CodeDepartement NummerDepartementaleStrategischeDoelstelling Nummer Titel IdBudgetronde
DEPBRAND 27 23 OD 01 - Incidenten snel en adequaat 2
DEPBRAND 27 24 OD 02 - Veiligheid 2
DEPBRAND 28 25 OD 03 - Werkomgeving 2
DEPBRAND 28 26 OD 04 - Centrale kazerne 2
DEPBRAND 29 27 OD 05 - Preventiebeleid 2
DEPBRAND 29 28 OD 06 - Samenwerkingsverbanden 2
DEPBRAND 29 30 OD 07 - Integrale werking 2
DEPMIVO 39 31 OD 1.1 Het wegwerken van drempels die de toegang tot de gezondheidszorg bemoeilijken 2
DEPMIVO 39 32 OD 1.2 Het stimuleren en realiseren van acties die de gezondheid bevorderen op maat van kwetsbare groepen 2
DEPMIVO 40 33 OD 3.4 Gezondheidsrisico's aanpakken ter bescherming van de bevolking 2
DEPMIVO 40 43 OD 3.3 Milieubelasting, milieuhinder en overlast oplossen of maximaal terugdringen 2
DEPMIVO 46 44 OD 2.1 Het uitvoeren van acties die het dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot het dier bevorderen 2
DEPMIVO 39 48 OD 1.3 Het realiseren van het stedelijk gezondheidsbeleid door het afstemmen en samenwerken met alle actoren van het werkveld 2
DEPSTAFD 53 52 OD 1.1: In het hele departement wordt actief aan onderzoek gedaan in functie van de opbouw van kennis en expertise, en worden gepaste instrumenten ontwikkeld om met die kennis en expertise aan de slag te gaan. 2
DEPSTAFD 53 53 OD 1.2: Opmaak van transparante, eenvoudige fiscale reglementering waardoor een geoptimaliseerde verwerking mogelijk wordt, met rapportering afgestemd op de beleidsdoelstellingen. 2
DEPSTAFD 53 59 OD 1.3: Juridische geschillen en administratieve beroepen worden optimaal opgevolgd. 2
DEPSTAFD 53 60 OD 1.4: Het polisbeheer en opvolging van verzekeringsdossiers Stad Gent/Politiezone is geoptimaliseerd. 2
DEPSTAFD 53 61 OD 1.5: Optimaal, eenvormig en transparant beheer, behandeling en verwerking van overheidsopdrachten binnen de diverse departementen van het stadsbestuur. 2
DEPSTAFD 54 64 OD 2.1: Het hele departement is alert voor maatschappelijke evoluties en kan (pro)actief inspelen op opportuniteiten en eenmalige initiatieven. Er is ruimte en tijd voor experiment. 2
DEPSTAFD 54 66 OD2.2 Het departement stimuleert, ondersteunt en initieert nieuwe, lokale projecten en initiatieven op basis van beleidsopties, maatschappelijke evoluties en veranderingen binnen doelgroepen 2
DEPSTAFD 55 70 OD 3.1 Het departement optimaliseert haar regierol en integreert de strategische planningscyclus in het beleid. 2
DEPSTAFD 55 71 OD 3.2 Optimaliseren van het inhoudelijke coördinatiepunt voor het beter zoeken, beheren, integreren en behouden van fondsen en ondersteuningsmiddelen mbt stedelijkheid en stedenbeleid. 2
DEPSTAFD 55 73 OD 3.3 Lokale projecten en andere initiatieven dragen bij tot het veiligheids- en preventiebeleid, met aandacht voor het driesporenbeleid (preventie, curatie en sanctie) 2
DEPPEROR 51 75 OD 1.1 Wij zorgen voor een effectief Ankerpunt van de Stad Gent met Digipolis waardoor de informaticabehoeften van de Stad Gent optimaal worden ingevuld en we bewaken en verbeteren de informatiebeveiliging van de Stad Gent 2
DEPSTAFD 56 77 OD 4.1: In het hele departement wordt geïnvesteerd in netwerking op verschillende niveaus (stedelijk, interbestuurlijk, internationaal). 2
DEPSTAFD 57 79 OD 5.1: Bouwen aan een werkbare en actieve participatie aan de bevolking met specifieke aandacht voor de doelgroepen 2
DEPMIVO 40 82 OD 3.1 Uitvoeren van beleidsondersteunende onderzoeken en monitoring die bepalen welke acties op het vlak van milieu, groen en gezondheid nodig zijn voor het realiseren van een kwaliteitsvolle leefomgeving 2
DEPPEROR 51 83 OD 1.2 Wij verzekeren binnen het domein van organisatieontwikkeling de uitbouw en de inzet van expertise, gepaste methodieken en maatwerk om het in lijn brengen van de organisatie bij alle strategische keuzes mee te realiseren 2
DEPMIVO 40 84 OD 3.2 De milieubelasting en -hinder voorkomen door een eenduidig en effectief (milieu)vergunningenbeleid, een pro-actief milieutoezicht en het optimaliseren van ecologische duurzaamheid in (stads)projecten 2
DEPPEROR 51 85 OD 1.3 We helpen bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en hebben hierbij oog voor administratieve vereenvoudiging 2
DEPMIVO 42 86 OD 5.2 Realiseren van acties die bewoners en gebruikers van de stad aanzetten tot gezond leven en het verkleinen van hun ecologische voetafdruk 2
DEPMIVO 49 104 GOD 1.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning 2
DEPDSSS 61 105 OD 1.1. - Het besluitvormingsproces is geoptimaliseerd en beheerst met een verbeterde kwaliteit van de besluiten tot gevolg 2
DEPFAMAN 94 128 GOD1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPBEVWE 69 149 OD 1.2 De maatschappelijke dienstverlening beantwoordt meer aan de belevingen, belangen en noden van de diverse doelgroep(en). 2
DEPBEVWE 69 151 OD 1.3 Bestaande drempels in de administratieve en maatschappelijke dienstverlening zijn weggewerkt. 2
DEPBEVWE 69 153 OD 1.4 Maatschappelijk kwetsbare groepen worden blijvend ondersteund 2
DEPBEVWE 69 156 OD 1.1 De administratieve dienstverlening gebeurt op een efficiënte en klantvriendelijke manier. 2
DEPBEVWE 70 157 OD 2.1 Gentenaars krijgen meer kansen tot ontmoeting en ontplooiing. 2
DEPBEVWE 70 159 OD 2.2 Het socio-culturele verenigingsleven is beter ondersteund op financieel, logistiek, materieel en agogisch vlak 2
DEPBEVWE 71 162 OD 3.1 De integrale toegankelijkheid van Stad Gent is verbeterd. 2
DEPBEVWE 71 166 OD 3.2 Andere departementen en lokale actoren houden in hun aanbod rekening met diverse doelgroepen (senioren, jeugd, etnisch culturele minderheden, mensen in de armoede,.). 2
DEPBEVWE 72 167 OD 4.1 De inspraak voor specifieke doelgroepen (senioren, jeugd, etnisch culturele minderheden, personen met een handicap) wordt verder kwalitatief ondersteund. 2
DEPBEVWE 72 168 OD 4.2 Wij organiseren aangepaste inspraak. 2
DEPBEVWE 73 169 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPBEVWE 74 171 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPPROSP 75 180 Het organiseren, coördineren en professioneel ondersteunen van evenementen en festiviteiten 2
DEPPROSP 76 181 Samen met externe partners realiseren we tegen 2011 een kwalitatief sportaanbod in Gent 2
DEPPROSP 142 183 We voeren een actief beleid om tegen 2011 de sportovertuiging bij de Gentenaar te bevorderen 2
DEPPROSP 142 184 niet van toepassing
We hebben tegen 2013 de beste sportclubwerking
2
DEPPROSP 142 186 Samen met externe partners bouwen we mee om in 2011 een betere sportinfrastructuur aan te bieden in Gent 2
DEPPROSP 142 187 niet van toepassing voor 2009
Buurt- en andere feesten worden optimaal inhoudelijk opgezet, ondersteund en gecoördineerd.
2
DEPPROSP 142 188 niet van toepassing voor 2009
Fusie uitleendiensten.
2
DEPPROSP 143 189 niet van toepassing voor 2009
We hebben tegen 2013 het meest attractieve sport- en recreatiepark.
2
DEPPROSP 143 190 niet van toepassing voor 2009
(Meer) toeristen verblijven in Gent.
