy, van ontwikkeling, ontsluiting en integratie van kennis en instrumenten op maat voor de optimalisering van de uitvoering, de coördinatie en de evaluatie van het stedelijke beleid. 2
DEPSTAFD 1 54 SD 2: Het departement wordt een interactief steunpunt dat innovatie en incubatie stimuleert, ondersteunt en initieert in het kader van beleidsopties en maatschappelijke evoluties. 2
DEPSTAFD 1 55 SD 3: De strategische planningscyclus van de Stad wordt door het departement stafdiensten optimaal beheerd, geregisseerd en geïntegreerd in het stedelijke beleid. 2
DEPSTAFD 1 56 SD4: Het departement wordt een steun- en coördinatiepunt voor het detecteren, stimuleren, ondersteunen en coördineren van partnerschappen en netwerken voor internationale en interbestuurlijke samenwerking en solidariteit. 2
DEPSTAFD 5 57 SD5: Het departement stimuleert, ondersteunt en regisseert de interne en externe communicatie en inspraak met het oog op een sterke betrokkenheid van de stedelijke actoren en de bewoners bij het stedelijke beleid en een positieve beeldvorming van Gent. 2
DEPSTAFD 7 58 GSD 1: wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 2
DEPSTAFD 7 59 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 2
DEPONDOP 1 60 SD1 We spelen adequaat en innovatief in op de opvang- en leerbehoeften van alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) 2
DEPDSSS 1 61 SD 1 - Het besluitvormingsproces is geoptimaliseerd en beheerst met een verbeterde kwaliteit van de besluiten tot gevolg 2
DEPDSSS 1 62 SD 2 - We benutten de wettelijke, decretale en door het bestuur opgelegde taken van de stadssecretaris om de werking van de administratie te sturen teneinde ze te stimuleren om maximaal te evolueren naar een performante, innovatieve en kwaliteitsvolle organisatie 2
DEPDSSS 1 63 SD 3 - Als scharnier garanderen en stimuleren we een transparant en effectief tweerichtingsverkeer tussen bestuur en administratie in de brede zin 2
DEPDSSS 3 64 SD 4 - We faciliteren maximaal de bestaande sectoroverschrijdende bestuurlijke overlegfora en partnerschappen en sporen proactief nieuwe op 2
DEPDSSS 5 65 SD 5 - Het stadhuis is het centrum van een transparante lokale democratie en een open ontmoetingsplaats voor stadsgebonden aangelegenheden 2
DEPDSSS 7 66 GSD 1 - We sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 2
DEPDSSS 7 67 GSD 2 - We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 2
DEPBEVWE 2 69 SD 1 De administratieve en maatschappelijke dienstverlening is beter afgestemd en toegankelijk voor elke Gentenaar. 2
DEPBEVWE 2 70 SD 2 Er is een gunstig klimaat voor het verenigingsleven, bewonersinitiatieven, spontane solidariteit en positieve contacten tussen de inwoners. 2
DEPBEVWE 2 71 SD 3 We stimuleren andere departementen en lokale actoren om rekening te houden met doelgroepspecifieke noden en behoeften. 2
DEPBEVWE 5 72 SD 4 De inspraak van de bevolking is optimaal geïntegreerd in onze werking en we zijn hiervoor toonaangevend. 2
DEPBEVWE 7 73 We sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamsiche organisatie. 2
DEPBEVWE 7 74 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 2
DEPPROSP 1 75 SD02 Imagoversterkende evenementen worden optimaal geïdentificeerd, voorbereid en gecoördineerd. 2
DEPPROSP 1 76 SD01 Artistiek en sportief talent vindt hier een uitstekende voedingsbodem om uit te groeien tot drager van het imago van de scheppende stad. 2
DEPROMO 4 78 SD 4a "Wij creëren maximaal en optimaal mogelijkheden en condities op vlak van een innovatief en geïntegreerd ruimtelijk beleid, een integraal waterbeheer en een mobiliteits- en parkeerbeleid" 2
DEPROMO 4 80 SD 4b "Wij zijn hierbij een essentiële actor in het proces van concept en uitvoering, We spelen een sturende rol inzake ruimtelijke kwaliteit, woon- en leefkwaliteit en duurzame bereikbaarheid" 2
DEPROMO 2 81 SD 2 Wij werken een woonbeleid uit, implementeren het en bedden het structureel in de Stad in met de bedoeling om voor elke Gentenaar gelijke toegang te garanderen tot kwaliteitsvol leven en wonen. 2
DEPROMO 1 82 SD 1 "Wij ontwikkelen en implementeren interactief de pioniersrol van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein bij het vormgeven en het goed laten functioneren van een uniek en veelzijdig Gents landschap en de fysieke leefomgeving" 2
DEPROMO 5 83 SD 5 "Vanuit een goede inhoudelijke voorbereiding zorgen wij dat er gecommuniceerd wordt over de huidige en toekomstige aanpak, projecten en onderliggende visie van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. De communicatie hierover vormt een essentieel element voor de uitstraling van de stad." 2
DEPROMO 7 85 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 2
DEPROMO 7 86 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 2
DEPPROSP 5 89 SD06 Het sportief, evenementiëel en toeristisch aanbod wordt op een kwaliteitsvolle en actieve manier gepromoot. 2
DEPPROSP 1 91 SD03 Het gewenste imago van Gent wordt versterkt met het oog op het vergroten van de aantrekkingskracht van Gent om er te wonen, te studeren, te ondernemen, te werken en te recreëren. 2
DEPPROSP 7 92 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds perfomantere, dynamische organisatie. 2
DEPPROSP 7 93 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 2
DEPFAMAN 7 94 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 2
DEPFAMAN 7 95 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 2
DEPFAMAN 1 96 SD01 het facilitair beheer (roerend en onroerend) is sterk pro-actief gedreven waarbij wij al onze klanten kunnen ondersteunen volgens hun behoeften en volgens die van de organisatie. Het departement FM waarborgt een kwaliteitsvolle facilitaire dienstverlening binnen de beschikbare middelen en met constante aftoetsing aan de sociale, economische en ecologische pijlers van duurzaamheid. 2
DEPFINAN 1 97 SD1: Vanuit de voortrekkersrol van de stad optimaliseren we op een proactieve manier het financieel beheer en bijhorende processen, systemen en methoden met het oog op efficiëntieverhoging en administratieve vereenvoudiging. 2
DEPFINAN 3 98 SD2: Door een kwaliteitsvolle uitvoering van de kerntaken een essentiële bijdrage leveren tot een financieel duurzame organisatie. 2
DEPFINAN 3 99 SD3: Het verzekeren van transparantie op financieel gebied en het leveren van maximale ondersteuning in de besluitvorming. 2
DEPFINAN 7 102 GSD1: Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 2
DEPFINAN 7 104 GSD2: We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 2
DEPONDOP 2 105 SD2 We bouwen een veilige, uitdagende, aangename, didactische en duurzame omgeving uit, en waarborgen ze." (omgeving = ruim, is leefomgeving) 2
DEPONDOP 2 106 SD3 We bieden maximaal kansen inzake opvoeding en onderwijs aan alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs volwassenen-onderwijs) 2
DEPONDOP 2 107 SD4 We dragen met opvoeding en onderwijs bij tot de realisatie van een emancipa- torisch mens- en maatschappijbeeld 2
DEPONDOP 5 108 SD5 We verhogen de participatie en betrokkenheid van alle actoren aan het onderwijs- en opvoedingsproces en blijven ze stimuleren 2
DEPONDOP 7 109 GSD1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 2
DEPWEREC 3 111 SD2 Bedrijven, kennisinstellingen en handel beschikken over aantrekkelijke vestigingslocaties. 2
DEPWEREC 3 112 SD3 Gericht aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die leidt tot meer werk en een diverse en duurzame economie en actieve promotie van Gent als dynamische en kennisgedreven economische regio. 2
DEPWEREC 1 113 SD4 We bevorderen het klimaat voor kennis en innovatie bij economische actoren en kennisinstellingen 2
DEPWEREC 2 114 SD5 Verkleinen kloof onderwijs en arbeidsmarkt. 2
DEPWEREC 2 115 SD6 Tegen eind 2012 zijn er in Gent 1000 extra banen in de sociale economie (inclusief lokale diensteneconomie). 2
DEPWEREC 2 116 SD7 Versterking inzetbaarheid van werkzoekenden met het oog op integratie op de arbeidsmarkt. 2
DEPWEREC 2 117 SD8 Om de beleidssamenhang en betrokkenheid van de socio-economische partners te vergroten, versterken we strategische partnerschappen. 2
DEPONDOP 7 118 GSD2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 2
DEPWEREC 7 119 SD9 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 2
DEPWEREC 7 120 SD10 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 2
DEPCULT 7 121 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 2
DEPCULT 7 122 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 2
DEPKABDS 7 124 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 2
DEPFRAC 7 125 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 2
DEPONBVR 1 126 SD 1 Tegen 2013 is de Dienst Ombudsvrouw complementair aan de interne klachtenbehandeling en een cruciaal fundament in het verbeter- en klachtenmanagement van Stad en OCMW en voortrekker op gebied van lokale ombudswerking

De Dienst Ombudsvrouw is een brug tussen burger en bestuur.
