Themanummer ba Actienummer ba thema ba Actiepunten ba
4 16 Stadsontwikkeling Er wordt in het kader van het nieuwe plan duurzame stadsontwikkeling werk gemaakt van een lange termijnplan en ?strategie voor een sociale stadsvernieuwing in de 19de-eeuwse gordel. Het plan is ook een hefboom voor het verkrijgen van meer middelen bij de Vlaamse regering.
5 9 Wonen De inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor wordt aan de andere sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren doorgegeven met het oog op een algemene inschrijving. Dit moet op termijn uitmonden in een centraal inschrijvingsregister dat door alle betrokken maatschappijen wordt gebruikt.
5 21 Wonen Het stadsbestuur volgt de problematiek van discriminatie op de private huurmarkt (alleenstaanden, allochtonen, daklozen) nauwgezet op, signaleert de knelpunten aan de betrokken hogere overheden en ontwikkelt waar mogelijk zelf initiatieven om de discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan.
5 47 Wonen We zetten een experiment op rond de herstelling van slechte woningen in publieke eigendom met de (begeleide) inzet van Gentenaars, die voor hun arbeid nadien kunnen vergoed worden met een sterk verminderde huur van de woning die zij mee hielpen herstellen.
5 50 Wonen Het is belangrijk dat we de beschikbare renovatiepremies voor het investeren in energiebesparing, geconcentreerd en gericht inzetten. Daarnaast moet er een modulering komen in het systeem van premies waarbij meer middelen terecht komen bij de sociaal zwakkeren.
5 39 Wonen De Stad zal verder steun verlenen aan organisaties die zich inzetten ten bate van de meest kwetsbare huurders op de markt.
5 36 Wonen De nieuwe bestuursploeg stimuleert het samenwerken en het overleg tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen en het Gentse Netwerk van Sociale Huurders. De Stad steunt initiatieven om de participatie van sociale huurders in het beleid van hun verhuurdersmaatschappij, bijv. onder de vorm van de oprichting van bewonersadviesraden, te promoten en dit in overleg met erkende huurdersorganisaties.
5 22 Wonen Daklozen krijgen begeleiding en coaching in hun zoektocht naar een huurwoning. De huidige werkwijze, waarbij enkel structureel daklozen(2) een leefloon voor daklozen (= alleenstaanden) krijgen, blijft behouden. Mensen die bij vrienden of familie verblijven, blijven een leefloon voor samenwonenden ontvangen. Daarnaast zoeken we naar een vorm die kostendelend samenwonen onder bepaalde (zorg)voorwaarden mogelijk maakt, waarbij de negatieve effecten (leeflooncategorie) waar mogelijk vermeden worden. (2) een persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt. Hij heeft niet de middelen om op eigen krachten hiervoor te zorgen. Hij heeft daardoor geen verblijfplaats. Concreet gaat het om personen in een onstabiele huidige woonsituatie (geen dak boven het hoofd) gekoppeld aan een historiek van wisselende adressen en woonsituaties (bijvoorbeeld: alleenwoonst regelmatig afwisselen met samenwoonst, opname in een onthaaltehuis of vluchthuis, een psychiatrische instelling, therapeutische gemeenschap of andere instellingen voor verslaafden). Zie ook OCMW intranet: http://ocmwtoepassingen/draaiboek/Aanvullende%20financiele%20hulp/AFH_ 15 _wonen.htm#InPrem_wierecht_watdakl
10 34 Een onderwijstraject op maat, een heel lang leven In samenwerking met o.a. Basiseducatie wordt er geïnvesteerd in laagdrempelige (taal)lessen in de wijken. Hierbij is er in de eerste plaats aandacht voor functioneel taalgebruik en wegwijs maken in school en maatschappij.
10 41 Diversiteitsbeleid in elke school op vlak van onderwijs én personeel Basisscholen zijn de spiegel van de buurt of wijk. We blijven initiatieven zoals ?School in zicht? ondersteunen, om tot een betere sociale mix te komen in de verschillende buurtscholen. Daarnaast moet bijzondere aandacht blijven gaan naar het op school krijgen en houden van kansarme kinderen en jongeren.
10 42 Diversiteitsbeleid in elke school op vlak van onderwijs én personeel Er is grote aandacht voor meer diversiteit in de schoolteams. Naast meer mannen, houdt dit ook meer allochtone leerkrachten in. De Stad Gent werkt hiervoor samen met de lerarenopleidingen in Gent en sensibiliseert scholen en studenten.
10 47 Diversiteitsbeleid in elke school op vlak van onderwijs én personeel Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en worden hierbij ook aangemoedigd buiten de klassieke rolmodellen te denken (vb. man-vrouw).
10 54 Brede School - brugfiguren Ook in het secundair onderwijs worden er brugfigurentaken opgenomen: opzet is dat vooral ook daar voldoende aandacht is voor kansarmoede, diversiteit, ouder- en leerlingenparticipatie.
10 55 Brede School - brugfiguren Bij een positieve evaluatie onderzoekt de nieuwe bestuursploeg pistes om het project met brugfiguren in het kader van de nieuwe intra-Europese migratie verder te zetten.
10 26 Investeren in netoverschrijdende samenwerking Samen met alle betrokken partners (scholen, CLB?s, politie, Comité Bijzondere Jeugdzorg, Justitie, Schoolspotters, enz.) wordt actief opgetreden tegen spijbelen, Dit kan (1) door een snelle en efficiënte opvolging van afwezigheden, (2) door het zorgen voor een positief en democratisch schoolklimaat en (3) door het goed op elkaar afstemmen van bestaande diensten en voorzieningen in onderwijs en welzijn. Hierbij is er extra aandacht voor de complexe (thuis)situatie van kinderen en jongeren die in moeilijke omstandigheden leven, en voor jongeren die tijdens hun puberteit immigreren.
5 61 Wonen Bij projecten op stadsgronden houden we specifieke locaties vrij voor seniorenhuisvesting in het kader van intergenerationeel samenleven.
5 62 Wonen De Woonzorgzones worden verder uitgebouwd. Dit zijn zones met een verhoogde geschiktheid voor zelfstandig wonen voor mensen die zorg behoeven.
5 63 Wonen Nieuwe (minder grootschalige) woonzorgcentra spreiden we over het hele grondgebied van de stad, vertrekkend vanuit de visie dat Gentenaars oud moeten kunnen worden in hun eigen omgeving. We houden daarbij rekening met de diversiteit en noden van de bevolking in de wijken. Daarnaast ontwikkelen we innovatieve methodes om met de eerstelijnsactoren én met de buren/bewoners de zorg voor de buren mee op te nemen.
5 64 Wonen We ondersteunen de verschillende mogelijkheden van wonen-op-maat voor de senioren, die ook voor minder vermogende senioren toegankelijk moeten zijn (aanpasbaar wonen, kangoeroewonen, woonzorgnetwerken, flexibele opvangregelingen in woonzorgcentra,?)
5 65 Wonen Er komt een Gents Programma voor Levensloopbestendig Wonen, waarbij senioren zo lang mogelijk in de eigen buurt blijven wonen, als remedie tegen sociaal isolement. We stimuleren nieuwe woonvormen die dit mogelijk maken, indien nodig met een aangepast aanbod aan betaalbare zorg, deskundige hulpverlening en ondersteuning van mantelzorgers.
5 66 Wonen Medioren worden meer bewust gemaakt van hun wooncarrières en van de mogelijkheden van aanpasbaar (ver-)bouwen.
5 67 Wonen Senioren met een zogeheten ?laag zorgprofiel? krijgen groter aanbod van aangepaste woonvormen en woonbegeleiding op maat.
11 11 Jeugd In elke buurt is er nood aan speel- en spelinfrastructuur voor elke leeftijdsgroep onder de kinderen. Het centrum van de stad biedt meer groen en speelruimte.
11 13 Jeugd Braakliggende terreinen kunnen een tijdelijke oplossing bieden voor het tekort aan vrije speelruimte.
5 1 Wonen Het bestuur zal via zijn grond- en pandenbeleid en zijn stadsontwikkelingsbeleid aansturen op een stevig aanbod aan nieuwbouwwoningen en dit zowel op het vlak van private, bescheiden als sociale woningen. De Stad Gent, private partners (ontwikkelaars en bouwgroepen), het stadsontwikkelingsbedrijf, de huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren en het stedelijk huurkantoor moeten blijven samenwerken om meer betaalbare woningen te realiseren. Hierbij zal ook steeds worden gezocht naar gezinsvriendelijke woontypologieën. Wonen moet voor elke Gentenaar betaalbaar blijven. Het aantal woningen dat onder het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) valt en het aantal doorgangswoningen moet stelselmatig worden uitgebreid.
10 1 Onderwijs en kinderopvang We streven naar een kwalitatieve school en kinderopvang voor elk kind in de buurt.
10 3 Onderwijs en kinderopvang Na de grote inspanningen van de voorbije jaren blijven we investeren in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Door de toenemende bevolking en het intensiever gebruik van de voor- en buitenschoolse opvang moeten er nog extra plaatsen bijkomen. Een buurt- en wijkgerichte aanpak is hierbij belangrijk.
10 4 Onderwijs en kinderopvang In de kinderopvang stimuleren we vooral inkomensgerelateerde plaatsen omdat deze betaalbaar zijn voor iedereen.
10 12 Onderwijs en kinderopvang We willen kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk kansen geven om binnen het bestaande ?gewone? onderwijsaanbod te leren en hen daarbij de nodige ondersteuning bieden.