2
DEPPROSP 143 191 We ontwikkelen een marketing- en communicatiestrategie om tegen 2011 de aantrekkingskracht van Gent op toeristen te vergroten 2
DEPPROSP 92 192 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPPROSP 143 193 niet van toepassing voor 2009
De toeristische invalshoek van de activiteiten van de Stad is gegarandeerd
2
DEPPROSP 89 195 We initiëren, ondersteunen, organiseren en coördineren op een professionele manier evenementen die het gewenste imago van Gent versterken en volgen ze op in al hun facetten 2
DEPPROSP 89 196 niet van toepassing voor 2009
Een klantgerichte en wervende ontsluiting van het vrijetijdsaanbod
2
DEPPROSP 89 197 niet van toepassing voor 2009
We hebben tegen 2013 de inwoners met de grootste sportovertuiging
2
DEPPROSP 89 198 We informeren en onthalen toeristen tegen 2011 op een eigentijdse, kwaliteitsvolle en pro-actieve manier 2
DEPPROSP 89 199 niet van toepassing voor 2009
Optimaal beheer van informatie en communicatie over toeristische producten
(contentmanagement)
2
DEPPROSP 89 201 niet van toepassing voor 2009
(Meer) toeristische professionelen werken in en met de Stad Gent
2
DEPPROSP 91 202 We zetten het merk "Gent: zoveel Stad" in de Europese markt door met de juiste stakeholders samen te werken en via de juiste promotie- en communicatiekanalen het gewenste merkimago te versterken 2
DEPPROSP 91 203 niet van toepassing voor 2009
Tegen 2013 is "Gent" een sterk merk
2
DEPPROSP 75 204 niet van toepassing voor 2009
Pro-actief aantrekken van imagoverterkende evenementen
2
DEPPROSP 91 207 Wij promoten Gent als filmlocatie 2
DEPPROSP 92 209 niet van toepassing voor 2009
We hebben tegen 2013 de best georganiseerde sportdienst
2
DEPPEROR 52 210 OD 2.1 Wij ondersteunen onze klanten maximaal bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoeftenplan, geïntegreerd in de strategische planning van de stad, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit 2
DEPPROSP 89 212 niet van toepassing voor 2009
Toeristische professionelen worden optimaal onthaald en geïnformeerd
2
DEPFINAN 97 213 OD1.1: Doorvoeren efficiëntieverhoging, administratieve vereenvoudiging en integreren van wettelijke verplichtingen 2
DEPFINAN 98 217 OD2.1: De kwaliteit en de integratie van de budgettaire, algemene en analytische boekhouding is verhoogd 2
DEPFINAN 98 218 OD2.2: De financiële planning is geïntegreerd in de strategische planning en gekoppeld aan de personeelsbehoeftenplanning 2
DEPFINAN 98 219 OD2.3: Er is een goedgekeurd kader voor het thesaurie- en schuldbeheer en dit kader wordt toegepast 2
DEPFINAN 98 220 OD2.4: Dienst invorderingen is uitgebouwd en de mogelijkheden van het niet-fiscaal dwangbevel worden optimaal benut. 2
DEPFINAN 99 221 OD3.1: Het verzekeren van transparantie op financieel gebied en het leveren van maximale ondersteuning in de besluitvorming. 2
DEPFINAN 102 228 GOD1.1: Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPFINAN 104 230 GOD2.1: Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPONDOP 60 236 OD 1.1 optimaliseren van de organisatie van het leerplichtonderwijs, blijven vernieuwen en creatieve alternatieven kansen geven 2
DEPPROSP 93 239 niet van toepassing voor 2009
Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap.
2
DEPONDOP 60 241 OD 1.2 optimaliseren van de organisatie van het niet-leerplicht onderwijs 2
DEPPROSP 93 242 niet van toepassing voor 2009
Het personeels-, financieel, communicatie en logistiek (facilitair) beheer ondersteunt op optimale wijze de basisactiviteiten en processen
2
DEPONDOP 60 243 OD 1.3 optimaliseren van de organisatie van kinderopvang 2
DEPONDOP 60 244 OD 1.4 optimaliseren van de organisatie van pedagogische ondersteuning door meer samenhang tussen ontwikkeling, ondersteuning, opleiding en onderzoek 2
DEPFAMAN 95 246 GOD2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPROMO 85 247 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap 2
DEPROMO 80 250 OD 3.17 Om het beleid te onderbouwen en te evalueren
° gebruiken wij de meest adequate onderzoeks- en evaluatieintrumenten en
° worden middelen, werkprocessen, taken en rollen binnen de diensten van het Departement permanent geëvalueerd, geoptimaliseerd en vernieuwd
2
DEPROMO 82 251 OD 1.1 Optimaliseren van de algemene coördinatie van dienst- en departementsoverschrijdende projecten en projecten met andere overheden 2
DEPSTAFD 57 253 OD 5.2 Het departement is een actor in en ondersteunt de externe communicatie van de Stad Gent 2
DEPONDOP 105 259 OD 2.1 optimaliseren van de organisatie van leerlingenbegeleiding 2
DEPONDOP 105 262 OD 2.2 verbeteren van leerlingenmobiliteit 2
DEPONDOP 105 263 OD 2.3 verbeteren van tewerkstellingskansen 2
DEPONDOP 105 264 OD 2.4 verminderen van leerlingenuitval 2
DEPSTAFD 58 265 GOD1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPSTAFD 59 268 GOD 2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPROMO 82 271 OD 1.3 Uitbouwen van acties, projecten en beleidsopties inzake de profilering van de Stad en haar dienstverlening geïntegreerd in de stadsbrede promotie. 2
DEPONDOP 106 273 OD 3.1 verbeteren van de materiële ondersteuning ifv de realisatie van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen 2
DEPONDOP 106 275 OD 3.2 verhogen van een alternatief thuisgevoel 2
DEPONDOP 106 276 OD 3.3 beogen van gelijke output 2
DEPONDOP 106 277 niet meer van toepassing voor 2009 - OD4 verhogen van de mogelijkheden voor de participatie aan het gewoon onderwijs en de kinderopvang 2
DEPONDOP 107 278 OD 4.1 integratie en multicultureel samenleven bevorderen 2
DEPONDOP 107 279 OD 4.2 verbeteren van natuurbewustzijn en ecologische duurzaamheid 2
DEPONDOP 107 280 OD 4.3 bewustmaken van de socio - economische evolutie 2
DEPONDOP 108 281 OD 5.1 intensifiëren van de samenwerking tussen en met de onderwijsaanbieders en belangengroepen 2
DEPONDOP 108 282 OD 5.2 verlagen van de instroomdrempel 2
DEPONDOP 109 283 GOD 1.1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus en passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe in onze organisatieprocessen- en structuren. 2
DEPONDOP 109 284 GOD 1.2 Wij verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap 2
DEPONDOP 109 285 niet meer van toepassing voor 2009 - GOD2 imago verhogen en naambekendheid verbeteren i.f.v. o.a. werving 2
DEPWEREC 145 286 ZNVT OD1.1 We verbeteren de randvoorwaarden voor ondernemen en we stimuleren ondernemerschap. 2
DEPWEREC 145 287 OD1.2 Tegen 2011 brengen we de economische en arbeidsmarktgegevens in kaart en optimaliseren we het monitoringssysteem 2
DEPWEREC 145 288 OD1.3 We bouwen onze dienstverlening en communicatie uit, afgestemd op de noden en behoeften van de Gentse ondernemer 2
DEPWEREC 145 289 ZNVT Er is een uitgebouwde accountwerking voor de economische actoren die in Gent ondernemen of wensen te ondernemen : we zorgen voor een adequate begeleiding van ondernemers bij de behandeling van hun aanvragen door de stedelijke diensten. 2
DEPWEREC 145 290 ZNVT We zorgen op vraag van de bedrijven voor duurzame invulling van vacatures en hebben een aanbod van acties ter ondersteuning van een duurzaam HR beleid. 2
DEPWEREC 111 292 OD2.1 De bestaande bedrijventerreinen en andere vestigingslocaties van bedrijven worden duurzaam ingericht en zijn aantrekkelijk voor de gebruikers 2
DEPWEREC 111 293 OD2.2 Er worden nieuwe aantrekkelijke en duurzame vestigingslocaties ontwikkeld voor industrie, logistiek, grootschalige kleinhandel, kantoren en kennisinstellingen en -bedrijven. 2
DEPWEREC 111 294 OD2.3 Het stedelijk weefsel wordt gekenmerkt door een toegankelijke, aantrekkelijke stedelijke omgeving. Er is een evenwichtige en gediversifieerde winkelstructuur. 2
DEPWEREC 111 295 OD2.4 Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. 2
DEPWEREC 112 296 OD3.1 We ontwikkelen een gericht acquisitiebeleid en zijn het aanspreekpunt voor investeerders in economisch vastgoed. We voeren een gericht communicatie- en promotiebeleid. 2