2
DEPONBVR 5 128 SD 2 Tegen 2013 kennen de meeste Gentenaars onze dienst en weten ze ook wat we precies doen 2
DEPPEROR 2 129 SD 3 We verzekeren dat de Stad steeds kan rekenen op medewerkers met de juiste competenties die binnen een stimulerende en kwaliteitsvolle werkomgeving de stadsmissie waarmaken 2
DEPPEROR 5 130 SD 4 We verzekeren binnen de organisatie communicatie die de (samen)werking van de organisatie ondersteunt, die voor alle belanghebbenden toegankelijk is en waar iedereen een actiever rol in speelt 2
DEPPEROR 7 131 GSD 1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 2
DEPPEROR 7 132 GSD 2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking 2
DEPONBVR 7 133 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 2
DEPONBVR 7 134 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 2
MANTEAM 7 138 Het MT functioneert in de beleidscyclus als essentiële schakel tussen bestuur (raad en college) en administratie, vertrekkend van zijn decretale bevoegdheden en adviserende rol. 2
MANTEAM 7 139 Het MT neemt de sturende en coördinerende verantwoordelijkheid op om de eenheid van de organisatie blijvend te verzekeren en de kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid te garanderen en te optimaliseren. 2
DEPNIORG 5 140 SD01 Niet-organieke diensten 2
DEPNIORG 5 141 SD01 Ontbonden Stadsdiensten 2
DEPPROSP 2 142 SD04 Wij garanderen een gelijke toegang tot sport, evenementen en feestelijkheden door het maximaal weghalen van drempels en door de uitbouw van een kwalitatief aanbod. 2
DEPPROSP 3 143 SD05 Door de regie van het vrijetijdsgebeuren dragen wij bij tot een dynamische en gediversifieerde economie 2
DEPMIVO 2 144 SD 7 Gelijke toegang tot sportevenementen en feestelijkheden + kwaliteitsaanbod 2
DEPWEREC 3 145 SD1 Gent is aantrekkelijk voor ondernemen. We stimuleren, ondersteunen en begeleiden ondernemers in hun ontwikkeling en duurzame groei. 2
DEPBRAND 7 148 GSD 1.1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 2
DEPBRAND 7 149 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 2
DEPMOB 7 150 mobiele ploegen 2
DEPBRAND 1 27 DSD 01 - HULPVERLENING 3
DEPBRAND 2 28 DSD 02 - Dienstverlening 3
DEPBRAND 2 29 DSD 03 - KLANTEN 3
DEPCULT 1 30 SD1 Als actor en als regisseur bouwt het Departement cultuur Gent uit tot een stad van creatie en erfgoed met Europese ambitie en met een sterk ontwikkeld cultuurhistorisch bewustzijn en dit in permanent overleg en in een gestructureerde samenwerking tussen het Departement cultuur, de cultuursector en andere relevante partners in eigen stad en in binnen- en buitenland. 3
DEPCULT 1 31 SD2 Het Departement cultuur zal zijn cultureel ondersteuningsapparaat maximaal inzetten op de uitbouw van Gent als stad van creatie en erfgoed, met bijzondere aandacht voor innovatie en experiment 3
DEPCULT 1 32 SD3 :Het Departement cultuur investeert in innoverend onderzoek en in kennisopbouw op Europees niveau. Het verankert de zelf verworven kennis en vernieuwende benaderingen in andere gerelateerde beleidsdomeinen. 3
DEPCULT 2 33 SD4 Het Departement cultuur wil maatschappelijke emancipatie stimuleren door de bevordering van de participatie aan cultuur en de kennis van cultuur. 3
DEPCULT 2 34 SD5 :We willen de verschillende culturen in onze stad zichtbaar maken, promoten en erkennen en een open klimaat creëren waarin ze elkaar in wederzijds respect ontmoeten en bestuiven. 3
DEPCULT 2 35 SD6 :We willen cultuur op een dynamische manier inschakelen in de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad 3
DEPCULT 3 36 SD7 :Het Departement cultuur stimuleert het cultureel ondernemerschap in onze stad en versterkt het cultureel imago van Gent met het oog op de ontwikkeling van een gunstig investeringsklimaat. 3
DEPCULT 5 37 SD8 Het Departement cultuur wil ten laatste in 2013 de cultuurcommunicatie optimaliseren en de kwaliteit in het cultuuraanbod duiden. 3
DEPCULT 5 38 SD9 Het Departement wil een inhoudelijke dialoog organiseren tussen de Gentenaars en de cultuursector in een innovatief klimaat van communicatie en inspraak inzake cultuurbeleid 3
DEPMIVO 2 39 SD 1 De gezondheidszorg en de gezondheidsbevordering toegankelijk maken voor elke Gentenaar, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en aandachtswijken 3
DEPMIVO 4 40 SD 3 Het bepalen, monitoren en realiseren van een gezonde leefomgeving en een goede milieukwaliteit 3
DEPMIVO 4 42 SD 5 Het stimuleren en ondersteunen van een milieuvriendelijke en gezonde leefwijze 3
DEPMIVO 4 43 SD 4 Realiseren van een voldoende, kwalitatief aanbod aan openbaar groen, natuur en bos 3
DEPMIVO 2 46 SD 2 Het bevorderen van het dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot dieren 3
DEPMIVO 7 48 Wij sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 3
DEPMIVO 7 49 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 3
DEPMIVO 1 50 SD 0 Continu deskundigheid uitbouwen om specifieke milieu-, gezondheids- en groenproblemen op te lossen en door een innovatieve, creatieve en gedragen aanpak een voortrekkers rol te spelen. 3
DEPPEROR 1 51 SD 1 We verzekeren dat de stad als organisatie performant kan presteren door haar te faciliteren, inspireren en ondersteunen met de best passende organisatiebouwstenen 3
DEPPEROR 1 52 SD 2 Wij verzekeren een innovatief, klantgericht, transparant personeels-, organisatie- en welzijnsbeleid met oog voor ontwikkeling en kennisdeling 3
DEPSTAFD 1 53 SD 1: Het departement wordt een dynamisch en pro-actief steunpunt van interne consultancy, van ontwikkeling, ontsluiting en integratie van kennis en instrumenten op maat voor de optimalisering van de uitvoering, de coördinatie en de evaluatie van het stedelijke beleid. 3
DEPSTAFD 1 54 SD 2: Het departement wordt een interactief steunpunt dat innovatie en incubatie stimuleert, ondersteunt en initieert in het kader van beleidsopties en maatschappelijke evoluties. 3
DEPSTAFD 1 55 SD 3: De strategische planningscyclus van de Stad wordt door het departement stafdiensten optimaal beheerd, geregisseerd en geïntegreerd in het stedelijke beleid. 3
DEPSTAFD 1 56 SD4: Het departement wordt een steun- en coördinatiepunt voor het detecteren, stimuleren, ondersteunen en coördineren van partnerschappen en netwerken voor internationale en interbestuurlijke samenwerking en solidariteit. 3