10 13 Onderwijs en kinderopvang Daarnaast blijft de Stad Gent sterk investeren in het buitengewoon onderwijs en garandeert zo voor elk kind een plaats met specifieke leerzorg aangepast aan het kind.
11 6 Jeugd Niet-stemgerechtigde inwoners van de stad hebben ook een mening, zeker jongeren en kinderen. Zij zijn expert in hun leefwereld en moeten betrokken worden bij het beleid van onze stad. Participatie is experimenteren, adviseren en coachen!
11 7 Jeugd Er wordt een jongerenparticipatiebeleid uitgewerkt. In het bijzonder bij de inrichting van openbare ruimte en bij het mobiliteitsbeleid gaat er nog meer aandacht naar kinderen en jongeren. Hen betrekken bij wijkgebonden participatie en inspraakprocessen is ook een streefdoel, waarbij experimentele projecten niet uit de weg worden gegaan. Ook participatie aan het jeugdwerk voor de meest kwetsbaren wordt niet vergeten.
11 8 Jeugd De jeugdraad wordt nog meer een belangrijke partner bij het beleidsvoorbereidende werk en wordt gestimuleerd bij het betrekken van jongeren buiten het georganiseerde jeugdwerk.
11 15 Jeugd We realiseren een groot skatepark op de Blaarmeersen en zoeken naar bijkomende plaatsen voor kleinschaliger skate-infrastructuur.
11 28 Faciliteiten voor jongeren De Jeugddienst behandelt verschillende functies die jongeren aanbelangen (evenementen, cultuur, sport, ? ) Deze dienst wordt hét loket voor kinderen, jongeren en ouders.
5 49 Wonen Gent verstrekt met het Energiefonds goedkope leningen voor Gentenaars die het niet breed hebben voor energiebesparende maatregelen in woningen.
4 34 Stadsontwikkeling We spelen de troeven van Gent als waterstad sterker uit. We creëren meer ruimte voor water, o.a. in functie van wateropvang en ?infiltratie. De herinrichting van de Lieve kan hierbij als voorbeeld gelden. We koppelen en versterken daarbij het groen- en waternetwerk in functie van de klimaatambities. Verder wordt het wonen langs en met uitzicht op het water als troef uitgespeeld. Het waternetwerk wordt verder ook benut als een potentiële corridor van rust en stilte, als speelelement in parken en als duurzaam transportmiddel.
6 30 Natuur en groen Er wordt actief gezocht naar bijkomende locaties voor volkstuintjes en tuinkamers. Ook de aanleg van verticale tuinen wordt gestimuleerd.
6 38 Natuur en groen Ecologische tuinen worden gestimuleerd.
4 35 Stadsontwikkeling Waterbuffering wordt intelligent ingezet als waterelement in nieuwe parken (bv. nieuw Bloemekenspark).
6 29 Natuur en groen Er wordt een campagne gelanceerd om particulieren, maar ook bedrijven en openbare instellingen (scholen e.d.m.) aan te zetten om van de onbebouwde ruimte biodiverse stadsbiotopen te maken.
5 52 Wonen We investeren verder in bouwadvies en informatieavonden rond duurzaam en ecologisch (ver)bouwen.
5 53 Wonen Er komen duidelijke richtlijnen die toelaten dat een zo groot mogelijk aantal woningen in aanmerking komen voor gevelisolatie. Waar nodig (onder meer te smalle voetpaden) en mogelijk wordt de weginrichting aangepast. Dit gebeurt systematisch bij elke herinrichting van het openbaar domein, ad hoc en binnen een redelijke termijn wanneer er zich problemen voordoen bij concrete aanvragen.
12 44 Cultuur We ontwikkelen een energie-audit waarop alle cultuurhuizen aanspraak kunnen maken. We verstrekken renteloze leningen voor de uitvoering van de noodzakelijke investeringen op het vlak van duurzaamheid.
12 18 Cultuur We bevorderen cultuurparticipatie door te blijven ijveren voor laatavondvervoer met tram, bus of taxi.
5 26 Wonen De Stad Gent stimuleert de Gentenaars om via groepsaankopen hun woningen beter te isoleren. We sporen bedrijven in de sociale economie aan om deze werkzaamheden uit te voeren.
11 14 Jeugd Speelstraten en autoloze zondagen zorgen er voor dat de kinderen de stad op een andere manier ervaren. Er wordt dan ook maximaal ingezet op het faciliteren ervan.
4 36 Stadsontwikkeling Het blauwe netwerk in de stad wordt verder vervolledigd; naast het openleggen van de Nederschelde wordt onderzocht waar dit ook elders zinvol en economisch te verantwoorden is.
5 54 Wonen Alle nieuwe meergezinswoningen moeten over twee fietsplaatsen per slaapkamer beschikken.
11 10 Jeugd Elke herinrichting van het openbaar domein gebeurt kindvriendelijk, te beginnen met de woonstraten en met groene en open ruimten. Conform de realisatie van het speel- en verbindingsweefsel moeten kinderen op een veilige manier met de fiets of te voet op school, de sportclub of de jeugdvereniging kunnen geraken.
6 20 Natuur en groen Er komt een duidelijke timing voor de uitbouw van de groenassen die de verbinding vormen van de stadskern naar de groenpolen.
12 39 Cultuur We ontwikkelen het Kunstenkwartier als een toeristische trekpleister, met de Krook, de gerenoveerde Boekentoren, het Citadelpark en de musea als belangrijkste troeven. We bevorderen de leefbaarheid van deze wijk door de heraanleg van de Sint-Pietersnieuwstraat. Daarbij hebben we veel aandacht voor de zwakke weggebruikers en voor de aanleg van kwalitatieve belevenisruimte.
4 30 Stadsontwikkeling Op de invalswegen wordt met het concept van stadspoorten gewerkt enerzijds als welkomstsignaal naar bezoekers anderzijds als waarschuwing voor wijzigende verkeersregimes (voorrang andere weggebruikers, start zone 30 binnenstad, edm.)
10 10 Onderwijs en kinderopvang In het basisonderwijs verhogen we de capaciteit via uitbreiding van de bestaande scholen en het oprichten van nieuwe. Het gaat hierbij om leefbare gehelen die kwalitatief kleuter- en lager onderwijs garanderen. We doen dit over de verschillende netten heen. Buurten waar een tekort is, komen eerst aan de beurt.
10 58 Brede School - brugfiguren Bij nieuwbouw en renovatie van schoolinfrastructuur komt er een ?Brede Schooltoets?. Het Brede Schoolteam wordt al van bij de planningsfase betrokken.
4 42 Stadsontwikkeling Bij grotere projecten wordt gestreefd naar maximaal en continu gebruik van de gronden in afwachting van hun definitieve bestemming via tijdelijke invulling en wervende programmaties (cfr. De Site bij Bruggen naar Rabot, DOK in Oude Dokken).
4 18 Stadsontwikkeling De uitwerking van de projecten gebeurt aan de hand van wijkontwikkelingsplannen die samen met de betrokken wijkbewoners worden opgesteld en uitgewerkt.
4 17 Stadsontwikkeling Bij de stadsvernieuwingsprojecten staan we voor een geïntegreerde aanpak volgens drie beleidssporen: naast het ruimtelijk-fysieke, wordt parallel een socio-cultureel en socio-economisch luik uitgewerkt. Om deze projecten te financieren wordt onder meer structureel beroep gedaan op het Stedenfonds en op extra middelen van de Vlaamse regering voor stadsvernieuwingsprojecten.
10 14 Onderwijs en kinderopvang Bij nieuwbouw en renovatie zetten we ten volle in op duurzaamheid en op kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur.
4 7 Stadsontwikkeling De grote projecten moeten bijgestuurd kunnen worden in functie van zich wijzigende situaties. Ze krijgen een grotere koppeling en afstemming met programma?s in de omliggende wijken.
11 9 Jeugd Samen met, en voor, kinderen en jongeren zoeken we naar bijkomende veilige (speel)ruimte in de stad en in al haar deelgemeenten.
6 3 Natuur en groen We leggen nieuwe buurt- en wijkparken aan. Er worden in de komende zes jaar minimaal zes nieuwe wijkparken gerealiseerd. Volgende wijk- en buurtparken zitten alvast in de pijplijn: park De Porre, park Hoge Weg, park UCO Maïsstraat, Rijsenbergpark Fabiolalaan, park Wolterslaan, park Loodsenstraat, Buffalopark Gentbrugge, Tondelierpark, parken Oude Dokken, park Villa Voortman (Vogelenzang), Papiermolenpark.
6 4 Natuur en groen Daarnaast zijn een aantal parken zoals het Maaltepark aan herwaardering toe. Er wordt ingespeeld op opportuniteiten om bestaande parken uit te breiden. We maken ook werk van het herwaarderen en uitbreiden van volgende bestaande buurt- en wijkparken: Arbedpark Zuid, wijkpark Hekers, park De Vijvers, Rabotpark/Trambrugsite/Gashouders, het Frans Tochpark, Rozebroeken (2de en 3de fase)?
5 7 Wonen Om te vermijden dat sociale huurders in nieuwbouwprojecten nog jaren door de modder moeten lopen, zal de Stad Gent een projectleider aanstellen voor het ontwerpen en het aanleggen van het openbaar domein bij sociale huisvesting. Deze kan de taak van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW) overnemen.
4 33 Stadsontwikkeling We breiden het publiek sanitair uit over de hele stad. Het voldoet aan de noden van vrouwen en mannen en het is toegankelijk voor personen met een handicap. Het wordt degelijk onderhouden en is gratis.