DEPWEREC 112 297 ZNVT OD03.2 We beschikken over een eenduidig economisch profiel en voeren een gericht communicatie- en promotiebeleid. 2
DEPWEREC 113 298 OD4.1 We ondersteunen kennis en innovatie bij economische actoren en kennisinstellingen 2
DEPWEREC 113 299 ZNVT OD4.2 Acties gericht op de valorisatie van kennis en kennisbedrijvigheid. 2
DEPWEREC 114 300 OD5.3 Er is een groter aanbod voor niet gekwalificeerde schoolverlaters 2
DEPWEREC 114 301 OD5.1 Verbeteren studie- en beroepskeuze (technische beroepen) en afstemmen onderwijs-arbeidsmarkt 2
DEPWEREC 115 303 OD6.2 Creatie banen lokale diensteneconomie 2
DEPWEREC 115 304 OD6.3 Opvolging en ondersteuning bestaande projecten lokale diensteneconomie. 2
DEPWEREC 116 306 OD 7.1 Het aantal stage- en werkervaringsplaatsen in Gent is toegenomen 2
DEPWEREC 116 307 OD7.2 We verbeteren kinderopvang en mobiliteit voor werkzoekenden 2
DEPWEREC 116 308 OD7.4 De ontwikkeling van extra aanbod aan opleidingen, intensieve begeleiding en andere initiatieven voor die werkzoekenden voor wie de reguliere opleiding en trajectbegeleiding niet volstaat om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. 2
DEPWEREC 117 309 OD8.1 De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief en de communicatie extern en intern is effectief en kwaliteitsvol. 2
DEPWEREC 117 311 ZNVT OD8.2 Communicatie extern en intern is effectief en kwaliteitsvol. 2
DEPWEREC 145 312 ZNVT We stimuleren en ondersteunen de horeca en kleinhandel. 2
DEPONDOP 118 313 GOD 2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning. 2
DEPONDOP 118 314 GOD 2.2 Wij voorzien in een optimaal beheer van de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving. 2
DEPONDOP 118 315 GOD 2.3 Wij werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooïngskansen bieden. 2
DEPONDOP 118 316 niet meer van toepassing voor 2009 - GOD3 overheveling F5 2
DEPFAMAN 96 317 OD01_uitbouwen van efficiënt en kwaliteitsvol klantenrelatiemanagement 2
DEPFAMAN 96 318 OD02 realiseren van een duurzaam kwaliteitsvol FM-aankoopbeleid 2
DEPFAMAN 96 319 OD03 continuïteit van uitvoeing van de materiële ondersteuning van onze klanten op basis van de bestaande PDC 2
DEPFAMAN 96 320 OD04 samenvoegen van bestaande aankoopcatalogi en consolidatie met garantie tot een globale afdekking van de behoefte van alle klanten. 2
DEPFAMAN 96 321 OD05 de decentrale cel overheidsopdrachten binnen FM is uitgebouwd en geïmplementeerd. 2
DEPFAMAN 96 322 OD06 kwalitief en kwantitatief projectmanagement 2
DEPFAMAN 96 323 OD07 de dienst ontwikkelt als expertisecentrum met betrekking tot finaliteiten van de dienst. 2
DEPWEREC 120 324 OD10.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning. Wij werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPWEREC 120 328 OD10.2 Wij voorzien in een optimaal beheer van de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving. 2
DEPFAMAN 96 330 OD09 We zorgen voor de totstandkoming van de energiebeleidsnota en zorgen voor de uitvoering. 2
DEPWEREC 119 334 OD9.1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus en passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPWEREC 119 335 ZNVT OD09.2 Wij verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPCULT 121 336 G.O.D.1.1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
DEPCULT 121 337 Niet meer van toepassing voor 2009 - GSOD2 Wij verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijn communicatie en coachend leiderschap. 2
DEPFAMAN 96 338 OD13 tijdens de integratie is de levering van de producten en diensten die vervat zijn onder catagolus van S&L "blijvend" gegarandeerd. 2
DEPCULT 122 339 G.O.D.2.1. Beheer van middelen en personeel 2
DEPBEVWE 70 340 OD 2.3 Gentenaars en organisaties krijgen waardering en ondersteuning voor hun sociaal engagement. 2
DEPFAMAN 96 341 OD14 genomen initatieven worden geïmplementeerd in de reguliere werking 2
DEPFAMAN 96 342 OD 15 Alle stadseigendommen en de huisvesting van stadsdiensten wordt juridisch administratief gestuurden methodisch beheerd en gecoördineerd 2
DEPROMO 81 374 OD 3.21 Aanbod van vervoers- en verplaatsingsmogelijkheden activeren opdat iedereen kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven 2
DEPROMO 83 376 OD 5.4 We zorgen voor goede communicatie bij alle betrokkenen over het hoe en waarom van de realisaties op het terrein 2
DEPROMO 78 381 OD 4.2 We ontwikkelen voor taxi's en VVB's de mogelijkheden om hun rol op te nemen als een onderdeel van een duurzame mobiliteit 2
DEPROMO 80 384 NVT OD 1.6 We gebruiken de meest adequate onderzoeks- en evaluatie-instrumenten om het beleid te onderbouwen en te evalueren, 2
DEPCULT 30 390 O.D.1.1. Het Departement Cultuur investeert in de kunsten en in de creativiteit van kunstenaars, professionele en niet-professionele 2
DEPCULT 30 395 O.D.1.2 Het Departement cultuur versterkt de erfgoedwerking door een betere synergie in exploitatie en behoud en beheer en door het optimaliseren van de infrastructuur 2
DEPCULT 30 411 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.1.4 Het Departement cultuur stimuleert en ontwikkelt het cultuurhistorisch bewustzijn van de stad 2
DEPWEREC 115 415 OD6.1 We realiseren het masterplan sociale economie 2
DEPWEREC 116 416 OD7.3 Ondersteuning aanbod aan opleidingen, intensieve begeleiding en andere initiatieven voor werkzoekenden. 2
DEPCULT 31 417 O.D.2.1 Het Departement cultuur voert een ondersteuningsbeleid met creatie als centraal gegeven en realiseert een inhaalbeweging voor film en letteren 2
DEPCULT 31 419 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.2.2 Het Departement cultuur brengt de ondersteunende culturele dienstverlening fysiek samen in het gebouwencomplex Pakhuis, Hotel Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat als één aanspreekpunt en verhoogt daarmee de bereikbaarheid en de efficiëntie van zijn dienstverlening naar de bevolking toe 2
DEPCULT 32 427 O.D.3.1 Het Departement cultuur zet in op vernieuwing in de uitbouw van kennis en expertise en vergroot het toepassingsgebied 2
DEPCULT 32 429 O.D.3.2 Het Departement cultuur vergroot en versterkt zijn kennis en expertise en vergroot het toepassingsgebied 2
DEPCULT 33 436 O.D.4.1 Het departement cultuur realiseert een laagdrempelige toegang tot kennis en cultuur 2
DEPCULT 33 439 O.D.4.2 Het Departement cultuur ondersteunt het levenslang leren 2
DEPCULT 33 440 O.D.4.3 Het Departement cultuur vergroot de spreiding van het cultuuraanbod over de hele stad 2
DEPCULT 33 448 O.D.4.4 Het departement cultuur hanteert cultuur als hefboom voor maatschappelijke participatie en gemeenschapsvorming 2
DEPCULT 34 450 O.D.5.1 Het Departement cultuur stimuleert de eigen diensten en de actoren van de Gentse cultuursector om zich te ontwikkelen tot interculturele organisaties met aandacht voor een evenredige weerspiegeling van de etnisch culturele diversiteit van de bevolking in het bestuur, het personeel en het cultuuraanbod, met aandacht voor ontmoeting tussen de diverse etnisch culturele groepen. 2
DEPCULT 34 451 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.5.2 Het Departement cultuur neemt initiatieven in de richting van een evenredige weerspiegeling van de etnisch culturele diversiteit van de bevolking in het cultuuraanbod 2
DEPCULT 34 452 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.5.3 Het Departement cultuur streeft naar een weerspiegeling van de etnisch culturele diversiteit van de bevolking in het personeel van de Gentse cultuurhuizen en naar een grotere interculturele competentie van dat personeel 2
DEPCULT 34 453 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.5.4 Het Departement cultuur wil de cultuurhuizen stimuleren om ruimte te bieden aan de culturele expressie van de diverse etnisch culturele groepen, met aandacht voor de ontmoeting en de samenwerking tussen deze groepen 2