DEPSTAFD 5 57 SD5: Het departement stimuleert, ondersteunt en regisseert de interne en externe communicatie en inspraak met het oog op een sterke betrokkenheid van de stedelijke actoren en de bewoners bij het stedelijke beleid en een positieve beeldvorming van Gent. 3
DEPSTAFD 7 58 GSD 1: wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 3
DEPSTAFD 7 59 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 3
DEPONDOP 1 60 SD1 We spelen adequaat en innovatief in op de opvang- en leerbehoeften van alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) 3
DEPDSSS 1 61 SD 1 - Het besluitvormingsproces is geoptimaliseerd en beheerst met een verbeterde kwaliteit van de besluiten tot gevolg 3
DEPDSSS 1 62 SD 2 - We benutten de wettelijke, decretale en door het bestuur opgelegde taken van de stadssecretaris om de werking van de administratie te sturen teneinde ze te stimuleren om maximaal te evolueren naar een performante, innovatieve en kwaliteitsvolle organisatie 3
DEPDSSS 1 63 SD 3 - Als scharnier garanderen en stimuleren we een transparant en effectief tweerichtingsverkeer tussen bestuur en administratie in de brede zin 3
DEPDSSS 3 64 SD 4 - We faciliteren maximaal de bestaande sectoroverschrijdende bestuurlijke overlegfora en partnerschappen en sporen proactief nieuwe op 3
DEPDSSS 5 65 SD 5 - Het stadhuis is het centrum van een transparante lokale democratie en een open ontmoetingsplaats voor stadsgebonden aangelegenheden 3
DEPDSSS 7 66 GSD 1 - We sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 3
DEPDSSS 7 67 GSD 2 - We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 3
DEPBEVWE 2 69 SD 1 De administratieve en maatschappelijke dienstverlening is beter afgestemd en toegankelijk voor elke Gentenaar. 3
DEPBEVWE 2 70 SD 2 Er is een gunstig klimaat voor het verenigingsleven, bewonersinitiatieven, spontane solidariteit en positieve contacten tussen de inwoners. 3
DEPBEVWE 2 71 SD 3 We stimuleren andere departementen en lokale actoren om rekening te houden met doelgroepspecifieke noden en behoeften. 3
DEPBEVWE 5 72 SD 4 De inspraak van de bevolking is optimaal geïntegreerd in onze werking en we zijn hiervoor toonaangevend. 3
DEPBEVWE 7 73 We sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamsiche organisatie. 3
DEPBEVWE 7 74 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 3
DEPPROSP 1 75 SD02 Imagoversterkende evenementen worden optimaal geïdentificeerd, voorbereid en gecoördineerd. 3
DEPPROSP 1 76 SD01 Artistiek en sportief talent vindt hier een uitstekende voedingsbodem om uit te groeien tot drager van het imago van de scheppende stad. 3
DEPROMO 4 78 SD 4a "Wij creëren maximaal en optimaal mogelijkheden en condities op vlak van een innovatief en geïntegreerd ruimtelijk beleid, een integraal waterbeheer en een mobiliteits- en parkeerbeleid" 3
DEPROMO 4 80 SD 4b "Wij zijn hierbij een essentiële actor in het proces van concept en uitvoering, We spelen een sturende rol inzake ruimtelijke kwaliteit, woon- en leefkwaliteit en duurzame bereikbaarheid" 3
DEPROMO 2 81 SD 2 Wij werken een woonbeleid uit, implementeren het en bedden het structureel in de Stad in met de bedoeling om voor elke Gentenaar gelijke toegang te garanderen tot kwaliteitsvol leven en wonen. 3
DEPROMO 1 82 SD 1 "Wij ontwikkelen en implementeren interactief de pioniersrol van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein bij het vormgeven en het goed laten functioneren van een uniek en veelzijdig Gents landschap en de fysieke leefomgeving" 3
DEPROMO 5 83 SD 5 "Vanuit een goede inhoudelijke voorbereiding zorgen wij dat er gecommuniceerd wordt over de huidige en toekomstige aanpak, projecten en onderliggende visie van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. De communicatie hierover vormt een essentieel element voor de uitstraling van de stad." 3
DEPROMO 7 85 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 3
DEPROMO 7 86 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 3
DEPPROSP 5 89 SD06 Het sportief, evenementiëel en toeristisch aanbod wordt op een kwaliteitsvolle en actieve manier gepromoot. 3
DEPPROSP 1 91 SD03 Het gewenste imago van Gent wordt versterkt met het oog op het vergroten van de aantrekkingskracht van Gent om er te wonen, te studeren, te ondernemen, te werken en te recreëren. 3
DEPPROSP 7 92 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds perfomantere, dynamische organisatie. 3
DEPPROSP 7 93 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 3
DEPFAMAN 7 94 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 3
DEPFAMAN 7 95 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 3
DEPFAMAN 1 96 SD01 het facilitair beheer (roerend en onroerend) is sterk pro-actief gedreven waarbij wij al onze klanten kunnen ondersteunen volgens hun behoeften en volgens die van de organisatie. Het departement FM waarborgt een kwaliteitsvolle facilitaire dienstverlening binnen de beschikbare middelen en met constante aftoetsing aan de sociale, economische en ecologische pijlers van duurzaamheid. 3
DEPFINAN 1 97 SD1: Vanuit de voortrekkersrol van de stad optimaliseren we op een proactieve manier het financieel beheer en bijhorende processen, systemen en methoden met het oog op efficiëntieverhoging en administratieve vereenvoudiging. 3
DEPFINAN 3 98 SD2: Door een kwaliteitsvolle uitvoering van de kerntaken een essentiële bijdrage leveren tot een financieel duurzame organisatie. 3
DEPFINAN 3 99 SD3: Het verzekeren van transparantie op financieel gebied en het leveren van maximale ondersteuning in de besluitvorming. 3
DEPFINAN 7 102 GSD1: Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 3
DEPFINAN 7 104 GSD2: We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 3
DEPONDOP 2 105 SD2 We bouwen een veilige, uitdagende, aangename, didactische en duurzame omgeving uit, en waarborgen ze." (omgeving = ruim, is leefomgeving) 3
DEPONDOP 2 106 SD3 We bieden maximaal kansen inzake opvoeding en onderwijs aan alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs volwassenen-onderwijs) 3
DEPONDOP 2 107 SD4 We dragen met opvoeding en onderwijs bij tot de realisatie van een emancipa- torisch mens- en maatschappijbeeld 3
DEPONDOP 5 108 SD5 We verhogen de participatie en betrokkenheid van alle actoren aan het onderwijs- en opvoedingsproces en blijven ze stimuleren 3