6 22 Natuur en groen Het masterplan Citadelpark wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de parkfunctie geherwaardeerd wordt. Dit vraagt het drastisch verminderen van de verharde oppervlakte in het park, het versmallen van de (auto)wegen tot voet- en fietspaden en uiteraard het weren van gemotoriseerd verkeer. Binnen dit masterplan kan de Floraliënhal opgewaardeerd worden en dienen als overdekte parkzone en als ondersteuning en draaischijf voor de omliggende gebouwen (SMAK, Kuipke en congrescentrum). Onder de Floraliënhal bestaat de mogelijkheid om een ondergrondse logistieke ruimte met parkeermogelijkheden te voorzien voor de gebruikers van de infrastructuur (leveranciers, exposanten, artiesten, sportlui, en verzorgers). We realiseren een autovrij museumplein met ruimte voor tram 7 tussen het SMAK en het MSK. Tegelijk wordt het park geïntegreerd in de realisatie van de Cultuurkilometer. De herwaardering van het park gebeurt, net als het zoeken naar alternatieven voor het buurtparkeren, in samenspraak met de buurtbewoners.
5 29 Wonen Om zoveel mogelijk leegstaande woningen te kunnen detecteren in de stad maken we het meldpunt voor leegstaande woningen beter bekend. We verhogen de leegstandsheffing en zorgen ervoor dat ze ook effectief geïnd wordt. Indien dit wettelijk mogelijk is, wordt voor langdurig leegstaande panden de onteigeningsprocedure opgestart met als einddoel die te vervangen door kwalitatieve stadswoningen voor jonge gezinnen. We oefenen druk uit op de sociale huisvestingsmaatschappijen om de leegstand in sociale woningen tot een minimum te herleiden.
5 30 Wonen We gaan voor een gecoördineerde en krachtdadige aanpak van huisjesmelkerij, verwaarlozing en verkrotting.
5 16 Wonen Gent is de grootste studentenstad en het kenniscentrum van Vlaanderen en we zijn daar fier op. Een stadsbreed studentenhuisvestingsplan is noodzakelijk om de eventuele verdere groei van de studentenhuisvesting doordacht te spreiden, overlast te voorkomen en te vermijden dat studentenhuisvesting nog verder een negatieve invloed kan hebben op het woningaanbod, op de huurtarieven en de aankoopprijzen.
5 19 Wonen Tegelijk zal er blijvend ingezet worden op controles zodat de studenten op een veilige en kwalitatieve manier kunnen wonen en de te beschermen eengezinswoningen opnieuw vrijkomen voor de gezinnen. We gaan na of de tweede verblijfsbelasting ook kan toegepast worden op studenten die in gezinswoningen i.p.v. in studentenkamers wonen.
5 55 Wonen Er komen woonprojecten die zich richten op gezinnen en alleenstaanden die het zonder auto willen rooien.
5 17 Wonen We zorgen voor meer aangename studentenkamers, zodat er een alternatief wordt geboden voor de particuliere huurmarkt.
12 35 Cultuur We onderzoeken de opportuniteiten die de Waalse Krook kan bieden op het vlak van audiovisueel beleid.
12 31 Cultuur We voorzien open ateliers, waar mensen alleen of in groep kunnen werken aan hun projecten.
5 46 Wonen We zetten verder experimenten op rond de herstelling van te renoveren woningen, door renovatieteams in te zetten die kwetsbare doelgroepen helpen om hun renovatie in goede banen te leiden. Deze renovatieteams worden in samenwerking met sociale economieprojecten opgezet.
12 19 Cultuur We hebben oog voor alternatieve economische werkvormen en samenwerkingsverbanden. We zoeken uit welke passende financiële ondersteuning we hen kunnen bieden. We versterken het samenspel tussen cultuur, economie en ondernemerschap.
10 33 Investeren in netoverschrijdende samenwerking We stimuleren bij studenten de ondernemingszin en het vermogen om nieuwe kansen te zien en benutten.
12 33 Cultuur We stimuleren de partners van de Waalse Krook (Bibliotheek, Centrum voor nieuwe media, Archivering van het Audiovisueel erfgoed (VIAA)) om hun activiteiten te coördineren en permanent op elkaar af te stemmen.
12 38 Cultuur We bevorderen de symbiose tussen businessopleidingen en de creatieve opleidingen en omgekeerd, om tot een kruisbestuiving te komen die nodig is voor een succesvolle creatieve economie.
12 42 Cultuur We stimuleren een betere samenwerking tussen publieke en private sector, zeker op het domein van de beeldende kunsten en versterken het samenspel tussen cultuur, economie en ondernemerschap.
12 1 Cultuur We ondersteunen en versterken de werking van CIRCA, de Centrale, de Stedelijke Bibliotheek en vele andere waardevolle organisaties. We hebben daarbij oog voor diversiteit in doelgroepen en kunstdisciplines en waken er over dat ook de randgemeenten actief betrokken worden. Ook het netwerk van de wijkbibliotheken wordt verder versterkt met extra aandacht voor de werking op het vlak van nieuwe media.
12 20 Cultuur We ondersteunen de Gentse filmsector zodat het Gentse publiek een breed aanbod aan films en zalen ter beschikking heeft, waarbij ook de Arthouse cinema?s hun rol kunnen spelen. We onderzoeken op welke wijze de innovatieve invloed van de Waalse Krook de werking van deze Arthouse cinema?s kan versterken.
12 30 Cultuur We versterken de rol van de Stedelijke Bibliotheek op de Waalse Krook als centrale ontmoetingsplaats en verlengen daartoe de openingstijden. Zo blijft de hoofdbibliotheek ook op zondag geopend.
4 44 Stadsontwikkeling Er komt een stedelijke bouwmeester die de beoogde architecturale kwaliteit als belangrijke pijler van Gent, stad van Kennis en Cultuur, zal bewaken en stimuleren. Op termijn treedt hij in de plaats van de diverse afzonderlijke kwaliteitsteams bij grote stadsprojecten. Hij heeft voeling met het Gentse stedelijke weefsel en zijn rol moet duidelijk gedefinieerd worden. Zijn aanstelling kan leiden tot de afschaffing van een aantal andere adviesorganen, en het inkorten van de vergunningsprocedures. Hij focust zich in het bijzonder op de grootschalige projectontwikkelingen, maar ook op elke ingreep in gevoelige zones vanuit het oogpunt van monumenten- en landschapszorg. Bij de uitwerking wordt er over gewaakt dat dit de besluitvorming over projecten niet versnippert of vertraagt.
4 43 Stadsontwikkeling Cruciaal in het behoud van de leefbaarheid van de wijken is het respect voor de ruimtelijke draagkracht en het verhogen van de kwaliteit van de ruimte. Aandacht voor coherente stads- en schaalpatronen per buurt, wijk of deelgemeente zijn daarbij belangrijk. Waar nodig worden beeldkwaliteitsplannen opgemaakt.
12 7 Cultuur We profileren de Gentse Musea als ankerpunten van diverse cultuurvormen.
12 21 Cultuur We ondersteunen culturele projecten die de cohesie tussen de generaties versterken.
12 2 Cultuur We ijveren voor een optimale geografische spreiding van culturele infrastructuur op maat van de buurt of deelgemeente.
12 37 Cultuur We willen de Leopoldskazerne aankopen en onderzoeken welke rol deze in de toekomst kan spelen als broedplaats voor de creatieve ondernemers en kunstenaars, als vestigingsplaats voor ateliers, repetitieruimtes, galerijen en bedrijven die actief zijn in de creatieve economie. De grootste vraag van creatieve jongeren is het kunnen gebruik maken van creatie- en presentatieruimtes. De lokale overheid moet een platform voor jeugdcultuur ondersteunen waarbinnen zowel de creatie en de presentatie van jeugdcultuur aan bod komen. Zo denken we aan de oprichting van een jongerencultuurcentrum dat samen met het Huis van de Jeugd en het jeugdverblijfscentrum bij voorkeur onderdak krijgt in de Leopoldskazerne.
10 38 Een onderwijstraject op maat, een heel lang leven We organiseren een aangepast deeltijds kunstonderwijs, waarbij in de wijken projecten opgezet worden rond beeldende kunst, theater, dans en muziek.
12 16 Cultuur Gent wordt verder op de internationale culturele kaart gezet, o.m. met ?Unesco Creative City of Music? waarbij we veel aandacht besteden aan de bestaande overkoepelende structuur. Via een heldere, transparante projectsubsidie of toelage, worden internationale projecten ondersteund.
12 10 Cultuur We evalueren het systeem van stadsdagen en sturen bij zodat meer verschillende organisaties er gebruik van kunnen maken.
10 5 Onderwijs en kinderopvang Bij grote nieuwbouwprojecten of uitbreiding van wijken onderzoeken we de nood en de mogelijkheid om een kinderdagverblijf en/of een basisschool te integreren.
10 29 Investeren in netoverschrijdende samenwerking We investeren in overleg met de hoger onderwijsinstellingen, waarbij een goede verstandhouding tussen bewoners en studenten ons uitgangspunt is. We zetten de inspanningen voort om tot goede afspraken te komen met alle betrokkenen. Via een actieplan studentenhuisvesting (zie hoofdstuk wonen) zorgen we voor een spreiding van de studenten over de stad en beheersen we de samenlevingsproblemen.
10 16 Maximale onderwijskansen via talentgericht onderwijs In het basisonderwijs zetten we verder in op een divers aanbod aan pedagogische projecten. Elke school moet de mogelijkheid hebben om eigen accenten te leggen.