DEPCULT 35 454 O.D.6.1 Het Departement cultuur activeert en bewaakt de bouwhistorische, archeologische en architecturale kwaliteiten bij bouwprojecten, projecten van openbaar domein en stedelijke ruimten 2
DEPCULT 35 463 O.D.6.2 Het Departement cultuur activeert en bewaakt de artistieke kwaliteit van de publieke ruimte. 2
DEPCULT 36 470 O.D.7.1 Het Departement cultuur stimuleert de dialoog tussen de cultuursector en het bedrijfsleven met als doel het onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van samenwerking inzake innovatie 2
DEPCULT 36 472 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.7.3 Het Departement cultuur stimuleert de ontwikkeling van het economisch potentieel van de cultuursector 2
DEPCULT 37 474 O.D.8.1 Het Departement cultuur organiseert een cultuurcommunicatie gericht op alle bevolkingsgroepen met als objectieven publieksverbreding en publieksvernieuwing en maakt een kwalitatieve duiding van het cultuuraanbod 2
DEPCULT 38 491 O.D.9.1 Het Departement cultuur optimaliseert de structurele communicatie over en de inspraak in het cultuurbeleid in Gent 2
DEPDSSS 61 495 verwijderd OD 1.2. - de verwerking van de besluiten is geoptimaliseerd - zit in OD 1.1 2
DEPCULT 30 498 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.1.3 Het Departement cultuur organiseert en structureert het overleg en de samenwerking tussen het departement cultuur, de cultuursector en zijn partners in eigen stad, in binnen- en buitenland, met als doel de gezamenlijke uitbouw van Gent als creatie- en erfgoedstad 2
DEPDSSS 61 518 verwijderd OD 1.3. - de ondersteuning van de raadsleden in de uitoefening van hun mandaat is verbeterd - naar OD 3.2 en GOD 2.1 2
DEPDSSS 62 519 verwijderd OD 2.1. - De stad beschikt over een performant en integraal interne controlesysteem - gaat op in OD 2.1 2
DEPDSSS 62 520 verwijderd OD 2.2. - De stad beschikt over een performant klachtenbehandelingssysteem voor eerstelijnsklachten - gaat op in OD 2.1 2
DEPDSSS 62 521 OD 2.1. - De door het gemeentedecreet opgelegde taken van de stadssecretaris zijn verder uitgebouwd 2
DEPDSSS 62 522 OD 2.2. - Bureau Personeel heeft zich gepositioneerd als scharnier tussen bestuur en administratie 2
DEPDSSS 62 523 OD 2.3. - Bureau Financiën heeft zich gepositioneerd als scharnier tussen bestuur en administratie 2
DEPDSSS 63 525 OD 3.1. - De inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het managementteam is verder uitgebouwd en geoptimaliseerd 2
DEPDSSS 63 526 OD 3.2. - De ondersteuning van de werking van de bestuursorganen en van hun samenwerking met de organisatie is geoptimaliseerd 2
DEPDSSS 64 527 OD 4.1. - de voor de stad relevante overlegfora en partnerschappen zijn actief opgevolgd en gefaciliteerd 2
DEPDSSS 65 528 OD 5.1. - het stadhuis, als centrum van de lokale democratie, is ontsloten 2
DEPDSSS 65 529 OD 5.2. - Het stadhuis is een ontmoetingsplaats 2
DEPDSSS 66 530 GOD 1.1. - We sturen onze werking via een strategische planningscyclus en passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe in onze organisatieprocessen- en structuren 2
DEPDSSS 66 531 verwijderd GOD 1.2. - We verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap 2
DEPDSSS 67 532 GOD 2.1. - administratieve en facilitaire ondersteuning, financieel beheer, professionele medewerkers 2
DEPDSSS 67 533 verwijderd GOD 2.2. - Wij werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooïngskansen bieden 2
DEPDSSS 67 534 verwijderd GOD 2.3. - Wij voorzien in een optimaal beheer van de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving 2
DEPKABDS 124 536 OD01 We voorzien de schepenen van de gepaste ondersteuning 2
DEPFRAC 125 537 OD01 We voorzien de fracties van de gepaste ondersteuning 2
DEPONBVR 126 538 OD 1.1 De ombudsdienst optimaliseert het onderzoeken en behandelen van klachten. 2
DEPONBVR 128 541 OD 2.1 Optimaliseren van bekendmaking functie en Gents netwerk ombudslui 2
DEPPEROR 52 543 OD 2.2 Als kenniscentrum streven we naar correcte regelgeving die duidelijk, transparant en eenvoudig is; stellen we management- en beleidsinfo beschikbaar en ontwikkelen we de meest adequate tools en instrumenten om medewerkers, hun leidinggevenden en de organisatie maximaal in hun functioneren te ondersteunen 2
DEPPEROR 129 556 OD 3.1 We voorzien in een optimale personeelsadministratie 2
DEPPEROR 129 558 OD 3.2 Wij bieden een evenwichtig en toegankelijk vormingsaanbod aan dat afgestemd is op de noden en behoeften van de medewerkers en de stadsorganisatie 2
DEPPEROR 129 559 OD 3.3 We verlenen deskundig advies en ondersteuning met betrekking tot competentieonwikkeling en dit op maat van de noden en behoeften van de medewerkers en de stadsorganisatie 2
DEPPEROR 129 560 OD 3.4 We creëren de juiste condities en ondernemen acties om het algemeen welzijnsniveau van de medewerkers te verhogen 2
DEPPEROR 129 562 OD 3.5 We zoeken naar de meeste geschikte manieren om kandidaten met relevante profielen voor de Stad Gent te rekruteren 2
DEPPEROR 129 563 OD 3.6 We gebruiken de meest adequate methodes voor het tijdig en objectief selecteren van de juiste personen op de juiste plaats 2
DEPPEROR 129 565 OD 3.7 We garanderen dat ieder personeelslid tijdig en correct betaald wordt 2
DEPPEROR 130 567 OD 4.1 We zorgen ervoor dat de interne communicatie van de Stad Gent optimaal verloopt 2
DEPPEROR 131 572 GOD 1.1 We sturen onze werking via een strategische planningscyclus, goede communicatie binnen het departement en passen de principes van integrale kwaliteitszorg en communicatie toe in onze organisatieprocessen- en structuren 2
DEPPEROR 132 574 GOD 2.1 We voorzien het departement van de gepaste administratie en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden 2
DEPROMO 85 592 Wij verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPROMO 86 593 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPROMO 80 598 OD 3.14 Het loket is het eerste aanspreekpunt voor de burger. De loketfunctie verzekert een correcte en duidelijke informatie over vigerende voorschriften en reglementeringen en over dossiersamenstellingen; het loket verzekert bovendien een klantgerichte en transparante toekenning en opvolging van de verschillende soorten van vergunningen en draagt bij tot het vlot opstarten van ingediende dossiers 2
DEPROMO 80 599 OD 3.11 Bestendigen van de ontwikkeling en implementatie van een juridisch/administratief kader voor de ordening, invulling en beheer van de ruimte 2
DEPROMO 80 600 OD 3.8 Een uniform, expliciet en consequent handhavingsbeleid op het vlak van het openbaar domein en bouwtoezicht is ontwikkeld, gekend en geïmplementeerd 2
DEPROMO 82 601 OD 3.12 Optimale juridisch-administratieve begeleiding van projecten 2
DEPROMO 80 602 OD 3.2 Tijdig en correct ontsluiten van informatie en verstrekken van adviezen 2
DEPONBVR 133 604 GOD 1.1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPONBVR 134 605 GOD 2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPCULT 35 608 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.6.5 Het Departement cultuur activeert en bewaakt de artistieke kwaliteit van de publieke ruimte 2
DEPCULT 35 609 Niet meer van toepassing voor 2009 - O.D.6.6 Het Departement cultuur activeert de integratie van cultuur bij stadsvernieuwingsprojecten 2
DEPROMO 80 622 OD 3.23 De principes en concepten voor de aanleg van het openbaar domein (wegen, pleinen, voetpaden, aankleding, bruggen en waterlopen) resulteren in een aanleg die veilig en duurzaam is. 2
DEPROMO 83 628 OD 5.1 Communicatie over werken gebeurt tijdig en correct, De te nemen acties zijn in verhouding tot de impactie van de werken. 2
DEPROMO 80 630 OD 3.5 Controle en toezicht garanderen kwalitatieve afwerking en handhaving van de kwaliteit. 2
DEPMIVO 144 632 OD 7.1 Beheer van grassportvelden (ter ondersteuning van de sportdienst) 2