DEPONDOP 7 109 GSD1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 3
DEPWEREC 3 111 SD2 Bedrijven, kennisinstellingen en handel beschikken over aantrekkelijke vestigingslocaties. 3
DEPWEREC 3 112 SD3 Gericht aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die leidt tot meer werk en een diverse en duurzame economie en actieve promotie van Gent als dynamische en kennisgedreven economische regio. 3
DEPWEREC 1 113 SD4 We bevorderen het klimaat voor kennis en innovatie bij economische actoren en kennisinstellingen 3
DEPWEREC 2 114 SD5 Verkleinen kloof onderwijs en arbeidsmarkt. 3
DEPWEREC 2 115 SD6 Tegen eind 2012 zijn er in Gent 1000 extra banen in de sociale economie (inclusief lokale diensteneconomie). 3
DEPWEREC 2 116 SD7 Versterking inzetbaarheid van werkzoekenden met het oog op integratie op de arbeidsmarkt. 3
DEPWEREC 2 117 SD8 Om de beleidssamenhang en betrokkenheid van de socio-economische partners te vergroten, versterken we strategische partnerschappen. 3
DEPONDOP 7 118 GSD2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 3
DEPWEREC 7 119 SD9 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 3
DEPWEREC 7 120 SD10 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 3
DEPCULT 7 121 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 3
DEPCULT 7 122 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 3
DEPKABDS 7 124 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 3
DEPFRAC 7 125 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 3
DEPONBVR 1 126 SD 1 Tegen 2013 is de Dienst Ombudsvrouw complementair aan de interne klachtenbehandeling en een cruciaal fundament in het verbeter- en klachtenmanagement van Stad en OCMW en voortrekker op gebied van lokale ombudswerking

De Dienst Ombudsvrouw is een brug tussen burger en bestuur.
3
DEPONBVR 5 128 SD 2 Tegen 2013 kennen de meeste Gentenaars onze dienst en weten ze ook wat we precies doen 3
DEPPEROR 2 129 SD 3 We verzekeren dat de Stad steeds kan rekenen op medewerkers met de juiste competenties die binnen een stimulerende en kwaliteitsvolle werkomgeving de stadsmissie waarmaken 3
DEPPEROR 5 130 SD 4 We verzekeren binnen de organisatie communicatie die de (samen)werking van de organisatie ondersteunt, die voor alle belanghebbenden toegankelijk is en waar iedereen een actiever rol in speelt 3
DEPPEROR 7 131 GSD 1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 3
DEPPEROR 7 132 GSD 2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking 3
DEPONBVR 7 133 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 3
DEPONBVR 7 134 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 3
DEPNIORG 5 140 SD01 Niet-organieke diensten 3
DEPONTBD 5 141 SD01 Ontbonden Stadsdiensten 3
DEPPROSP 2 142 SD04 Wij garanderen een gelijke toegang tot sport, evenementen en feestelijkheden door het maximaal weghalen van drempels en door de uitbouw van een kwalitatief aanbod. 3
DEPPROSP 3 143 SD05 Door de regie van het vrijetijdsgebeuren dragen wij bij tot een dynamische en gediversifieerde economie 3
DEPMIVO 2 144 SD 7 Gelijke toegang tot sportevenementen en feestelijkheden + kwaliteitsaanbod 3
DEPWEREC 3 145 SD1 Gent is aantrekkelijk voor ondernemen. We stimuleren, ondersteunen en begeleiden ondernemers in hun ontwikkeling en duurzame groei. 3
DEPBRAND 7 148 GSD 1.1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 3
DEPBRAND 7 149 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 3
DEPMOB 7 150 mobiele ploegen 3
MANTEAM 7 151 1. Het MT functioneert in de beleidscyclus als essentiële schakel tussen bestuur (raad en college) en administratie, vertrekkend van zijn decretale bevoegdheden en adviserende rol 3
MANTEAM 7 152 2. Het MT neemt de sturende en coördinerende verantwoordelijkheid op om de eenheid van de organisatie blijvend te verzekeren en de kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid te garanderen en te optimaliseren 3
GENT2020 7 153 Collectieve- en reservebudgetten 3
DEPBRAND 1 27 DSD 01 - HULPVERLENING 1
DEPBRAND 2 28 DSD 02 - Dienstverlening 1
DEPBRAND 2 29 DSD 03 - KLANTEN 1
DEPCULT 1 30 SD1 Als actor en als regisseur bouwt het Departement cultuur Gent uit tot een stad van creatie en erfgoed met Europese ambitie en met een sterk ontwikkeld cultuurhistorisch bewustzijn en dit in permanent overleg en in een gestructureerde samenwerking tussen het Departement cultuur, de cultuursector en andere relevante partners in eigen stad en in binnen- en buitenland. 1
DEPCULT 1 31 SD2 Het Departement cultuur zal zijn cultureel ondersteuningsapparaat maximaal inzetten op de uitbouw van Gent als stad van creatie en erfgoed, met bijzondere aandacht voor innovatie en experiment 1
DEPCULT 1 32 SD3 :Het Departement cultuur investeert in innoverend onderzoek en in kennisopbouw op Europees niveau. Het verankert de zelf verworven kennis en vernieuwende benaderingen in andere gerelateerde beleidsdomeinen. 1
DEPCULT 2 33 SD4 Het Departement cultuur wil maatschappelijke emancipatie stimuleren door de bevordering van de participatie aan cultuur en de kennis van cultuur. 1
DEPCULT 2 34 SD5 :We willen de verschillende culturen in onze stad zichtbaar maken, promoten en erkennen en een open klimaat creëren waarin ze elkaar in wederzijds respect ontmoeten en bestuiven. 1
DEPCULT 2 35 SD6 :We willen cultuur op een dynamische manier inschakelen in de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad 1
DEPCULT 3 36 SD7 :Het Departement cultuur stimuleert het cultureel ondernemerschap in onze stad en versterkt het cultureel imago van Gent met het oog op de ontwikkeling van een gunstig investeringsklimaat. 1
DEPCULT 5 37 SD8 Het Departement cultuur wil ten laatste in 2013 de cultuurcommunicatie optimaliseren en de kwaliteit in het cultuuraanbod duiden. 1
DEPCULT 5 38 SD9 Het Departement wil een inhoudelijke dialoog organiseren tussen de Gentenaars en de cultuursector in een innovatief klimaat van communicatie en inspraak inzake cultuurbeleid 1
DEPMIVO 2 39 SD 1 De gezondheidszorg en de gezondheidsbevordering toegankelijk maken voor elke Gentenaar, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en aandachtswijken 1
DEPMIVO 4 40 SD 3 Het bepalen, monitoren en realiseren van een gezonde leefomgeving en een goede milieukwaliteit 1