10 6 Onderwijs en kinderopvang Het stadsbestuur zal ook bedrijven en instellingen aanmoedigen om bedrijfscrèches te bouwen en kan daarvoor een contactpunt inrichten, waar concrete informatie beschikbaar is.
10 8 Onderwijs en kinderopvang We streven naar maximale participatie in het kleuteronderwijs, door het intensief benaderen en opvolgen van ouders die hun kinderen niet naar de kleuterklas sturen, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen.
10 28 Investeren in netoverschrijdende samenwerking We investeren in verschillende projecten zoals opvoedingsondersteuning, leerbegeleiding thuis, ouderparticipatie, (school)trajectbegeleiders, enz. waarbij we bijzondere aandacht hebben voor kansarme groepen. Naast de Opvoedingswinkel speelt ook de mogelijkheid tot informele contacten een belangrijke rol.
11 17 Investeren in jeugdwerk Gezien het tekort aan jeugdwerkinfrastructuur wordt het gebruik van polyvalente ruimtes onderzocht, zonder daarbij het ?nestgevoel? van de verschillende doelgroepen aan te tasten. Hierbij kan ook een mogelijke (intergenerationele) samenwerking onderzocht worden. In het kader van de Brede School bieden de stadsscholen ruimte voor jeugdwerk en worden ook andere onderwijsnetten hiertoe gestimuleerd.
10 59 GRAS We zetten scholen aan tot het inrichten van GRAS, ?Groen en Avontuurlijke Speelplaatsen?.
10 60 GRAS De Stad Gent, die hierin het voortouw neemt, voert een stimuleringsbeleid en vraagt voor haar investeringen in GRAS een return door openstelling van de speelplaats en/of de schoolinfrastructuur buiten de schooluren.
10 61 GRAS Er gaat extra aandacht naar die scholen in wijken waar weinig groen en speelruimte is.
11 12 Jeugd Er wordt verder gewerkt aan formules die scholen (ruimtes of speelplaatsen) ook na de schooluren en in de weekends toegankelijk maken voor kinderen en jongeren, eventueel gekoppeld aan cultuur- en sporteducatie na de schooluren.
10 2 Onderwijs en kinderopvang Stedelijke scholen zijn levensbeschouwelijk neutrale en pluralistische plaatsen waar kinderen zichzelf kunnen zijn in een open sfeer.
6 28 Natuur en groen Er wordt werk gemaakt van een actiever bomenbeleid: bij heraanleg van het openbaar domein (straten, pleinen, e.d.m.) wordt maximaal gestreefd naar aanplanting van nieuwe bomen. Rond bomen wordt er maximaal onverharde oppervlakte behouden voor insijpeling van water en opname van zuurstof.
6 27 Natuur en groen Het openstellen en ontsluiten van binnentuinen en bestaande groene ruimtes bij gemeenschapsvoorzieningen voor wijkbewoners is ook een piste die voor meer woongroen kan zorgen. Deze kleinschalige groenelementen dragen bij tot een ecologisch netwerk dat de grotere groenzones met elkaar verbindt.
6 36 Natuur en groen Naast gebiedsgerichte acties is er nood aan soortenbeschermingsprojecten. Het kan gaan om onder meer projecten voor gier- en huiszwaluwen, slechtvalken, bijen, akkervogels en amfibieën (overzetacties),?
10 48 Maatregelen tegen pesten Aangezien een consequente aanpak vereist is bij het bestrijden van pesterijen, sporen we de schoolleiding  aan een pestactieplan voor hun school uit te schrijven en voorzien we in de nodige begeleiding van de leerkrachten. Echt teamwork is nodig om aan pesten op school een halt toe te roepen. De focus ligt op een schooleigen preventieve en remediërende aanpak.
12 26 Cultuur De werking van de culturele bemiddelaars wordt geheroriënteerd. Via netwerking houden zij de vinger aan de pols en stellen alles in het werk opdat de culturele instellingen beter in staat zouden zijn om bruggen te slaan naar moeilijk bereikbare doelgroepen, wijkcomités, e.a.
12 24 Cultuur We stimuleren bestaande en nieuwe sociaal-artistieke initiatieven om te werken met moeilijk bereikbare doelgroepen in de stad. We stimuleren daarvoor ook synergieën.
5 33 Wonen We stimuleren de betrokkenheid van Gentenaars met hun wijk door het steunen van buurtinitiatieven waarbij bewoners samen instaan voor het onderhoud van hun buurt, het organiseren van buurtactiviteiten, enzovoort.
6 2 Natuur en groen De Gentenaars worden meer betrokken bij de aanleg en beheer van wijkgroen. Initiatieven van wijkcomités worden gestimuleerd en ondersteund.
6 24 Natuur en groen Er wordt verder ingezet op ecologisch parkbeheer en -onderhoud en ecologisch groenbeleid. We sensibiliseren de gebruikers van de parken en andere groenvoorzieningen om zelf zorg te dragen voor de netheid van het openbaar domein.
6 40 Natuur en groen De Stad Gent verleent verder zijn medewerking aan het project Eco² in de Gentse Kanaalzone. De klemtoon van dit project ligt op het creëren van een stevig kader waarbij bewoners, bedrijven en landbouwers betrokken worden. De verschillende partijen worden uitgenodigd om mee te denken en bij te dragen aan de realisatie van de groenbuffers in de Gentse Kanaalzone.
10 31 Investeren in netoverschrijdende samenwerking We willen studenten stimuleren om maatschappelijk engagement op te nemen in de stad: leerbegeleiding thuis, seniorenhulp, ? We ondersteunen dit door hen te helpen dat engagement te verwezenlijken binnen een domein dat aansluit bij hun opleiding of interesse.
11 22 Iedereen mee, ook kinderen en jongeren Via de vrijetijdspas kunnen ook jongeren eenvoudiger deelnemen aan sport en cultuur.
4 37 Stadsontwikkeling Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid voor een zwemdok zodat mensen kunnen zwemmen in de stad onder de blote hemel.
6 6 Natuur en groen Bij de inrichting van parken wordt verder ook maximaal ingezet op meervoudig gebruik met respect voor de draagkracht van de parken: naast het succes van de BBQ?s wordt in parken ook meer aandacht besteed b.v. aan water als speelelement en aan kleinschalige sportinfrastructuur.
12 22 Cultuur We breiden het systeem van cultuurcheques uit naar niet-studerende jongeren en laten de cultuurcheques in een volgende fase opgaan in een volwaardige vrijetijdspas voor cultuur, sport en shopping (Gent Verwent).
10 57 Brede School - brugfiguren We stimuleren het gebruik van schoolinfrastructuur buiten de schooluren, door aparte toegangen of gepaste beveiliging te voorzien.
11 30 Faciliteiten voor jongeren Er worden voldoende, betaalbare en veilige ruimtes voorzien om elkaar te ontmoeten en zorgeloos feestjes en fuiven te organiseren ? ook in de deelgemeenten. Er wordt extra ingezet op ?sfeerbeheer?, met de nodige begeleiding en opleiding hiervoor.
11 29 Faciliteiten voor jongeren De nieuwe bestuursploeg is gewonnen voor een doordacht en doorgedreven uitgaansbeleid. Jong zijn in Gent betekent ook kunnen stappen in Gent. Gent heeft meer aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren.
10 30 Investeren in netoverschrijdende samenwerking In het licht van de uitdagingen van de transitie naar een sociale en duurzame stad van de toekomst bieden hogescholen en de universiteit aan de stad een voedingsbodem voor creativiteit, onderzoek en innovatie. We willen dit de beste toekomstkansen geven door stevige bruggen te slaan tussen deze instellingen en de Stad, de bedrijfswereld en maatschappelijke actoren.
12 34 Cultuur We profileren ons zowel nationaal als internationaal als de gaststad van het Vlaams Instituut voor de Archivering van het Audiovisueel erfgoed (VIAA)
10 35 Een onderwijstraject op maat, een heel lang leven In Gent gaan we resoluut voor een sterk volwassenenonderwijs. Naast beroepsgericht onderwijs zet volwassenenonderwijs in op basiseducatie en zelfontplooiende vorming. Deze dubbelrol willen we versterken door bestaande samenwerkingsverbanden met VDAB, SYNTRA en Centra voor Volwassenonderwijs te versterken en te optimaliseren in functie van tewerkstelling. We ondersteunen initiatieven die een actieve rol opnemen om volwassenen met opleidingsvragen te begeleiden.
10 25 Investeren in netoverschrijdende samenwerking We streven ernaar dat het lokale onderwijsbeleid gericht moet zijn op alle kinderen, jongeren en volwassenen in de stad. Daarom willen we het lokaal flankerend onderwijsbeleid verder uitbouwen en versterken. Het moet in de omkadering meer armslag krijgen zodat de netoverschrijdende samenwerking, met het oog op de gezamenlijke aanpak van onderwijsproblemen. Gent werkt als regisseur samen met de inrichtende machten van de andere netten om te kijken wie waar inspanningen kan doen. We richten een netoverschrijdend ?Onderwijscentrum Gent? op waar verschillende initiatieven zoals het ?StudieAdviesPunt?, het ?Steunpunt leerplicht- en leerrechtbegeleiding?, de ?Opvoedingswinkel?, de Brede-schoolcoördinatie, e.a. hun krachten kunnen bundelen.