DEPMIVO 43 637 OD 4.1 Aanleg, beheer en onderhoud van groenzones en parken conform de principes van harmonisch groen en parkbeheer 2
DEPMIVO 43 639 OD 4.2 Het beschermen en ontwikkelen van natuur, bos en biodiversiteit 2
DEPROMO 83 644 NVT OD 2.1 Wij maken werk van een geïntegreerd woonbeleid waarbij kwalitatief en betaalbaar wonen in een goede leefomgeving en met woonzekerheid voor iedereen bereikbaar is. 2
DEPROMO 81 646 OD 2.1 Implementeren van de opties uit het woonbeleid en de woonstudies 2
MANTEAM 138 649 Vanuit de kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen, en vanuit de eigen expertise en terreinkennis reikt het MT het bestuur proactief suggesties aan voor de beleidsvorming en bereidt het de beleidsevaluatie voor. 2
MANTEAM 138 650 Doorheen het beleidsproces stimuleert het MT het innovatieve, kwaliteitsvolle en duurzame karakter van de voorstellen. 2
MANTEAM 138 651 Het MT stuurt in de richting van een organisatie die dossiers uitbouwt met aandacht voor onderlinge samenhang, en waardoor gefundeerde beleidsbeslissingen worden voorbereid. 2
MANTEAM 138 652 De verantwoordelijkheid van het MT binnen de beleids -en budgetcyclus wordt duidelijk omschreven en geïmplementeerd. 2
MANTEAM 138 653 De afsprakennota is opgemaakt, wordt nageleefd en systematisch bijgestuurd. 2
MANTEAM 139 654 Het MT stimuleert permanent het duurzame en geïntegreerde, en het innoverende en kwaliteitsvolle aspect van de reguliere werking, de samenwerkingsverbanden en de dienstverlening. 2
MANTEAM 139 655 Het MT stuurt en coördineert de organisatie op basis van beheersinformatie die door de nodige managementtools wordt gegenereerd. 2
MANTEAM 139 656 Via een doorgedreven lijncommunicatie, ondersteund door een organisatiebrede interne communicatie, versterkt het MT de integrale en geïntegreerde werking van de organisatie, met een duidelijke taakafbakening, goede werkafspraken tussen de diensten en een bewuste inzet van projectwerking. 2
MANTEAM 139 657 Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de organisatie schept het MT het kader waarbinnen het personeelsbeleid ontwikkeld wordt en verzekert het de blijvende professionalisering van de personeelsleden. 2
MANTEAM 139 658 Het MT coördineert de (werk)afspraken met de interne en externe verzelfstandigde entiteiten. 2
MANTEAM 139 659 Het MT verzekert de performantie en het integraal karakter van een organisatiebreed intern controlesysteem. 2
DEPNIORG 140 660 OD01 Administratie van het kadaster 2
DEPNIORG 140 661 OD02 Syndicale hoofdafgevaardigden 2
DEPNIORG 140 662 OD03 Mobiele ploeg 2
DEPNIORG 140 663 OD04 Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 2
DEPNIORG 140 664 OD05 Stedelijk dagcentrum met bezigheidshome 2
DEPONTBD 141 665 OD01 Dienst Informatietechnologie en GIS 2
DEPNIORG 141 666 OD02 Dienst Structurele Reorganisatie 2
DEPONTBD 141 667 OD03 Lokale Politie ( terbeschikkingstellingen) 2
DEPMIVO 50 670 OD 0.1 Continu deskundigheid uitbouwen 2
DEPONTBD 141 676 OD04 Algemene financiering 2
DEPONTBD 141 677 OD05 Pensioenen 2
DEPONTBD 141 679 OD06 Periodieke kapitaalsverhoging AG SOB 2
DEPWEREC 145 680 OD1.1 We stimuleren ondernemerschap en duurzaam ondernemen 2
DEPWEREC 145 681 ZNVT OD01.2 We stimuleren en ondersteunen de horeca en kleinhandel. 2
DEPWEREC 145 682 ZNVT OD01.3 Monitoren van ontwikkelingen, verrichten van onderzoek en ontsluiten van de socio-economische data van Gent 2
DEPWEREC 145 683 ZNVT OD01.4 we optimaliseren de dienst- en informatieverlening 2
DEPWEREC 145 684 ZNVT OD01.5 Er is een uitgebouwde accountwerking voor economische actoren die in Gent ondernemen of wensen te ondernemen: we zorgen voor een adequate begeleiding van ondernemers bij de behandeling van hun aanvragen door de stedelijke diensten. 2
DEPWEREC 145 685 OD1.4 We bouwen onze dienstverlening uit op vlak van werk, op maat van de Gentse ondernemer 2
DEPWEREC 114 686 OD5.2 Ism onderwijs realiseren we voor 67 % van de deeltijds lerenden een voltijds engagement 2
DEPBRAND 149 691 GOD1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 2
DEPBRAND 148 692 GOD 1.1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 2
DEPMIVO 48 693 GOD 2.1 Wij sturen onze werking en verbeteren continu, richting een steeds performantere, dynamische organisatie 2
DEPFAMAN 96 694 OD16_tijdens de integratie wordt het onderhoud en het werken met eigen personeel "blijvend" adequaat en doeltreffend uitgevoerd om te evolueren van een curatief naar preventiever onderhoud 2
DEPPROSP 93 695 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden 2
DEPROMO 78 697 OD 1.5 Initiëren en ontwikkelen van projecten en activiteiten voor de bevordering van de zachte vervoerswijzen. 2
DEPROMO 80 698 OD 3.7 Initiëren en ontwikkelen van projecten en activiteiten voor het sturen van een duurzame mobiliteit 2
DEPBEVWE 71 699 OD 3.3 De sociale participatie van diverse doelgroepen (senioren, jeugd, etnisch culturele minderheden, personen met een handicap,.) is vergroot. 2
DEPMIVO 42 702 OD 5.1 Verkleinen van de ecologische voetafdruk van de stadsorganisatie door het realiseren van een ambitieuze interne milieuzorg 2
DEPDSSS 62 703 OD 2.4. - De implementatie van het interne controlesysteem is op kruissnelheid, de opvolging ervan is beheerst en de controle op de controle is uitgebouwd. 2
DEPSTAFD 56 704 OD 4.2 Het departement optimaliseert de internationale en regionale positionering van Gent. 2
DEPFAMAN 96 705 OD17 Veiligheid FMOG 2
DEPFAMAN 96 706 klantenrelatiemanagement - efficiënte communicatiestructuur - NW OD te formuleren 2
DEPMOB 150 707 Mobiele ploegen 2
DEPBRAND 27 23 OD 01 - Incidenten snel en adequaat 3
DEPBRAND 27 24 OD 02 - Veiligheid 3
DEPBRAND 28 25 OD 03 - Werkomgeving 3
DEPBRAND 28 26 OD 04 - Centrale kazerne 3
DEPBRAND 29 27 OD 05 - Preventiebeleid 3
DEPBRAND 29 28 OD 06 - Samenwerkingsverbanden 3
DEPBRAND 29 30 OD 07 - Integrale werking 3
DEPMIVO 39 31 OD 1.1 Het wegwerken van drempels die de toegang tot de gezondheidszorg bemoeilijken 3
DEPMIVO 39 32 OD 1.2 Het stimuleren en realiseren van acties die de gezondheid bevorderen op maat van kwetsbare groepen 3
DEPMIVO 40 33 OD 3.4 Gezondheidsrisico's aanpakken ter bescherming van de bevolking 3
DEPMIVO 40 43 OD 3.3 Milieubelasting, milieuhinder en overlast oplossen of maximaal terugdringen 3
DEPMIVO 46 44 OD 2.1 Het uitvoeren van acties die het dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot het dier bevorderen 3
DEPMIVO 39 48 OD 1.3 Het realiseren van het stedelijk gezondheidsbeleid door het afstemmen en samenwerken met alle actoren van het werkveld 3
DEPSTAFD 53 52 OD 1.1: In het hele departement wordt actief aan onderzoek gedaan in functie van de opbouw van kennis en expertise, en worden gepaste instrumenten ontwikkeld om met die kennis en expertise aan de slag te gaan. 3
DEPSTAFD 53 53 OD 1.2: Opmaak van transparante, eenvoudige fiscale reglementering waardoor een geoptimaliseerde verwerking mogelijk wordt, met rapportering afgestemd op de beleidsdoelstellingen. 3
DEPSTAFD 53 59 OD 1.3: Juridische geschillen en administratieve beroepen worden optimaal opgevolgd. 3
DEPSTAFD 53 60 OD 1.4: Het polisbeheer en opvolging van verzekeringsdossiers Stad Gent/Politiezone is geoptimaliseerd. 3
DEPSTAFD 53 61 OD 1.5: Optimaal, eenvormig en transparant beheer, behandeling en verwerking van overheidsopdrachten binnen de diverse departementen van het stadsbestuur. 3
DEPSTAFD 54 64 OD 2.1: Het hele departement is alert voor maatschappelijke evoluties en kan (pro)actief inspelen op opportuniteiten en eenmalige initiatieven. Er is ruimte en tijd voor experiment. 3
DEPSTAFD 54 66 OD2.2 Het departement stimuleert, ondersteunt en initieert nieuwe, lokale projecten en initiatieven op basis van beleidsopties, maatschappelijke evoluties en veranderingen binnen doelgroepen 3