DEPMIVO 4 42 SD 5 Het stimuleren en ondersteunen van een milieuvriendelijke en gezonde leefwijze 1
DEPMIVO 4 43 SD 4 Realiseren van een voldoende, kwalitatief aanbod aan openbaar groen, natuur en bos 1
DEPMIVO 2 46 SD 2 Het bevorderen van het dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot dieren 1
DEPMIVO 7 48 Wij sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 1
DEPMIVO 7 49 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 1
DEPMIVO 1 50 SD 0 Continu deskundigheid uitbouwen om specifieke milieu-, gezondheids- en groenproblemen op te lossen en door een innovatieve, creatieve en gedragen aanpak een voortrekkers rol te spelen. 1
DEPPEROR 1 51 SD 1 We verzekeren dat de stad als organisatie performant kan presteren door haar te faciliteren, inspireren en ondersteunen met de best passende organisatiebouwstenen 1
DEPPEROR 1 52 SD 2 Wij verzekeren een innovatief, klantgericht, transparant personeels-, organisatie- en welzijnsbeleid met oog voor ontwikkeling en kennisdeling 1
DEPSTAFD 1 53 SD 1: Het departement wordt een dynamisch en pro-actief steunpunt van interne consultancy, van ontwikkeling, ontsluiting en integratie van kennis en instrumenten op maat voor de optimalisering van de uitvoering, de coördinatie en de evaluatie van het stedelijke beleid. 1
DEPSTAFD 1 54 SD 2: Het departement wordt een interactief steunpunt dat innovatie en incubatie stimuleert, ondersteunt en initieert in het kader van beleidsopties en maatschappelijke evoluties. 1
DEPSTAFD 1 55 SD 3: De strategische planningscyclus van de Stad wordt door het departement stafdiensten optimaal beheerd, geregisseerd en geïntegreerd in het stedelijke beleid. 1
DEPSTAFD 1 56 SD4: Het departement wordt een steun- en coördinatiepunt voor het detecteren, stimuleren, ondersteunen en coördineren van partnerschappen en netwerken voor internationale en interbestuurlijke samenwerking en solidariteit. 1
DEPSTAFD 5 57 SD5: Het departement stimuleert, ondersteunt en regisseert de interne en externe communicatie en inspraak met het oog op een sterke betrokkenheid van de stedelijke actoren en de bewoners bij het stedelijke beleid en een positieve beeldvorming van Gent. 1
DEPSTAFD 7 58 GSD 1: wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 1
DEPSTAFD 7 59 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 1
DEPONDOP 1 60 SD1 We spelen adequaat en innovatief in op de opvang- en leerbehoeften van alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) 1
DEPDSSS 1 61 SD 1 - Het besluitvormingsproces is geoptimaliseerd en beheerst met een verbeterde kwaliteit van de besluiten tot gevolg 1
DEPDSSS 1 62 SD 2 - We benutten de wettelijke, decretale en door het bestuur opgelegde taken van de stadssecretaris om de werking van de administratie te sturen teneinde ze te stimuleren om maximaal te evolueren naar een performante, innovatieve en kwaliteitsvolle organisatie 1
DEPDSSS 1 63 SD 3 - Als scharnier garanderen en stimuleren we een transparant en effectief tweerichtingsverkeer tussen bestuur en administratie in de brede zin 1
DEPDSSS 3 64 SD 4 - We faciliteren maximaal de bestaande sectoroverschrijdende bestuurlijke overlegfora en partnerschappen en sporen proactief nieuwe op 1
DEPDSSS 5 65 SD 5 - Het stadhuis is het centrum van een transparante lokale democratie en een open ontmoetingsplaats voor stadsgebonden aangelegenheden 1
DEPDSSS 7 66 GSD 1 - We sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 1
DEPDSSS 7 67 GSD 2 - We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 1
DEPBEVWE 2 69 SD 1 De administratieve en maatschappelijke dienstverlening is beter afgestemd en toegankelijk voor elke Gentenaar. 1
DEPBEVWE 2 70 SD 2 Er is een gunstig klimaat voor het verenigingsleven, bewonersinitiatieven, spontane solidariteit en positieve contacten tussen de inwoners. 1
DEPBEVWE 2 71 SD 3 We stimuleren andere departementen en lokale actoren om rekening te houden met doelgroepspecifieke noden en behoeften. 1
DEPBEVWE 5 72 SD 4 De inspraak van de bevolking is optimaal geïntegreerd in onze werking en we zijn hiervoor toonaangevend. 1
DEPBEVWE 7 73 We sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamsiche organisatie. 1
DEPBEVWE 7 74 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 1
DEPPROSP 1 75 SD02 Imagoversterkende evenementen worden optimaal geïdentificeerd, voorbereid en gecoördineerd. 1
DEPPROSP 1 76 SD01 Artistiek en sportief talent vindt hier een uitstekende voedingsbodem om uit te groeien tot drager van het imago van de scheppende stad. 1
DEPROMO 4 78 SD 4a "Wij creëren maximaal en optimaal mogelijkheden en condities op vlak van een innovatief en geïntegreerd ruimtelijk beleid, een integraal waterbeheer en een mobiliteits- en parkeerbeleid" 1
DEPROMO 4 80 SD 4b "Wij zijn hierbij een essentiële actor in het proces van concept en uitvoering, We spelen een sturende rol inzake ruimtelijke kwaliteit, woon- en leefkwaliteit en duurzame bereikbaarheid" 1
DEPROMO 2 81 SD 2 Wij werken een woonbeleid uit, implementeren het en bedden het structureel in de Stad in met de bedoeling om voor elke Gentenaar gelijke toegang te garanderen tot kwaliteitsvol leven en wonen. 1
DEPROMO 1 82 SD 1 "Wij ontwikkelen en implementeren interactief de pioniersrol van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein bij het vormgeven en het goed laten functioneren van een uniek en veelzijdig Gents landschap en de fysieke leefomgeving" 1
DEPROMO 5 83 SD 5 "Vanuit een goede inhoudelijke voorbereiding zorgen wij dat er gecommuniceerd wordt over de huidige en toekomstige aanpak, projecten en onderliggende visie van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. De communicatie hierover vormt een essentieel element voor de uitstraling van de stad." 1
DEPROMO 7 85 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 1
DEPROMO 7 86 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 1
DEPPROSP 5 89 SD06 Het sportief, evenementiëel en toeristisch aanbod wordt op een kwaliteitsvolle en actieve manier gepromoot. 1
DEPPROSP 1 91 SD03 Het gewenste imago van Gent wordt versterkt met het oog op het vergroten van de aantrekkingskracht van Gent om er te wonen, te studeren, te ondernemen, te werken en te recreëren. 1
DEPPROSP 7 92 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds perfomantere, dynamische organisatie. 1