4 15 Stadsontwikkeling Stadsvernieuwingsprojecten worden sneller afgewerkt door een doorgedreven professionele projectwerking en doelgerichte partnerschappen
10 23 Maximale onderwijskansen via talentgericht onderwijs Onderwijsinnovatie en een krachtige leeromgeving staan centraal. De Stad voorziet dan ook in haar scholen voldoende ICT-middelen en ?ondersteuning en een gevarieerd vormingsaanbod voor het onderwijspersoneel.
10 15 Onderwijs en kinderopvang We willen dat iedereen kans krijgt om de onderwijsrichting die bij hem/haar past in het secundair onderwijs te voltooien. Zeker in het beroepsonderwijs kunnen de kosten wel eens oplopen. We zoeken naar middelen om deze te beheersen waar nodig.
1 20 De dakloosheid terugdringen We blijven inspanningen leveren om dak- en thuislozen via hulpverlening te bereiken.
1 25 Emancipatie en activering Emancipatie is echter veel ruimer dan enkel activering met het oog op een job. Waar mogelijk worden cliënten via geïndividualiseerde en groepsgerichte projecten maatschappelijke integratie een traject aangeboden dat hen finaal naar een baan moet leiden. Maar voor cliënten die hiervoor niet (meer) in aanmerking komen blijft het OCMW inzetten op een aanbod om ook hen te sterker te maken, in samenwerking met organisaties van mensen in armoede.
2 14 Klimaat en duurzaamheid Het is vaak moeilijk verhuurders aan te zetten tot energiebesparende maatregelen met een lagere energiefactuur voor de huurder als effect. De Stad Gent zoekt naar gepaste middelen om verhuurders en huurders daarin meer te stimuleren.
7 25 Economie We willen de slaagkansen van starters verhogen en de uitval beperken. We hebben daarbij niet alleen oog voor de startende ondernemers, maar ook voor herstartende ondernemers. Want er rust nog te vaak een stigma op falende ondernemers. Ook hebben we, in samenwerking met het OCMW, verder oog voor zelfstandige ondernemers in armoede.
1 13 strijd tegen armoede Sport, cultuur en vrijetijdsbesteding moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Lid worden van clubs en/of verenigingen kan tegen een relatief beperkte prijs. Toch kunnen de totale kosten voor deelname aan allerhande activiteiten vaak hoog oplopen. We willen niet dat (te hoge) lidgelden en andere kosten een onoverkomelijke financiële drempel vormen voor grote gezinnen en mensen met een laag inkomen. Stad en OCMW maken daarom sport, cultuur- en vrijetijdsparticipatie beter betaalbaar voor mensen in armoede door een financiële tegemoetkoming of korting via de vrijetijdspas. Clubs en verenigingen moeten zich van hun kant openstellen voor mensen met een laag inkomen. We maken ook werk van toeleiding naar cultuur en sport voor mensen die verkiezen dit individueel te doen.
1 1 een geïntegreerd welzijnsbeleid Er is nood aan een geïntegreerd stedelijk welzijnsbeleid, waarvan het OCMW de coördinatie op zich neemt. Er wordt een breed en diepgaand Gents Armoedebeleidsplan opgesteld, waarbij zowel de stedelijke departementen, het OCMW als de partners uit het middenveld betrokken worden. Er gaat daarbij bijzondere aandacht naar kinderarmoede. De vooruitgang die op basis van dit Armoedebeleidsplan wordt geboekt, zal jaarlijks aan de gemeenteraad en de OCMW-raad gerapporteerd worden
1 19 De dakloosheid terugdringen We zetten in op het verder ondersteunen en de uitbouw van laagdrempelige plaatsen en organisaties waar mensen overdag terecht kunnen.
16 7 Vergrijzing-seniorenbeleid Er komen meer acties om risicogroepen onder de senioren op wijkniveau te lokaliseren en te contacteren. Ook met als doel de vereenzaming en/of het armoederisico te voorkomen.
16 6 Vergrijzing-seniorenbeleid Gent kent een rijke traditie van sociaalartistieke projecten in zowel tal van buurten die zorgen voor nieuwe vormen van verbondenheid als in woonzorgcentra waar artistieke en intergenerationele projecten het verschil maken. In woonzorgcentra kunnen nieuwe projecten aansluiting vinden bij het overkoepelend sociaalecologisch stadsproject (bv. scholen die collectieve moestuinen opstarten in de tuinen van de woonzorgcentra in samenwerking met de buurtbewoners).
1 21 De dakloosheid terugdringen We onderzoeken nieuwe formules van begeleide collectieve woonvormen om dakloosheid tegen te gaan.
18 23 Sport We hebben ook ruime aandacht voor de creatie van een ruim en degelijk sportaanbod voor personen met een motorische handicap. We werken een solide promotienetwerk uit om personen met een handicap naartoe te leiden. We lijsten de verschillende mogelijkheden van sociaal vervoer op, detecteren hiaten en helpen mee zoeken naar oplossingen om die weg te werken, zodat deelname makkelijker mogelijk wordt.
9 28 Integratie, diversiteit en gelijke kansen We gaan samenwerken met NGO?s en overheden uit de landen van herkomst om de herintegratie van betrokkenen in hun thuisland kans op slagen te geven.
9 19 Integratie, diversiteit en gelijke kansen Om de brug te kunnen slaan tussen de verschillende gemeenschappen in onze stad en de stadsdiensten, politie, OCMW- en welzijnsorganisaties worden interculturele medewerkers ingezet. Hun eigen culturele achtergrond helpt hen bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met groepen waarmee het anders moeilijk communiceren is.
1 29 Emancipatie en activering Het charter klantenparticipatie van het OCMW wordt ten volle uitgevoerd.
1 22 Emancipatie en activering In haar emancipatorisch welzijnsbeleid vertrekt Gent van de mogelijkheden en ambities van de inwoners. Mensen in armoede worden financieel ondersteund en tegelijkertijd sterker gemaakt zodat ze waardig kunnen participeren aan de samenleving. Het einddoel is dat iedereen meekan in de Gentse samenleving. Daarvoor is activering een belangrijk instrument dat evenwel nooit als uitsluitingmechanisme kan ingezet worden. Activering betekent dan ook altijd: activering op maat van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Ze daagt zowel de cliënt als de overheid -in de figuur van de maatschappelijk assistent van het OCMW - uit tot het zoeken van oplossingen-op-maat.
1 11 strijd tegen armoede Binnen de beschikbare middelen zal de Stad Gent middenveldorganisaties ondersteunen die de onmenselijke leef-, woon- en werkomstandigheden van medeburgers bestrijden met het oog op een positieve vooruitgang.
1 30 Vrijetijdsparticipatie Het OCMW werkt een nieuw systeem uit van aanvullende financiële steun, waarbij zowel de hoogte van het gezinsinkomen als het minimaal bestedingspatroon om menswaardig te leven bepalend zijn (in tegenstelling tot het huidige systeem van forfaitaire vergoeding voor huishuurtussenkomst, energietoelage en schoolpremie). - Dit nieuwe systeem met één algemene maandelijkse aanvullende toelage, baseert zich op het onderzoek van Storms en Vandenbosch naar budgetstandaarden, maar houdt ook rekening met de budgettaire beperkingen van het OCMW. Het blijft de finale verantwoordelijkheid van de federale overheid om er voor te zorgen dat het leefloon toelaat een waardig leven te leiden. - Dit nieuwe systeem houdt rekening met de concrete gezinssituatie waarbij prioritair de aanvullende steun verhoogd wordt voor gezinnen met minderjarige kinderen in functie van een meer menswaardig inkomen. - Het brengt de reële uitgaven en inkomsten van het gezin in rekening. - De steunverlening gebeurt op een voor de cliënt begrijpbare en doorzichtige wijze. - De maandelijkse aanvullende steun kadert binnen de activeringsbegeleiding binnen een integrale aanpak.
9 10 Integratie, diversiteit en gelijke kansen Via gerichte jobbeurzen, in specifieke wijken, trachten we het vacatureaanbod ook tot bij allochtonen te krijgen.
1 32 Nieuwe Oost-Europese inwijkelingen We houden rekening met de specifieke problematiek en de vaak lage competenties van de nieuwe migranten. Er is nood aan een integraal traject waarbij de betrokken organisaties hun dienstverlening op elkaar afstemmen en de capaciteit van de taalopleidingen wordt opgetrokken. Het principe om, waar mogelijk, werken met leren te combineren, is hierbij het uitgangspunt.
9 30 Gelijke kansen Openbare gebouwen en de publieke ruimte worden - waar mogelijk - toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap. Dit toegankelijksbeleid past in een breder beleid ten aanzien van mensen met een handicap (Agenda 22)(4). (4) Agenda 22 is gebaseerd op de 22VN-standaardregels voor Gelijke Kansen voor Mensen met een Handicap. Het beschrijft op welke terreinen de maatschappij maatregelen moet nemen om mensen met een functiebeperking gelijke kansen te geven. De methode stimuleert gelijkwaardige samenwerking tussen lokale besturen en belangenorganisaties van mensen met een beperking.
9 34 Gelijke kansen We ondersteunen de werking van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en werken samen met belangenorganisaties.
1 24 Emancipatie en activering Net als een gepaste opleiding, een goede huisvesting en een sociaal netwerk, is werk een belangrijk integratiemiddel. Een van de prioriteiten voor het OCMW Gent is het toeleiden van leeflooncliënten naar een job. In het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW krijgen cliënten een opleiding zodat zij zich kunnen aanbieden op de reguliere arbeidsmarkt of voor een sociale tewerkstellingsplaats. Daarvoor breiden we de sociale tewerkstellingsmogelijkheden uit. Betrokkenen worden ook opgevolgd tijdens het natraject, na de sociale tewerkstelling.