DEPSTAFD 55 70 OD 3.1 Het departement optimaliseert haar regierol en integreert de strategische planningscyclus in het beleid. 3
DEPSTAFD 55 71 OD 3.2 Optimaliseren van het inhoudelijke coördinatiepunt voor het beter zoeken, beheren, integreren en behouden van fondsen en ondersteuningsmiddelen mbt stedelijkheid en stedenbeleid. 3
DEPSTAFD 55 73 OD 3.3 Lokale projecten en andere initiatieven dragen bij tot het veiligheids- en preventiebeleid, met aandacht voor het driesporenbeleid (preventie, curatie en sanctie) 3
DEPPEROR 51 75 OD 1.1 Wij zorgen voor een effectief Ankerpunt van de Stad Gent met Digipolis waardoor de informaticabehoeften van de Stad Gent optimaal worden ingevuld en we bewaken en verbeteren de informatiebeveiliging van de Stad Gent 3
DEPSTAFD 56 77 OD 4.1: In het hele departement wordt geïnvesteerd in netwerking op verschillende niveaus (stedelijk, interbestuurlijk, internationaal). 3
DEPSTAFD 57 79 OD 5.1: Bouwen aan een werkbare en actieve participatie aan de bevolking met specifieke aandacht voor de doelgroepen 3
DEPMIVO 40 82 OD 3.1 Uitvoeren van beleidsondersteunende onderzoeken en monitoring die bepalen welke acties op het vlak van milieu, groen en gezondheid nodig zijn voor het realiseren van een kwaliteitsvolle leefomgeving 3
DEPPEROR 51 83 OD 1.2 Wij verzekeren binnen het domein van organisatieontwikkeling de uitbouw en de inzet van expertise, gepaste methodieken en maatwerk om het in lijn brengen van de organisatie bij alle strategische keuzes mee te realiseren 3
DEPMIVO 40 84 OD 3.2 De milieubelasting en -hinder voorkomen door een eenduidig en effectief (milieu)vergunningenbeleid, een pro-actief milieutoezicht en het optimaliseren van ecologische duurzaamheid in (stads)projecten 3
DEPPEROR 51 85 OD 1.3 We helpen bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en hebben hierbij oog voor administratieve vereenvoudiging 3
DEPMIVO 42 86 OD 5.2 Realiseren van acties die bewoners en gebruikers van de stad aanzetten tot gezond leven en het verkleinen van hun ecologische voetafdruk 3
DEPMIVO 49 104 GOD 1.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning 3
DEPDSSS 61 105 OD 1.1. - Het besluitvormingsproces is geoptimaliseerd en beheerst met een verbeterde kwaliteit van de besluiten tot gevolg 3
DEPFAMAN 94 128 GOD1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPBEVWE 69 149 OD 1.2 De maatschappelijke dienstverlening beantwoordt meer aan de belevingen, belangen en noden van de diverse doelgroep(en). 3
DEPBEVWE 69 151 OD 1.3 Bestaande drempels in de administratieve en maatschappelijke dienstverlening zijn weggewerkt. 3
DEPBEVWE 69 153 OD 1.4 Maatschappelijk kwetsbare groepen worden blijvend ondersteund 3
DEPBEVWE 69 156 OD 1.1 De administratieve dienstverlening gebeurt op een efficiënte en klantvriendelijke manier. 3
DEPBEVWE 70 157 OD 2.1 Gentenaars krijgen meer kansen tot ontmoeting en ontplooiing. 3
DEPBEVWE 70 159 OD 2.2 Het socio-culturele verenigingsleven is beter ondersteund op financieel, logistiek, materieel en agogisch vlak 3
DEPBEVWE 71 162 OD 3.1 De integrale toegankelijkheid van Stad Gent is verbeterd. 3
DEPBEVWE 71 166 OD 3.2 Andere departementen en lokale actoren houden in hun aanbod rekening met diverse doelgroepen (senioren, jeugd, etnisch culturele minderheden, mensen in de armoede,.). 3
DEPBEVWE 72 167 OD 4.1 De inspraak voor specifieke doelgroepen (senioren, jeugd, etnisch culturele minderheden, personen met een handicap) wordt verder kwalitatief ondersteund. 3
DEPBEVWE 72 168 OD 4.2 Wij organiseren aangepaste inspraak. 3
DEPBEVWE 73 169 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPBEVWE 74 171 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 3
DEPPROSP 75 180 Het organiseren, coördineren en professioneel ondersteunen van evenementen en festiviteiten 3
DEPPROSP 76 181 Samen met externe partners realiseren we tegen 2011 een kwalitatief sportaanbod in Gent 3
DEPPROSP 142 183 We voeren een actief beleid om tegen 2011 de sportovertuiging bij de Gentenaar te bevorderen 3
DEPPROSP 142 184 niet van toepassing
We hebben tegen 2013 de beste sportclubwerking
3
DEPPROSP 142 186 Samen met externe partners bouwen we mee om in 2011 een betere sportinfrastructuur aan te bieden in Gent 3
DEPPROSP 142 187 niet van toepassing voor 2009
Buurt- en andere feesten worden optimaal inhoudelijk opgezet, ondersteund en gecoördineerd.
3
DEPPROSP 142 188 niet van toepassing voor 2009
Fusie uitleendiensten.
3
DEPPROSP 143 189 niet van toepassing voor 2009
We hebben tegen 2013 het meest attractieve sport- en recreatiepark.
3
DEPPROSP 143 190 niet van toepassing voor 2009
(Meer) toeristen verblijven in Gent.
3
DEPPROSP 143 191 We ontwikkelen een marketing- en communicatiestrategie om tegen 2011 de aantrekkingskracht van Gent op toeristen te vergroten 3
DEPPROSP 92 192 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPPROSP 143 193 niet van toepassing voor 2009
De toeristische invalshoek van de activiteiten van de Stad is gegarandeerd
3
DEPPROSP 89 195 We initiëren, ondersteunen, organiseren en coördineren op een professionele manier evenementen die het gewenste imago van Gent versterken en volgen ze op in al hun facetten 3
DEPPROSP 89 196 niet van toepassing voor 2009
Een klantgerichte en wervende ontsluiting van het vrijetijdsaanbod
3
DEPPROSP 89 197 niet van toepassing voor 2009
We hebben tegen 2013 de inwoners met de grootste sportovertuiging
3
DEPPROSP 89 198 We informeren en onthalen toeristen tegen 2011 op een eigentijdse, kwaliteitsvolle en pro-actieve manier 3
DEPPROSP 89 199 niet van toepassing voor 2009
Optimaal beheer van informatie en communicatie over toeristische producten
(contentmanagement)
3
DEPPROSP 89 201 niet van toepassing voor 2009
(Meer) toeristische professionelen werken in en met de Stad Gent
3
DEPPROSP 91 202 We zetten het merk "Gent: zoveel Stad" in de Europese markt door met de juiste stakeholders samen te werken en via de juiste promotie- en communicatiekanalen het gewenste merkimago te versterken 3
DEPPROSP 91 203 niet van toepassing voor 2009
Tegen 2013 is "Gent" een sterk merk
3
DEPPROSP 75 204 niet van toepassing voor 2009
Pro-actief aantrekken van imagoverterkende evenementen
3
DEPPROSP 91 207 Wij promoten Gent als filmlocatie 3
DEPPROSP 92 209 niet van toepassing voor 2009
We hebben tegen 2013 de best georganiseerde sportdienst
3
DEPPEROR 52 210 OD 2.1 Wij ondersteunen onze klanten maximaal bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoeftenplan, geïntegreerd in de strategische planning van de stad, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit 3
DEPPROSP 89 212 niet van toepassing voor 2009
Toeristische professionelen worden optimaal onthaald en geïnformeerd
3
DEPFINAN 97 213 OD1.1: Doorvoeren efficiëntieverhoging, administratieve vereenvoudiging en integreren van wettelijke verplichtingen 3
DEPFINAN 98 217 OD2.1: De kwaliteit en de integratie van de budgettaire, algemene en analytische boekhouding is verhoogd 3
DEPFINAN 98 218 OD2.2: De financiële planning is geïntegreerd in de strategische planning en gekoppeld aan de personeelsbehoeftenplanning 3
DEPFINAN 98 219 OD2.3: Er is een goedgekeurd kader voor het thesaurie- en schuldbeheer en dit kader wordt toegepast 3
DEPFINAN 98 220 OD2.4: Dienst invorderingen is uitgebouwd en de mogelijkheden van het niet-fiscaal dwangbevel worden optimaal benut. 3
DEPFINAN 99 221 OD3.1: Het verzekeren van transparantie op financieel gebied en het leveren van maximale ondersteuning in de besluitvorming. 3
DEPFINAN 102 228 GOD1.1: Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPFINAN 104 230 GOD2.1: Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 3
DEPONDOP 60 236 OD 1.1 optimaliseren van de organisatie van het leerplichtonderwijs, blijven vernieuwen en creatieve alternatieven kansen geven 3
DEPPROSP 93 239 niet van toepassing voor 2009
Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap.