DEPPROSP 7 93 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 1
DEPFAMAN 7 94 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 1
DEPFAMAN 7 95 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 1
DEPFAMAN 1 96 SD01 het facilitair beheer (roerend en onroerend) is sterk pro-actief gedreven waarbij wij al onze klanten kunnen ondersteunen volgens hun behoeften en volgens die van de organisatie. Het departement FM waarborgt een kwaliteitsvolle facilitaire dienstverlening binnen de beschikbare middelen en met constante aftoetsing aan de sociale, economische en ecologische pijlers van duurzaamheid. 1
DEPFINAN 1 97 SD1: Vanuit de voortrekkersrol van de stad optimaliseren we op een proactieve manier het financieel beheer en bijhorende processen, systemen en methoden met het oog op efficiëntieverhoging en administratieve vereenvoudiging. 1
DEPFINAN 3 98 SD2: Door een kwaliteitsvolle uitvoering van de kerntaken een essentiële bijdrage leveren tot een financieel duurzame organisatie. 1
DEPFINAN 3 99 SD3: Het verzekeren van transparantie op financieel gebied en het leveren van maximale ondersteuning in de besluitvorming. 1
DEPFINAN 7 102 GSD1: Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 1
DEPFINAN 7 104 GSD2: We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 1
DEPONDOP 2 105 SD2 We bouwen een veilige, uitdagende, aangename, didactische en duurzame omgeving uit, en waarborgen ze." (omgeving = ruim, is leefomgeving) 1
DEPONDOP 2 106 SD3 We bieden maximaal kansen inzake opvoeding en onderwijs aan alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs volwassenen-onderwijs) 1
DEPONDOP 2 107 SD4 We dragen met opvoeding en onderwijs bij tot de realisatie van een emancipa- torisch mens- en maatschappijbeeld 1
DEPONDOP 5 108 SD5 We verhogen de participatie en betrokkenheid van alle actoren aan het onderwijs- en opvoedingsproces en blijven ze stimuleren 1
DEPONDOP 7 109 GSD1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 1
DEPWEREC 3 111 SD2 Bedrijven, kennisinstellingen en handel beschikken over aantrekkelijke vestigingslocaties. 1
DEPWEREC 3 112 SD3 Gericht aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die leidt tot meer werk en een diverse en duurzame economie en actieve promotie van Gent als dynamische en kennisgedreven economische regio. 1
DEPWEREC 1 113 SD4 We bevorderen het klimaat voor kennis en innovatie bij economische actoren en kennisinstellingen 1
DEPWEREC 2 114 SD5 Verkleinen kloof onderwijs en arbeidsmarkt. 1
DEPWEREC 2 115 SD6 Tegen eind 2012 zijn er in Gent 1000 extra banen in de sociale economie (inclusief lokale diensteneconomie). 1
DEPWEREC 2 116 SD7 Versterking inzetbaarheid van werkzoekenden met het oog op integratie op de arbeidsmarkt. 1
DEPWEREC 2 117 SD8 Om de beleidssamenhang en betrokkenheid van de socio-economische partners te vergroten, versterken we strategische partnerschappen. 1
DEPONDOP 7 118 GSD2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 1
DEPWEREC 7 119 SD9 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 1
DEPWEREC 7 120 SD10 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 1
DEPCULT 7 121 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 1
DEPCULT 7 122 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 1
DEPKABDS 7 124 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 1
DEPFRAC 7 125 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 1
DEPONBVR 1 126 SD 1 Tegen 2013 is de Dienst Ombudsvrouw complementair aan de interne klachtenbehandeling en een cruciaal fundament in het verbeter- en klachtenmanagement van Stad en OCMW en voortrekker op gebied van lokale ombudswerking

De Dienst Ombudsvrouw is een brug tussen burger en bestuur.
1
DEPONBVR 5 128 SD 2 Tegen 2013 kennen de meeste Gentenaars onze dienst en weten ze ook wat we precies doen 1
DEPPEROR 2 129 SD 3 We verzekeren dat de Stad steeds kan rekenen op medewerkers met de juiste competenties die binnen een stimulerende en kwaliteitsvolle werkomgeving de stadsmissie waarmaken 1
DEPPEROR 5 130 SD 4 We verzekeren binnen de organisatie communicatie die de (samen)werking van de organisatie ondersteunt, die voor alle belanghebbenden toegankelijk is en waar iedereen een actiever rol in speelt 1
DEPPEROR 7 131 GSD 1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 1
DEPPEROR 7 132 GSD 2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking 1
DEPONBVR 7 133 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 1
DEPONBVR 7 134 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 1
DEPNIORG 5 140 SD01 Niet-organieke diensten 1
DEPONTBD 5 141 SD01 Ontbonden Stadsdiensten 1
DEPPROSP 2 142 SD04 Wij garanderen een gelijke toegang tot sport, evenementen en feestelijkheden door het maximaal weghalen van drempels en door de uitbouw van een kwalitatief aanbod. 1
DEPPROSP 3 143 SD05 Door de regie van het vrijetijdsgebeuren dragen wij bij tot een dynamische en gediversifieerde economie 1
DEPMIVO 2 144 SD 7 Gelijke toegang tot sportevenementen en feestelijkheden + kwaliteitsaanbod 1
DEPWEREC 3 145 SD1 Gent is aantrekkelijk voor ondernemen. We stimuleren, ondersteunen en begeleiden ondernemers in hun ontwikkeling en duurzame groei. 1
DEPBRAND 7 148 GSD 1.1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 1
DEPBRAND 7 149 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 1
DEPMOB 7 150 mobiele ploegen 1
MANTEAM 7 151 1. Het MT functioneert in de beleidscyclus als essentiële schakel tussen bestuur (raad en college) en administratie, vertrekkend van zijn decretale bevoegdheden en adviserende rol 1
MANTEAM 7 152 2. Het MT neemt de sturende en coördinerende verantwoordelijkheid op om de eenheid van de organisatie blijvend te verzekeren en de kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid te garanderen en te optimaliseren 1
GENT2020 7 153 Collectieve- en reservebudgetten 1
DEPBEVWE 2 69 SD 1 De administratieve en maatschappelijke dienstverlening is beter afgestemd en toegankelijk voor elke Gentenaar. 4
DEPBEVWE 2 70 SD 2 Er is een gunstig klimaat voor het verenigingsleven, bewonersinitiatieven, spontane solidariteit en positieve contacten tussen de inwoners. 4
DEPBEVWE 2 71 SD 3 We stimuleren andere departementen en lokale actoren om rekening te houden met doelgroepspecifieke noden en behoeften. 4