1 27 Emancipatie en activering Het Gentse OCMW ontwikkelt samen met de bevoegde stedelijke diensten een stedelijk sociaal-ecologisch werkgelegenheidsproject met als doel bestaande arbeidszorg-projecten op elkaar af te stemmen. Door nieuwe projecten te creëren, kunnen tevens lacunes worden opgevuld. Daarnaast kan dit project een nieuw elan geven aan bestaande sociale werkplaatsen en kan dit de onderlinge samenhang bevorderen. Prioritair worden er nieuwe projecten ontwikkeld in de ecologische stadslandbouw en in de buurt- en nabijheidsdiensten.
8 7 Werk De toeleiding naar werk van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is in de volgende legislatuur één van de strategische thema?s van ?Gent, Stad in Werking?.
9 2 Integratie, diversiteit en gelijke kansen Inburgeringscursussen, taallessen en opleidingen moeten aansluiten op de concrete situatie van mensen. Via de dienst Werk en het OCMW zorgen we verder voor opleidingen en stages op de werkvloer, waarbij het leren spreken van Nederlands een belangrijke plaats inneemt. Via trajecten en sessies in een reële context worden kansen geboden om effectief Nederlands te oefenen.
9 3 Integratie, diversiteit en gelijke kansen De Stad Gent moet ervoor zorgen dat de wachtlijsten en wachttijden voor een cursus Nederlands bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) en de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) tot een minimum worden herleid. De Stad Gent zorgt, al dan niet samen met de Vlaamse overheid, ook voor een zomeraanbod.
9 5 Integratie, diversiteit en gelijke kansen In samenwerking met het middenveld worden er voor nieuwkomers informatiesessies georganiseerd over rechten en plichten op vlak van werk en onderwijs.
2 55 Klimaat en duurzaamheid Buurtwerking en sociale cohesie zijn belangrijk in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. De netheidscharters worden verder uitgebouwd en gestimuleerd.
20 5 Internationale solidariteit In samenwerking met de Noord-Zuidverenigingen en diverse onderwijsactoren worden in het lager en secundair onderwijs vormingen gegeven over ecologie en Noord-Zuidverhoudingen op vlak van o.a. onze voedselproductieketen, de rol van landbouweconomie, ontwikkelingssamenwerking, migratie, diversiteit,?
9 38 Gelijke kansen Oudere holebi?s en transgenders krijgen een stem in de stad. De Stad Gent zorgt ervoor dat voorzieningen voor ouderen open staan voor diverse leefvormen en vrijheid van genderexpressie. Dit dragen ze uit in hun hele ouderenwerking.
16 1 Vergrijzing-seniorenbeleid We streven naar een goede mix van leeftijden in de verschillende stadswijken. Belangrijk hierbij is de solidariteit tussen generaties te versterken.
18 18 Sport Jongeren én senioren aan het bewegen krijgen (en houden) zien we als een grote uitdaging. Jong geleerd is oud gedaan. We realiseren een link met het jeugdwerk. We werken het systeem van jongerensportbegeleiding in de buurten verder uit. Begeleiders moeten ook meer jongeren van allochtone afkomst aan het sporten krijgen: ze moeten vaker lid worden van sportclubs en deelnemen aan sportevenementen. In dat kader zetten we tevens in op doelgroepencommunicatie via samenwerking met tussenpersonen of organisaties (bv. allochtone verenigingen).
18 21 Sport Ook ouderen blijven beter bewegen. Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor senioren verdienen extra ondersteuning.
18 10 Sport We geven extra middelen aan clubs die werken met ?parallelle uren?. Dat wil zeggen: clubs die op hetzelfde moment als dat waarop de kinderen sporten óók een aanbod (kan sport zijn) voor ouders/grootouders/begeleiders voorzien, krijgen extra ondersteuning.
18 19 Sport We koppelen het concept van de ?speelstraten? (tijdelijk autovrij maken van straten in dichtbebouwde buurten om te spelen) aan kwaliteitsvolle sportbegeleiding voor jongeren, georganiseerd door de Sportdienst in samenwerking met sportclubs uit de buurt.
1 15 strijd tegen armoede Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een laag inkomen geen te hoge energiefactuur moeten betalen, verhoogt de stedelijke vzw REGent haar inspanningen om de kansarmen energiezuiniger te laten leven en wonen.
2 15 Klimaat en duurzaamheid Voor Gentenaars die het niet breed hebben verstrekt de Stad Gent goedkope leningen voor welbepaalde energiebesparende maatregelen in woningen met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FDRG).
2 16 Klimaat en duurzaamheid We zetten de beschikbare premies voor het investeren in energiebesparing, geconcentreerd en gericht in. Daarnaast moet er een modulering komen in het systeem van premies waarbij meer middelen terechtkomen bij de sociaal zwakkere groepen.
2 18 Klimaat en duurzaamheid Gent zorgt voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid en neemt maatregelen tegen energiearmoede.
2 28 Klimaat en duurzaamheid De Stad kiest niet alleen voor 100% groene stroom voor de eigen gebouwen, maar gaat waar mogelijk ook voor de productie van groene stroom of groene warmte op het Gents grondgebied. Dit kan door verder te investeren in opwekking van energie uit zonnewarmte, waar mogelijk zonnepanelen op stadsgebouwen, warmte- en koudenetten en geothermische warmtepompen.
7 2 Economie Het Havenbedrijf Gent en het havengebied zijn belangrijke spelers in de energievoorziening in Vlaanderen. Via de regierol die de haven heeft en door de concessiepolitiek wil het havenbedrijf deze rol ook in de toekomst spelen. Het Havenbedrijf Gent speelt ten volle in op de politiek die de Vlaamse Regering inzake energie heeft uitgetekend. Om de doelstellingen inzake groene elektriciteitsproductie te helpen halen zal het havenbedrijf Gent ook in de toekomst initiatieven rond WKK, zon, wind en biomassa uit reststromen blijven stimuleren. We hanteren daarbij een uit te werken duurzaamheidskader dat voorwaarden stelt op vlak van duurzame productie en transport van de brandstof, het energetisch rendement en de vermeden CO2-uitstoot. Steeds moet worden aangetoond dat geïnvesteerd wordt in de best beschikbare technologie. Nu reeds kunnen het havenbedrijf en de haven van Gent inzake groene elektriciteitsproductie mooie resultaten voorleggen. Nu reeds is 1/3de van de elektriciteitsproductie in de Gentse haven groene stroom. Bijna 1/3de wordt opgewekt uit reststromen en slechts 1/3de kan als conventioneel worden bestempeld. Hiermee scoort de Gentse haven beter dan het Vlaamse en Belgische gemiddelde. Samen met het Vlaamse Energie Agentschap zal het Havenbedrijf verder initiatieven proberen aantrekken die passen binnen deze Vlaamse Energiepolitiek.
2 42 Klimaat en duurzaamheid Gent breidt de elektrische laadpunten met groene stroom voor fiets en auto verder uit.
2 43 Klimaat en duurzaamheid Waar mogelijk, zijn alle nieuwe wagens van het stadswagenpark (inclusief gelieerde stedelijke organisaties en schoolbussen) CNG, hybride of elektrisch.
2 44 Klimaat en duurzaamheid Gent stimuleert fiets- en autodelen. Zo kan bvb. Cambio ook voor de stedelijke diensten toegepast worden, en de elektrische Cambio-vloot uitgebreid worden.
2 45 Klimaat en duurzaamheid We ontmoedigen het gebruik van dieselgeneratoren bij evenementen waar met alternatieven kan worden gewerkt.
2 67 Klimaat en duurzaamheid Premies voor groendaken en hemelwaterputten blijven behouden.
7 1 Economie Er wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Gentse haven als economisch knooppunt. De Gentse haven ontwikkelt zich tot hét voorbeeld voor duurzame havenactiviteiten in goed nabuurschap met de bewoners van de kanaalgemeenten. Daarom is de transitie naar een duurzame productie dé uitdaging voor alle bedrijven. We voeren een dynamisch economisch beleid dat de verdere uitbouw van de haven als industrieel complex van internationaal maritiem belang en logistiek knooppunt ten volle ondersteunt, met nadruk op toegevoegde waarde en tewerkstelling. We zetten verder in op het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de haven.
7 12 Economie We kiezen voor intensief ruimtegebruik en de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen, zoals op het Eilandje in Zwijnaarde en aan de Wiedauwkaai. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen proberen we gesloten grondstoffenkringlopen en CO2-neutraliteit te realiseren.
7 37 Creatief ondernemen Het op elkaar afstemmen van energie- en grondstoffenstromen in de Gentse haven kan aantonen wat het potentieel is als innoverende en duurzame stad. Er wordt een actieplan opgemaakt om de ontwikkeling van en communicatie over geloofwaardige en overtuigende projecten te stimuleren.
7 49 Landbouw Er komt een ondersteunend beleid en ruimte voor een stedelijke en randstedelijke biolandbouw gericht op directe levering in het stedelijke gebied. Met die steun kan de biolandbouw ook worden ingezet om de culinaire troeven van Gent te versterken. De steun wordt ook doorgetrokken naar andere kleinschalige alternatieven (bv. Volkstuinen en voedselteams).