3
DEPONDOP 60 241 OD 1.2 optimaliseren van de organisatie van het niet-leerplicht onderwijs 3
DEPPROSP 93 242 niet van toepassing voor 2009
Het personeels-, financieel, communicatie en logistiek (facilitair) beheer ondersteunt op optimale wijze de basisactiviteiten en processen
3
DEPONDOP 60 243 OD 1.3 optimaliseren van de organisatie van kinderopvang 3
DEPONDOP 60 244 OD 1.4 optimaliseren van de organisatie van pedagogische ondersteuning door meer samenhang tussen ontwikkeling, ondersteuning, opleiding en onderzoek 3
DEPFAMAN 95 246 GOD2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 3
DEPROMO 85 247 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap 3
DEPROMO 80 250 OD 3.17 Om het beleid te onderbouwen en te evalueren
° gebruiken wij de meest adequate onderzoeks- en evaluatieintrumenten en
° worden middelen, werkprocessen, taken en rollen binnen de diensten van het Departement permanent geëvalueerd, geoptimaliseerd en vernieuwd
3
DEPROMO 82 251 OD 1.1 Optimaliseren van de algemene coördinatie van dienst- en departementsoverschrijdende projecten en projecten met andere overheden 3
DEPSTAFD 57 253 OD 5.2 Het departement is een actor in en ondersteunt de externe communicatie van de Stad Gent 3
DEPONDOP 105 259 OD 2.1 optimaliseren van de organisatie van leerlingenbegeleiding 3
DEPONDOP 105 262 OD 2.2 verbeteren van leerlingenmobiliteit 3
DEPONDOP 105 263 OD 2.3 verbeteren van tewerkstellingskansen 3
DEPONDOP 105 264 OD 2.4 verminderen van leerlingenuitval 3
DEPSTAFD 58 265 GOD1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPSTAFD 59 268 GOD 2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 3
DEPROMO 82 271 OD 1.3 Uitbouwen van acties, projecten en beleidsopties inzake de profilering van de Stad en haar dienstverlening geïntegreerd in de stadsbrede promotie. 3
DEPONDOP 106 273 OD 3.1 verbeteren van de materiële ondersteuning ifv de realisatie van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen 3
DEPONDOP 106 275 OD 3.2 verhogen van een alternatief thuisgevoel 3
DEPONDOP 106 276 OD 3.3 beogen van gelijke output 3
DEPONDOP 106 277 niet meer van toepassing voor 2009 - OD4 verhogen van de mogelijkheden voor de participatie aan het gewoon onderwijs en de kinderopvang 3
DEPONDOP 107 278 OD 4.1 integratie en multicultureel samenleven bevorderen 3
DEPONDOP 107 279 OD 4.2 verbeteren van natuurbewustzijn en ecologische duurzaamheid 3
DEPONDOP 107 280 OD 4.3 bewustmaken van de socio - economische evolutie 3
DEPONDOP 108 281 OD 5.1 intensifiëren van de samenwerking tussen en met de onderwijsaanbieders en belangengroepen 3
DEPONDOP 108 282 OD 5.2 verlagen van de instroomdrempel 3
DEPONDOP 109 283 GOD 1.1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus en passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe in onze organisatieprocessen- en structuren. 3
DEPONDOP 109 284 GOD 1.2 Wij verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap 3
DEPONDOP 109 285 niet meer van toepassing voor 2009 - GOD2 imago verhogen en naambekendheid verbeteren i.f.v. o.a. werving 3
DEPWEREC 145 287 OD1.2 Tegen 2011 brengen we de economische en arbeidsmarktgegevens in kaart en optimaliseren we het monitoringssysteem 3
DEPWEREC 145 288 OD1.3 We bouwen onze dienstverlening en communicatie uit, afgestemd op de noden en behoeften van de Gentse ondernemer 3
DEPWEREC 111 292 OD2.1 De bestaande bedrijventerreinen en andere vestigingslocaties van bedrijven worden duurzaam ingericht en zijn aantrekkelijk voor de gebruikers 3
DEPWEREC 111 293 OD2.2 Er worden nieuwe aantrekkelijke en duurzame vestigingslocaties ontwikkeld voor industrie, logistiek, grootschalige kleinhandel, kantoren en kennisinstellingen en -bedrijven. 3
DEPWEREC 111 294 OD2.3 Het stedelijk weefsel wordt gekenmerkt door een toegankelijke, aantrekkelijke stedelijke omgeving. Er is een evenwichtige en gediversifieerde winkelstructuur. 3
DEPWEREC 111 295 OD2.4 Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. 3
DEPWEREC 112 296 OD3.1 We ontwikkelen een gericht acquisitiebeleid en zijn het aanspreekpunt voor investeerders in economisch vastgoed. We voeren een gericht communicatie- en promotiebeleid. 3
DEPWEREC 113 298 OD4.1 We ondersteunen kennis en innovatie bij economische actoren en kennisinstellingen 3
DEPWEREC 114 300 OD5.3 Versterken van de positie van jongeren op het moment van instroom op de arbeidsmarkt 3
DEPWEREC 114 301 OD5.1 Verbeteren studie- en beroepskeuze (technische beroepen) en afstemmen onderwijs-arbeidsmarkt 3
DEPWEREC 115 303 OD6.2 Creatie banen lokale diensteneconomie 3
DEPWEREC 115 304 OD6.3 Opvolging en ondersteuning bestaande projecten lokale diensteneconomie. 3
DEPWEREC 116 306 OD 7.1 Het aantal stage- en werkervaringsplaatsen in Gent is toegenomen 3
DEPWEREC 116 307 OD7.2 We verbeteren kinderopvang en mobiliteit voor werkzoekenden 3
DEPWEREC 116 308 OD7.3 Ontwikkelen en aanbieden van opleidingen, intensieve begeleiding en andere initiatieven voor die werkzoekenden voor wie het reguliere aanbod niet toereikend is 3
DEPWEREC 117 309 OD8.1 De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief en de communicatie extern en intern is effectief en kwaliteitsvol. 3
DEPONDOP 118 313 GOD 2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning. 3
DEPONDOP 118 314 GOD 2.2 Wij voorzien in een optimaal beheer van de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving. 3
DEPONDOP 118 315 GOD 2.3 Wij werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooïngskansen bieden. 3
DEPONDOP 118 316 niet meer van toepassing voor 2009 - GOD3 overheveling F5 3
DEPFAMAN 96 317 OD01_uitbouwen van efficiënt en kwaliteitsvol klantenrelatiemanagement 3
DEPFAMAN 96 318 OD02 realiseren van een duurzaam kwaliteitsvol FM-aankoopbeleid 3
DEPFAMAN 96 319 OD03 continuïteit van uitvoering van de materiële ondersteuning van onze klanten op basis van de bestaande PDC 3
DEPFAMAN 96 320 OD04 samenvoegen van bestaande aankoopcatalogi en consolidatie met garantie tot een globale afdekking van de behoefte van alle klanten. 3
DEPFAMAN 96 321 OD05 de decentrale cel overheidsopdrachten binnen FM is uitgebouwd en geïmplementeerd. 3
DEPFAMAN 96 322 OD06 kwalitatief en kwantitatief projectmanagement 3
DEPFAMAN 96 323 OD07 de dienst ontwikkelt als expertisecentrum met betrekking tot finaliteiten van de dienst. 3
DEPWEREC 120 324 OD10.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning. Wij werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 3
DEPWEREC 120 328 OD10.2 Wij voorzien in een optimaal beheer van de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving. 3
DEPFAMAN 96 330 OD09 We zorgen voor de totstandkoming van de energiebeleidsnota en zorgen voor de uitvoering. 3
DEPWEREC 119 334 OD9.1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus en passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPCULT 121 336 G.O.D.1.1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 3
DEPFAMAN 96 338 OD13 tijdens de integratie is de levering van de producten en diensten die vervat zijn onder catalogus van Service & Logistiek "blijvend" gegarandeerd. 3
DEPCULT 122 339 G.O.D.2.1. Beheer van middelen en personeel 3
DEPBEVWE 70 340 OD 2.3 Gentenaars en organisaties krijgen waardering en ondersteuning voor hun sociaal engagement. 3
DEPFAMAN 96 341 OD14 genomen initiatieven worden geïmplementeerd in de reguliere werking 3
DEPFAMAN 96 342 OD 15 Alle stadseigendommen en de huisvesting van stadsdiensten wordt juridisch administratief gestuurden methodisch beheerd en gecoördineerd 3
DEPROMO 81 374 OD 3.21 Aanbod van vervoers- en verplaatsingsmogelijkheden activeren opdat iedereen kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven 3
DEPROMO 83 376 OD 5.4 We zorgen voor goede communicatie bij alle betrokkenen over het hoe en waarom van de realisaties op het terrein 3
DEPROMO 78 381 OD 4.2 We ontwikkelen voor taxi's en VVB's de mogelijkheden om hun rol op te nemen als een onderdeel van een duurzame mobiliteit 3
DEPROMO 78 384 NVT OD 1.6 We gebruiken de meest adequate onderzoeks- en evaluatie-instrumenten om het beleid te onderbouwen en te evalueren, 3
DEPCULT 30 390 O.D.1.1. Het Departement Cultuur investeert in de kunsten en in de creativiteit van kunstenaars, professionele en niet-professionele 3
DEPCULT 30 395 O.D.1.2 Het Departement cultuur versterkt de erfgoedwerking door een betere synergie in exploitatie en behoud en beheer en door het optimaliseren van de infrastructuur 3
DEPWEREC 115 415 OD6.1 We realiseren het masterplan sociale economie 3
DEPCULT 31 417 O.D.2.1 Het Departement cultuur voert een ondersteuningsbeleid met creatie als centraal gegeven en realiseert een inhaalbeweging voor film en letteren 3
DEPCULT 32 427 O.D.3.1 Het Departement cultuur zet in op vernieuwing in de uitbouw van kennis en expertise en vergroot het toepassingsgebied 3
DEPCULT 32 429 O.D.3.2 Het Departement cultuur vergroot en versterkt zijn kennis en expertise en vergroot het toepassingsgebied 3