DEPBEVWE 5 72 SD 4 De inspraak van de bevolking is optimaal geïntegreerd in onze werking en we zijn hiervoor toonaangevend. 4
DEPBEVWE 7 73 GSD1 We sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamsiche organisatie. 4
DEPBEVWE 7 74 GSD2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 4
DEPBRAND 1 27 DSD 01 - HULPVERLENING 4
DEPBRAND 2 28 DSD 02 - Dienstverlening 4
DEPBRAND 2 29 DSD 03 - KLANTEN 4
DEPBRAND 7 148 GSD 1.1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 4
DEPBRAND 7 149 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 4
DEPCULT 1 30 SD1 Als actor en als regisseur bouwt het Departement cultuur Gent uit tot een stad van creatie en erfgoed met Europese ambitie en met een sterk ontwikkeld cultuurhistorisch bewustzijn en dit in permanent overleg en in een gestructureerde samenwerking tussen het Departement cultuur, de cultuursector en andere relevante partners in eigen stad en in binnen- en buitenland. 4
DEPCULT 1 31 SD2 Het Departement cultuur zal zijn cultureel ondersteuningsapparaat maximaal inzetten op de uitbouw van Gent als stad van creatie en erfgoed, met bijzondere aandacht voor innovatie en experiment 4
DEPCULT 1 32 SD3 :Het Departement cultuur investeert in innoverend onderzoek en in kennisopbouw op Europees niveau. Het verankert de zelf verworven kennis en vernieuwende benaderingen in andere gerelateerde beleidsdomeinen. 4
DEPCULT 2 33 SD4 Het Departement cultuur wil maatschappelijke emancipatie stimuleren door de bevordering van de participatie aan cultuur en de kennis van cultuur. 4
DEPCULT 2 34 SD5 :We willen de verschillende culturen in onze stad zichtbaar maken, promoten en erkennen en een open klimaat creëren waarin ze elkaar in wederzijds respect ontmoeten en bestuiven. 4
DEPCULT 2 35 SD6 :We willen cultuur op een dynamische manier inschakelen in de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad 4
DEPCULT 3 36 SD7 :Het Departement cultuur stimuleert het cultureel ondernemerschap in onze stad en versterkt het cultureel imago van Gent met het oog op de ontwikkeling van een gunstig investeringsklimaat. 4
DEPCULT 5 37 SD8 Het Departement cultuur wil ten laatste in 2013 de cultuurcommunicatie optimaliseren en de kwaliteit in het cultuuraanbod duiden. 4
DEPCULT 5 38 SD9 Het Departement wil een inhoudelijke dialoog organiseren tussen de Gentenaars en de cultuursector in een innovatief klimaat van communicatie en inspraak inzake cultuurbeleid 4
DEPCULT 7 121 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 4
DEPCULT 7 122 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 4
DEPDSSS 1 61 SD 1 - De mandatarissen en bestuursorganen kunnen zich optimaal toeleggen op het besturen van onze stad 4
DEPDSSS 1 62 SD 2 - De organisatie werkt efficiënt en effectief en evolueert naar een performante, innovatieve en kwalitatieve administratie gericht op dienstverlening naar burger. 4
DEPDSSS 3 64 SD 4 - De sectoroverschrijdende overlegfora, partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn maximaal opgevolgd en gefaciliteerd. 4
DEPDSSS 5 65 SD 3 - Het stadhuis is het symbool van een transparante lokale democratie 4
DEPDSSS 7 66 GSD 1 - We sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 4
DEPDSSS 7 67 GSD 2 - We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 4
DEPFAMAN 7 94 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 4
DEPFAMAN 7 95 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 4
DEPFAMAN 1 96 SD01 het facilitair beheer (roerend en onroerend) is sterk pro-actief gedreven waarbij wij al onze klanten kunnen ondersteunen volgens hun behoeften en volgens die van de organisatie. Het departement FM waarborgt een kwaliteitsvolle facilitaire dienstverlening binnen de beschikbare middelen en met constante aftoetsing aan de sociale, economische en ecologische pijlers van duurzaamheid. 4
DEPFINAN 1 97 SD1: Vanuit de voortrekkersrol van de stad optimaliseren we op een proactieve manier het financieel beheer en bijhorende processen, systemen en methoden met het oog op efficiëntieverhoging en administratieve vereenvoudiging. 4
DEPFINAN 3 98 SD2: Door een kwaliteitsvolle uitvoering van de kerntaken een essentiële bijdrage leveren tot een financieel duurzame organisatie. 4
DEPFINAN 3 99 SD3: Het verzekeren van transparantie op financieel gebied en het leveren van maximale ondersteuning in de besluitvorming. 4
DEPFINAN 7 102 GSD1: Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 4
DEPFINAN 7 104 GSD2: We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 4
DEPFRAC 7 125 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 4
DEPKABDS 7 124 SD01 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking 4
DEPMIVO 2 144 SD 7 Gelijke toegang tot sportevenementen en feestelijkheden + kwaliteitsaanbod 4
DEPMIVO 2 39 SD 1 De gezondheidszorg en de gezondheidsbevordering toegankelijk maken voor elke Gentenaar, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en aandachtswijken 4
DEPMIVO 4 40 SD 3 Het bepalen, monitoren en realiseren van een gezonde leefomgeving en een goede milieukwaliteit 4
DEPMIVO 4 42 SD 5 Het stimuleren en ondersteunen van een milieuvriendelijke en gezonde leefwijze 4
DEPMIVO 4 43 SD 4 Realiseren van een voldoende, kwalitatief aanbod aan openbaar groen, natuur en bos 4
DEPMIVO 2 46 SD 2 Het bevorderen van het dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot dieren 4
DEPMIVO 7 48 Wij sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 4
DEPMIVO 7 49 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 4
DEPMIVO 1 50 SD 0 Continu deskundigheid uitbouwen om specifieke milieu-, gezondheids- en groenproblemen op te lossen en door een innovatieve, creatieve en gedragen aanpak een voortrekkers rol te spelen. 4
DEPMOB 7 150 mobiele ploegen 4
DEPNIORG 5 140 SD01 Niet-organieke diensten 4
DEPONBVR 7 133 GSD1 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 4
DEPONBVR 7 134 GSD2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 4
DEPONBVR 1 126 SD 1 Tegen 2013 is de Dienst Ombudsvrouw complementair aan de interne klachtenbehandeling en een cruciaal fundament in het verbeter- en klachtenmanagement van Stad en OCMW en voortrekker op gebied van lokale ombudswerking

De Dienst Ombudsvrouw is een brug tussen burger en bestuur.