17 11 Recreatie en toerisme We zetten in op duurzame recreatie en toerisme met waardenbeleving (Toerisme+), zoals: - In het kader van de campagne 2014-18 van de Vlaamse overheid, en in het kader van de ?Treaty of Ghent?, profileert Gent zich nog meer als vredesstad. Werken rond vrede is een onderdeel van duurzame ontwikkeling. Gent heeft hier tal van troeven: het STAM, het Vredeshuis, het lidmaatschap van de internationale beweging Mayors for Peace-Burgemeesters voor Vrede, de lokale vredesbeweging, de monumenten en herdenkingsmomenten, het onderwijs, de hogescholen en de universiteit met hun wetenschappelijke expertise. - We herdenken volgend jaar met de passende luister en omkadering de 100ste verjaardag van de Wereldtentoonstelling van 1913. Daarnaast vieren we in 2017 ook de 200ste verjaardag van de oprichting van de Gentse Universiteit. - Gent staat internationaal hoog aangeschreven als reisbestemming voor citytrips. We stellen alles in het werk om deze reputatie hoog te houden. - In het kader van Gent Klimaatneutraal trekt Gent resoluut de kaart van het duurzaam en ecotoerisme. We willen het huidige aanbod aan logies, van hotels en kamers met ontbijt (B&B), aanvullen en diversifiëren, en dat op maat van de stad. Zo willen we duurzaam toerisme (milieu- en budgetvriendelijk, sociaal en ecologisch) ook voor jongeren die terecht kunnen in het jeugdverblijfscentrum en andere low budget logies.
2 40 Klimaat en duurzaamheid Er komt een urgentieaanpak op het vlak van de fijnstofproblematiek.
2 46 Klimaat en duurzaamheid De evolutie van de luchtkwaliteit wordt nauwkeurig gemeten. De resultaten kunnen door iedereen gevolgd worden en worden ook op enkele goed gekozen publieke plaatsen bekend gemaakt.
2 47 Klimaat en duurzaamheid Er wordt een geluidsactieplan opgemaakt gebaseerd op de geluidsbelastingskaarten. Deze laten toe objectief vast te stellen waar prioritair in geluidsschermen geïnvesteerd moet worden. Het geeft het stadsbestuur een instrument om bij het Vlaams Gewest aan te dringen op maatregelen langs autowegen.
20 4 Internationale solidariteit Informeren en sensibiliseren zijn en blijven kerntaken van het lokale beleid. We blijven hierbij verbanden leggen tussen een te grote ecologische voetafdruk in het Noorden en de klimaatgevolgen ervan in het Zuiden.
7 44 Landbouw Landbouw is nog steeds de grootste gebruiker van de open ruimte en speelt dus een belangrijke rol in de instandhouding en het beheer van het landschap. Om zijn rol als beheerder van de open ruimte in verstedelijkte gebieden te kunnen blijven vervullen, dient de landbouw, ook voor jonge ondernemers, voldoende overlevingskansen te hebben. Om in te spelen op actuele en toekomstige maatschappelijke uitdagingen (bv. lokale voetafdruk, klimaatverandering) en op specifieke wensen van stedelingen (bv. recreatie), wordt er ingezet op de transitie naar een meer multifunctionele landbouw, die naast landbouwproducten ook andere diensten levert, zoals hoevetoerisme, educatie, agrarisch natuurbeheer,?
2 41 Klimaat en duurzaamheid Gent is bereid om de invoering van een milieuzone te onderzoeken. Zo de Vlaamse overheid hiervoor een initiatief neemt, stelt de Stad zich kandidaat om als pilootstad op te treden. De fijnstofproblematiek kan Gent trouwens niet oplossen zonder bijkomende maatregelen op Vlaams niveau.
18 4 Sport We gaan resoluut voor duurzaamheid op het vlak van de sportinfrastructuur. We willen samen met de sportsector de globale CO2-uitstoot van de sportinfrastructuur drastisch verminderen. Bij nieuwe infrastructuur investeren we in klimaatvriendelijke sporthallen en zwembaden, die via energie- en transportplannen hun CO2-uitstoot verminderen.
3 25 Mobiliteit Het bestaande fietsroutenetwerk wordt aangevuld met radiale netwerken die de twee hoofdstations als bestemming hebben (Gent Sint-Pieters en Dampoort). Daardoor krijgen de verschillende wijken veilige fietsassen naar die stations. Een voorbeeld daarvan is de verbinding van Ledeberg naar Gent Sint-Pieters (met onder meer Stropbrug ? Burggravenlaan)
3 22 Mobiliteit Het stadsbestuur dringt bij de NMBS aan op volgende maatregelen: - de uitbouw van een Gents voorstadsnet met frequentere en soepele treinverbindingen tussen de bestaande kleine stations rond Gent en Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort. Nieuwe stopplaatsen (zoals Muide) worden in dit voorstadsnet geïntegreerd. - Er wordt een oplossing uitgewerkt, al dan niet in samenwerking met De Lijn, voor een degelijke openbaar vervoersverbinding tussen de stad, de haventerreinen en de kanaaldorpen aan de oostzijde van het kanaal, en Zelzate, waarbij de inzet van lijn 204 een van de mogelijkheden is. - Van zodra het kan (vier sporen Denderleeuw-Brussel en afwerking Gent-Sint-Pieters) wordt de rechtstreekse verbinding tussen Gent-Sint-Pieters en Brussel op frequentie van 4 treinen per uur gebracht en wordt er tussen Gent Dampoort en Brussel een regelmatige treinverbinding met een verhoogde frequentie in de spits voorzien. - Gent moet na middernacht per trein verbonden zijn met Brussel en de andere grotere steden in Vlaanderen.
3 23 Mobiliteit Wij blijven ons inzetten voor een doorgedreven uitbouw van een fijnmazig en veilig fietsnet met als doel alle belangrijke voorzieningen, scholen, stations en recreatieve plekken veilig per fiets bereikbaar te maken. Daarbovenop komt er een netwerk van snelfietspaden voor veilige verbindingen op lange afstand tussen het centrum, de wijken, de haven en de voorstadskernen. Waar veel fietsers voorbijkomen kunnen fietsstraten ? straten met voorrang voor de fietsers - worden overwogen. Er komen voldoende veilige fietsenstallingen (onder meer fietstrommels) in woonwijken, bij winkelcentra, culturele en recreatieve infrastructuur en bij administratieve diensten. Op de drukst bezochte plekken zijn deze stallingen overdekt.
3 24 Mobiliteit De missing links in het (hoofd)fietsroutenetwerk worden versneld uitgevoerd, en waar nodig met ongelijkgrondse kruisingen. Het gaat daarbij o.m. om : - De fietsas van Coupure Links tot aan de Trekweg. Langs de Coupure Links wordt de fietsas omgebouwd tot een fietsstraat met toegangsverkeer beperkt tot de omwonenden. - De as Baudelookaai-Koepoortkaai wordt een aangename, veilige fietsroute tussen St.-Jacobs en St.Anna. - De bouw van een brug over, of tunnel onder, de Deinsesteenweg, voor voetgangers en fietsers om de dorpskern van Drongen te bereiken vanuit andere delen van Drongen. - De realisatie van de fietsverbinding vanaf het Westerringspoor langs de Bourgoyen ? Malem ? Watersportbaan ? Blaarmeersen tot aan de Fabiolalaan en het Sint-Pietersstation mede door de bouw van fietsbruggen en een ongelijkgrondse kruising aan de Drongensesteenweg; - De heraanleg van de Bisschopstraat en de Franse Vaart tot een veilige fietsroute.
3 45 Mobiliteit We trekken het aantal autoloze zondagen alvast op naar twee per jaar. Die gaan door minstens binnen de R40 en in een aantal kernen van de deelgemeenten. Deze autoloze zondagen vormen de basis voor andere initiatieven die de mogelijkheden van een autoluwe stad in de kijker zetten.
17 1 Recreatie en toerisme Het bestuur versterkt haar inspanningen in de realisatie van de groenpolen rond de stad. Er gaat specifieke aandacht naar de bereikbaarheid van die polen met het openbaar vervoer en voor fietsers. Er wordt daarbij i.s.m. andere overheden en buurgemeenten geïnvesteerd in een recreatief nevenaanbod in de groenpolen.
3 11 Mobiliteit Het stadsbestuur zal erop staan dat het mee zeggenschap krijgt over het beleid en de investeringen in het openbaar vervoer die door De Lijn in de Gentse regio worden ontwikkeld. Dit moet onder meer concreet gestalte krijgen door een apart directiecomité voor de Gentse regio waarin het Gentse stadsbestuur een directe vertegenwoordiging krijgt. Om de investeringen in de aanleg van nieuwe tramlijnen te versnellen zal het Gentse stadsbestuur naar Antwerps en Limburgs voorbeeld optreden als co-financier in de PPS-projecten die daarvoor moeten worden opgezet, o.m. met een vast deel van de parkeerinkomsten van het Mobiliteitsbedrijf.   Verder zal het stadsbestuur bij De Lijn aandringen op volgende maatregelen: - in het kader van het netmanagement en de strijd tegen overvolle trams en bussen moet de frequentie van de hoofdlijnen in Gent verhoogd worden tot 1 tram/bus per 6 minuten en worden nieuwe tramstellen ingezet; - we willen een gebiedsdekkend laatavond- en nachtnet dat de hoofdlijnen van het dagnet bedient met op elke lijn een laatste rit tussen 0 en 1 uur ?s nachts; - De Lijn moet snel overschakelen naar bussen op Compressed Natural Gas (CNG). - Het nieuwe bestuur wil de uitbouw van een dubbele cirkellijn, met trams langsheen het tracé van de R40 en met bussen die de kernen van de deelgemeenten verbinden.