DEPCULT 33 436 O.D.4.1 Het departement cultuur realiseert een laagdrempelige toegang tot kennis en cultuur 3
DEPCULT 33 439 O.D.4.2 Het Departement cultuur ondersteunt het levenslang leren 3
DEPCULT 33 440 O.D.4.3 Het Departement cultuur vergroot de spreiding van het cultuuraanbod over de hele stad 3
DEPCULT 33 448 O.D.4.4 Het departement cultuur hanteert cultuur als hefboom voor maatschappelijke participatie en gemeenschapsvorming 3
DEPCULT 34 450 O.D.5.1 Het Departement cultuur stimuleert de eigen diensten en de actoren van de Gentse cultuursector om zich te ontwikkelen tot interculturele organisaties met aandacht voor een evenredige weerspiegeling van de etnisch culturele diversiteit van de bevolking in het bestuur, het personeel en het cultuuraanbod, met aandacht voor ontmoeting tussen de diverse etnisch culturele groepen. 3
DEPCULT 35 454 O.D.6.1 Het Departement cultuur activeert en bewaakt de bouwhistorische, archeologische en architecturale kwaliteiten bij bouwprojecten, projecten van openbaar domein en stedelijke ruimten 3
DEPCULT 35 463 O.D.6.2 Het Departement cultuur activeert en bewaakt de artistieke kwaliteit van de publieke ruimte. 3
DEPCULT 36 470 O.D.7.1 Het Departement cultuur stimuleert de dialoog tussen de cultuursector en het bedrijfsleven met als doel het onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van samenwerking inzake innovatie 3
DEPCULT 37 474 O.D.8.1 Het Departement cultuur organiseert een cultuurcommunicatie gericht op alle bevolkingsgroepen met als objectieven publieksverbreding en publieksvernieuwing en maakt een kwalitatieve duiding van het cultuuraanbod 3
DEPCULT 38 491 O.D.9.1 Het Departement cultuur optimaliseert de structurele communicatie over en de inspraak in het cultuurbeleid in Gent 3
DEPDSSS 61 495 verwijderd OD 1.2. - de verwerking van de besluiten is geoptimaliseerd - zit in OD 1.1 3
DEPDSSS 61 518 verwijderd OD 1.3. - de ondersteuning van de raadsleden in de uitoefening van hun mandaat is verbeterd - naar OD 3.2 en GOD 2.1 3
DEPDSSS 62 519 verwijderd OD 2.1. - De stad beschikt over een performant en integraal interne controlesysteem - gaat op in OD 2.1 3
DEPDSSS 62 520 verwijderd OD 2.2. - De stad beschikt over een performant klachtenbehandelingssysteem voor eerstelijnsklachten - gaat op in OD 2.1 3
DEPDSSS 62 521 OD 2.1. - De door het gemeentedecreet opgelegde taken van de stadssecretaris zijn verder uitgebouwd 3
DEPDSSS 62 522 OD 2.2. - Bureau Personeel heeft zich gepositioneerd als scharnier tussen bestuur en administratie 3
DEPDSSS 62 523 OD 2.3. - Bureau Financiën heeft zich gepositioneerd als scharnier tussen bestuur en administratie 3
DEPDSSS 63 525 OD 3.1. - De inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het managementteam is verder uitgebouwd en geoptimaliseerd 3
DEPDSSS 63 526 OD 3.2. - De ondersteuning van de werking van de bestuursorganen en van hun samenwerking met de organisatie is geoptimaliseerd 3
DEPDSSS 64 527 OD 4.1. - de voor de stad relevante overlegfora en partnerschappen zijn actief opgevolgd en gefaciliteerd 3
DEPDSSS 65 528 OD 5.1. - het stadhuis, als centrum van de lokale democratie, is ontsloten 3
DEPDSSS 65 529 OD 5.2. - Het stadhuis is een ontmoetingsplaats 3
DEPDSSS 66 530 GOD 1.1. - We sturen onze werking via een strategische planningscyclus en passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe in onze organisatieprocessen- en structuren 3
DEPDSSS 66 531 verwijderd GOD 1.2. - We verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap 3
DEPDSSS 67 532 GOD 2.1. - administratieve en facilitaire ondersteuning, financieel beheer, professionele medewerkers 3
DEPDSSS 67 533 verwijderd GOD 2.2. - Wij werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooïngskansen bieden 3
DEPDSSS 67 534 verwijderd GOD 2.3. - Wij voorzien in een optimaal beheer van de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving 3
DEPKABDS 124 536 OD01 We voorzien de schepenen van de gepaste ondersteuning 3
DEPFRAC 125 537 OD01 We voorzien de fracties van de gepaste ondersteuning 3
DEPONBVR 126 538 OD 1.1 De ombudsdienst optimaliseert het onderzoeken en behandelen van klachten. 3
DEPONBVR 128 541 OD 2.1 Optimaliseren van bekendmaking functie en Gents netwerk ombudslui 3
DEPPEROR 52 543 OD 2.2 Als kenniscentrum streven we naar correcte regelgeving die duidelijk, transparant en eenvoudig is; stellen we management- en beleidsinfo beschikbaar en ontwikkelen we de meest adequate tools en instrumenten om medewerkers, hun leidinggevenden en de organisatie maximaal in hun functioneren te ondersteunen 3
DEPPEROR 129 556 OD 3.1 We voorzien in een optimale personeelsadministratie 3
DEPPEROR 129 558 OD 3.2 Wij bieden een evenwichtig en toegankelijk vormingsaanbod aan dat afgestemd is op de noden en behoeften van de medewerkers en de stadsorganisatie 3
DEPPEROR 129 559 OD 3.3 We verlenen deskundig advies en ondersteuning met betrekking tot competentieontwikkeling en dit op maat van de noden en behoeften van de medewerkers en de stadsorganisatie 3
DEPPEROR 129 560 OD 3.4 We creëren de juiste condities en ondernemen acties om het algemeen welzijnsniveau van de medewerkers te verhogen 3
DEPPEROR 129 562 OD 3.5 We zoeken naar de meeste geschikte manieren om kandidaten met relevante profielen voor de Stad Gent te rekruteren 3
DEPPEROR 129 563 OD 3.6 We gebruiken de meest adequate methodes voor het tijdig en objectief selecteren van de juiste personen op de juiste plaats 3
DEPPEROR 129 565 OD 3.7 We garanderen dat ieder personeelslid tijdig en correct betaald wordt 3
DEPPEROR 130 567 OD 4.1 We zorgen ervoor dat de interne communicatie van de Stad Gent optimaal verloopt 3
DEPPEROR 131 572 GOD 1.1 We sturen onze werking via een strategische planningscyclus, goede communicatie binnen het departement en passen de principes van integrale kwaliteitszorg en communicatie toe in onze organisatieprocessen- en structuren 3
DEPPEROR 132 574 GOD 2.1 We voorzien het departement van de gepaste administratie en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden 3
DEPROMO 85 592 Wij verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten, met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPROMO 86 593 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 3
DEPROMO 80 598 OD 3.14 Het loket is het eerste aanspreekpunt voor de burger. De loketfunctie verzekert een correcte en duidelijke informatie over vigerende voorschriften en reglementeringen en over dossiersamenstellingen; het loket verzekert bovendien een klantgerichte en transparante toekenning en opvolging van de verschillende soorten van vergunningen en draagt bij tot het vlot opstarten van ingediende dossiers 3
DEPROMO 80 599 OD 3.11 Bestendigen van de ontwikkeling en implementatie van een juridisch/administratief kader voor de ordening, invulling en beheer van de ruimte 3
DEPROMO 80 600 OD 3.8 Een uniform, expliciet en consequent handhavingsbeleid op het vlak van het openbaar domein en bouwtoezicht is ontwikkeld, gekend en geïmplementeerd 3
DEPROMO 82 601 OD 3.12 Optimale juridisch-administratieve begeleiding van projecten 3
DEPROMO 80 602 OD 3.2 Tijdig en correct ontsluiten van informatie en verstrekken van adviezen 3
DEPONBVR 133 604 GOD 1.1 Wij sturen onze werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. 3
DEPONBVR 134 605 GOD 2.1 Wij voorzien het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. 3
DEPROMO 80 622 OD 3.23 De principes en concepten voor de aanleg van het openbaar domein (wegen, pleinen, voetpaden, aankleding, bruggen en waterlopen) resulteren in een aanleg die veilig en duurzaam is. 3
DEPROMO 83 628 OD 5.1 Communicatie over werken gebeurt tijdig en correct, De te nemen acties zijn in verhouding tot de impactie van de werken. 3
DEPROMO 80 630 OD 3.5 Controle en toezicht garanderen kwalitatieve afwerking en handhaving van de kwaliteit. 3
DEPMIVO 144 632 OD 7.1 Beheer van grassportvelden (ter ondersteuning van de sportdienst) 3
DEPMIVO 43 637 OD 4.1 Aanleg, beheer en onderhoud van groenzones en parken conform de principes van harmonisch groen en parkbeheer 3
DEPMIVO 43 639 OD 4.2 Het beschermen en ontwikkelen van natuur, bos en biodiversiteit 3
DEPROMO 83 644 NVT OD 2.1 Wij maken werk van een geïntegreerd woonbeleid waarbij kwalitatief en betaalbaar wonen in een goede leefomgeving en met woonzekerheid voor iedereen bereikbaar is. 3
DEPROMO 81 646 OD 2.1 Implementeren van de opties uit het woonbeleid en de woonstudies 3
DEPNIORG 140 660 OD01 Administratie van het kadaster 3
DEPNIORG 140 661 OD02 Syndicale hoofdafgevaardigden 3
DEPNIORG 140 662 OD03 Mobiele ploeg 3
DEPNIORG 140 663 OD04 Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 3
DEPNIORG 140 664 OD05 Stedelijk dagcentrum met bezigheidshome 3
DEPONTBD 141 665 OD01 Dienst Informatietechnologie en GIS 3
DEPNIORG 140 666 OD02 Dienst Structurele Reorganisatie 3
 • Formats
 • Description

  Operationele doelstellingen per Departement Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  Bestuur,Strategie,Gent 2020