4
DEPONBVR 5 128 SD 2 Tegen 2013 kennen de meeste Gentenaars onze dienst en weten ze ook wat we precies doen 4
DEPONDOP 7 118 GSD2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. 4
DEPONDOP 2 105 SD2 We bouwen een veilige, uitdagende, aangename, didactische en duurzame omgeving uit, en waarborgen ze." (omgeving = ruim, is leefomgeving) 4
DEPONDOP 2 106 SD3 We bieden maximaal kansen inzake opvoeding en onderwijs aan alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs volwassenen-onderwijs) 4
DEPONDOP 2 107 SD4 We dragen met opvoeding en onderwijs bij tot de realisatie van een emancipa- torisch mens- en maatschappijbeeld 4
DEPONDOP 5 108 SD5 We verhogen de participatie en betrokkenheid van alle actoren aan het onderwijs- en opvoedingsproces en blijven ze stimuleren 4
DEPONDOP 7 109 GSD1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. 4
DEPONDOP 1 60 SD1 We spelen adequaat en innovatief in op de opvang- en leerbehoeften van alle betrokken doelgroepen (kinderopvang, basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) 4
DEPONTBD 5 141 SD01 Ontbonden Stadsdiensten 4
DEPPEROR 2 129 SD 3 We verzekeren dat de Stad steeds kan rekenen op medewerkers met de juiste competenties die binnen een stimulerende en kwaliteitsvolle werkomgeving de stadsmissie waarmaken 4
DEPPEROR 5 130 SD 4 We verzekeren binnen de organisatie communicatie die de (samen)werking van de organisatie ondersteunt, die voor alle belanghebbenden toegankelijk is en waar iedereen een actiever rol in speelt 4
DEPPEROR 7 131 GSD 1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 4
DEPPEROR 7 132 GSD 2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking 4
DEPPEROR 1 51 SD 1 We verzekeren dat de stad als organisatie performant kan presteren door haar te faciliteren, inspireren en ondersteunen met de best passende organisatiebouwstenen 4
DEPPEROR 1 52 SD 2 Wij verzekeren een innovatief, klantgericht, transparant personeels-, organisatie- en welzijnsbeleid met oog voor ontwikkeling en kennisdeling 4
DEPPROSP 5 89 SD 4 Het evenementiëel en toeristisch aanbod wordt op een kwaliteitsvolle en actieve manier gepromoot. 4
DEPPROSP 7 92 GSD 2 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds perfomantere, dynamische organisatie. 4
DEPPROSP 7 93 GSD 1 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 4
DEPPROSP 5 75 SD 3 Imagoversterkende evenementen worden optimaal geïdentificeerd, voorbereid en gecoördineerd. 4
DEPPROSP 3 143 SD 1 Door de regie van het vrijetijdsgebeuren dragen wij bij tot een dynamische en gediversifieerde economie 4
DEPROMO 4 78 SD 4a "Wij creëren maximaal en optimaal mogelijkheden en condities op vlak van een innovatief en geïntegreerd ruimtelijk beleid, een integraal waterbeheer en een mobiliteits- en parkeerbeleid" 4
DEPROMO 4 80 SD 4b "Wij zijn hierbij een essentiële actor in het proces van concept en uitvoering, We spelen een sturende rol inzake ruimtelijke kwaliteit, woon- en leefkwaliteit en duurzame bereikbaarheid" 4
DEPROMO 2 81 SD 2 Wij werken een woonbeleid uit, implementeren het en bedden het structureel in de Stad in met de bedoeling om voor elke Gentenaar gelijke toegang te garanderen tot kwaliteitsvol leven en wonen. 4
DEPROMO 1 82 SD 1 "Wij ontwikkelen en implementeren interactief de pioniersrol van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein bij het vormgeven en het goed laten functioneren van een uniek en veelzijdig Gents landschap en de fysieke leefomgeving" 4
DEPROMO 5 83 SD 5 "Vanuit een goede inhoudelijke voorbereiding zorgen wij dat er gecommuniceerd wordt over de huidige en toekomstige aanpak, projecten en onderliggende visie van het departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. De communicatie hierover vormt een essentieel element voor de uitstraling van de stad." 4
DEPROMO 7 85 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 4
DEPROMO 7 86 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen ter ondersteuning van onze werking. 4
DEPSTAFD 1 53 SD 1: Het departement wordt een dynamisch en pro-actief steunpunt van interne consultancy, van ontwikkeling, ontsluiting en integratie van kennis en instrumenten op maat voor de optimalisering van de uitvoering, de coördinatie en de evaluatie van het stedelijke beleid. 4
DEPSTAFD 1 54 SD 2: Het departement wordt een interactief steunpunt dat innovatie en incubatie stimuleert, ondersteunt en initieert in het kader van beleidsopties en maatschappelijke evoluties. 4
DEPSTAFD 1 55 SD 3: De strategische planningscyclus van de Stad wordt door het departement stafdiensten optimaal beheerd, geregisseerd en geïntegreerd in het stedelijke beleid. 4
DEPSTAFD 1 56 SD4: Het departement wordt een steun- en coördinatiepunt voor het detecteren, stimuleren, ondersteunen en coördineren van partnerschappen en netwerken voor internationale en interbestuurlijke samenwerking en solidariteit. 4
DEPSTAFD 5 57 SD5: Het departement stimuleert, ondersteunt en regisseert de interne en externe communicatie en inspraak met het oog op een sterke betrokkenheid van de stedelijke actoren en de bewoners bij het stedelijke beleid en een positieve beeldvorming van Gent. 4
DEPSTAFD 7 58 GSD 1: wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 4
DEPSTAFD 7 59 GSD 2 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement. 4
DEPWEREC 3 145 SD1 Gent is aantrekkelijk voor ondernemen. We stimuleren, ondersteunen en begeleiden ondernemers in hun ontwikkeling en duurzame groei. 4
DEPWEREC 7 119 SD9 Wij sturen de werking van ons departement en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie 4
DEPWEREC 7 120 SD10 Wij verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van de werking van ons departement 4
DEPWEREC 3 111 SD2 Bedrijven, kennisinstellingen en handel beschikken over aantrekkelijke vestigingslocaties. 4
DEPWEREC 3 112 SD3 Gericht aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die leidt tot meer werk en een diverse en duurzame economie en actieve promotie van Gent als dynamische en kennisgedreven economische regio. 4
DEPWEREC 1 113 SD4 We bevorderen het klimaat voor kennis en innovatie bij economische actoren en kennisinstellingen 4
DEPWEREC 2 114 SD5 Verkleinen kloof onderwijs en arbeidsmarkt. 4
DEPWEREC 2 115 SD6 Tegen eind 2012 zijn er in Gent 1000 extra banen in de sociale economie (inclusief lokale diensteneconomie). 4
DEPWEREC 2 116 SD7 Versterking inzetbaarheid van werkzoekenden met het oog op integratie op de arbeidsmarkt. 4
DEPWEREC 2 117 SD8 Om de beleidssamenhang en betrokkenheid van de socio-economische partners te vergroten, versterken we strategische partnerschappen. 4
GENT2020 7 153 Collectieve- en reservebudgetten 4
MANTEAM 7 151 1. Het MT functioneert in de beleidscyclus als essentiële schakel tussen bestuur (raad en college) en administratie, vertrekkend van zijn decretale bevoegdheden en adviserende rol 4
MANTEAM 7 152 2. Het MT neemt de sturende en coördinerende verantwoordelijkheid op om de eenheid van de organisatie blijvend te verzekeren en de kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid te garanderen en te optimaliseren 4
DEPPROSP 5 462 SD 2 De communicatie van de stad naar verschillende doelgroepen is gecoördineerd, effectief, creatief en consistent. 4
DEPMIVO 2 464 MSOC 4
DEPCULT 1 466 Artistiek en sportief talent vindt hier een uitstekende voedingsbodem om uit te groeien tot drager van het imago van de scheppende stad. 4
DEPCULT 2 467 Wij garanderen een gelijke toegang tot sport door het maximaal weghalen van drempels en door de uitbouw van een kwalitatief aanbod. 4
GENT2021 7 571 collectieve budgetten 4
 • Formats
 • Description

  Strategische Doelstellingen per Departement Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  Bestuur,Strategie,Gent 2020