3 17 Mobiliteit Het stadsbestuur eist dat De Lijn verder investeert in beter toegankelijke perrons (verhoogde perrons, aanrijdbare boordstenen) en in uitgestulpte haltes (waarbij de bus op de rijbaan stopt) om de doorstroming te verbeteren.
3 43 Mobiliteit De accentverlichting op oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers wordt uitgebreid.
3 64 Mobiliteit Bij openbare werken waken we over de leefbaarheid voor de omgeving, maar ook over de leefbaarheid voor alle weggebruikers, door de hinder te beperken. Ook omleidingen moeten beperkt, duidelijk aangeduid en verkeersveilig zijn voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Ook de toegankelijkheid van woningen, bedrijven en handels- en horecazaken moet gegarandeerd blijven. Door een betere coördinatie van de werken via de 'Minder-hinder-cel', wordt mobiliteitsimpact van werken maximaal beperkt. We gebruiken hierbij, naast duidelijke en afdoende signalisatie op en rond de werf, ook nieuwe technologie, zoals apps, automatische GPS-updates, dynamische verkeersgeleiding en sociale media. Via de website moet iedereen een overzicht van de werken, de omleidingen, de te verwachten hinder en alternatieve routes kunnen opvragen en downloaden.
17 2 Recreatie en toerisme De Stad Gent investeert duidelijk in een aangepaste zachte mobiliteit ten behoeve van de recreatie en toerisme.
3 69 Mobiliteit Bij evenementen van een zekere omvang dienen de organisatoren een mobiliteitsplan op te maken.
3 4 Mobiliteit Voor het goederentransport naar het centrum van de stad wordt een stadsdistributiecentrum uitgebouwd. Op die manier voorkomen we dat grote vrachtwagens zich nog langer door het stadscentrum moeten wringen. Vanuit het stadsdistributiecentrum worden de goederen via schepen en/of kleine, milieuvriendelijke vrachtwagens verder verdeeld naar de kleinhandel én andere winkels.
3 7 Mobiliteit De Park&Ride parkings worden ook ingeschakeld in functie van alternatief autogebruik (carpool, eventpool, schoolpool) of als aansluitingspunt voor fietsverhuur.
3 44 Mobiliteit Er wordt een studie uitgevoerd over herkomst en bestemming van het autoverkeer in Gent zodat doelgerichter kan worden ingespeeld op verschuivingen in de modal split.
3 67 Mobiliteit Een transparant vrachtroutenetwerk maakt dat het doorgaand vrachtverkeer van en naar het havengebied en de andere industriegebieden in Gent uit het woongebied en de woonkernen wordt geweerd. Het experiment met de vrachtwagensluizen in Rieme wordt uitgebreid naar andere kanaalgemeenten en wordt van voldoende en duidelijke signalisatie voorzien. Het vrachtroutenetwerk is ook ontsloten via GPS. Voor aan- en afvoer naar bedrijven in het woongebied wordt per bedrijf een vaste route bepaald van en naar het hoofdwegennet (R4/E40/E17).
3 68 Mobiliteit We bouwen, in samenwerking met Vlaams Gewest, een truckparking uit op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen en voorzien bijkomende basisinfrastructuur voor truckers op de rechteroever, om de overlast in de Oude Dokken en Muide-Meulestede weg te nemen.
3 1 Mobiliteit We bouwen aan de rand van de stad (begrensd door de verkorte R40) een ring van Park&Ride parkings vertrekkende van de reeds bestaande Park&Ride parkings. Vanaf daar krijgt het openbaar vervoer maximaal voorrang via aparte beddingen en verkeerslichtenbeïnvloeding wat een vlotte verbinding met de kernstad en de andere woonkernen mogelijk maakt. Zo worden automobilisten die van buiten Gent onze stad bezoeken, opgevangen en aangemoedigd om aan de rand van de stad over te stappen op het openbaar vervoer. Eens dat gerealiseerd, wordt het aantal rijstroken voor het binnenrijdend verkeer verminderd.
18 6 Sport In samenwerking met De Lijn en de organisator van een sportmanifestatie wordt een systeem uitgewerkt waardoor tickets voor betalende sportevenementen (vanaf een drempel van 300 toeschouwers) steeds een ticket voor het openbaar vervoer omvatten.
2 5 Klimaat en duurzaamheid De Stad Gent zorgt dat duurzaam gedrag voordelig is door onder meer het organiseren van groepsaankopen en het geven van gratis duurzaam bouwadvies, zowel inzake concept als uitvoering. We willen hierbij renovaties stimuleren die de energie-efficiëntie gevoelig doen toenemen, o.m. door goedkope leningen.
2 6 Klimaat en duurzaamheid Bij de komende stadsvernieuwingsprojecten voorziet de Stad een grootschalige wijkgerichte campagne voor het stimuleren en ondersteunen van energiebesparende maatregelen en energierenovatieprojecten.
7 38 Creatief ondernemen Nabijheid is een belangrijke troef in de stad. Het is aangewezen om de leefbaarheid van buurtwinkels en horeca, en de inplanting van kleine bedrijven die verzoenbaar zijn met de woonomgeving te ondersteunen, vooral in nieuwe stadsdelen en wijken. Bij het opstellen van wijkontwikkelingsplannen wordt ruimte voorzien voor deze lokale economie.
14 16 Wijkontwikkelingsplannen In samenspraak met de bewoners wordt vorm gegeven aan wijkontwikkelingsplannen om de levenskwaliteit in de wijk te verhogen. Daarmee willen we bereiken dat er brede coalities van samenwerking groeien, waarin stad en groepen bewoners samen (deel)projecten realiseren die daarvoor in aanmerking komen. Door bewoners een actieve rol te geven in de uitvoering gaan ze de stad mee vorm geven en participeren hierdoor op een niet-formele manier. We noemen dat co-partnerschap, coproductie en medebeheer. Aanvullend bij de opdracht van de stadsdiensten zien wij een rol weggelegd voor Samenlevingsopbouw in de wijken, zodat alle bewoners bereikt kunnen worden.
14 17 Wijkontwikkelingsplannen We streven per wijk naar een charter waarin wederzijdse engagementen van bewoners en stadsbestuur kunnen vastgelegd worden. Dit charter bevat een opsomming van concrete maatregelen die in volgende zes jaar zullen worden genomen om de levenskwaliteit en veiligheid van de wijk te verhogen.
2 27 Klimaat en duurzaamheid Bij lopende en komende stadsontwikkelingsprojecten en woonprojecten schakelt de Stad zich in voor een beleid van klimaatneutraliteit.
4 2 Stadsontwikkeling We herzien het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) waar nodig via de opmaak van een nieuw globaal plan Duurzame Stadsontwikkeling. Dit vormt het kader om de nieuwe uitdagingen in te vullen binnen de huidige schaalgrootte die Gent eigen is. Daarbij worden ook aangepaste stadsontwikkelingsprogramma?s voor de periode tot 2030 opgemaakt.
4 5 Stadsontwikkeling Er is een tweejaarlijkse rapportage over de realisatie van de doelstellingen uit het plan Duurzame Stadsontwikkeling en de voortgang van de programma?s.
1 6 een geïntegreerd welzijnsbeleid Om aan de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden, zorgen we voor bijkomende aangepaste woningen voor senioren. Het OCMW zal op haar gronden sociale assistentiewoningen bouwen voor oudere mensen zodat ze, ongeacht hun financiële situatie, van een degelijke woning met zorg kunnen genieten. We investeren in betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor ouderen door enerzijds de Vlaamse gesubsidieerde leningen aan te wenden voor de bouw van deze assistentiewoningen en anderzijds gebruik te maken van de subsidies voor de omgevingsaanleg van gemeenschapsvoorzieningen.
14 18 Wijkontwikkelingsplannen We blijven de subsidies van ?Wijk aan zet? minstens even hoog aanhouden. Wij maken deze subsidies aantrekkelijker voor langer lopende wijkinitiatieven zoals een wijkkrant, website, ?Buren van de abdij?? Dat doen we door ?Wijk aan zet? te ontdubbelen in enerzijds ad hoc subsidies voor zaken zoals straat- en wijkfeesten, en anderzijds structurele(re) steun voor bv. 3 jaar voor langer lopende initiatieven. In die zin kan er binnen ?Wijk aan zet? gewerkt worden aan budgetten voor ingrepen in de wijken, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van een speelplein, aanpassingen aan trottoirs etc.
14 20 Wijkontwikkelingsplannen We stimuleren de tijdelijke invulling van enkele strategisch gekozen (braakliggende) terreinen in wijken waar er een gebrek is aan groen en speelruimte. Hiervoor worden onderhandelingen aangeknoopt met de eigenaars. Coproductie in verband met de tijdelijke inrichting van dergelijke terreinen wordt actief gezocht. Via tijdelijke invullingen kunnen bewoners immers mee de toekomst van hun wijk bepalen en de leefbaarheid tijdens werkzaamheden consolideren.
18 7 Sport We willen meer (open) ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar ook meer toegankelijke en voor sport bruikbare groene en open ruimte. Een toegankelijke groenpool op fietsafstand en buurtgroen voor iedereen. Veilige wegen, landelijke wegen, jaagpaden, bos en parken zijn hét terrein bij uitstek voor zachte recreatie zoals wandelen, lopen, fietsen, (toestel)fitnessen? Een ?loopplan voor Gent? zorgt voor aangelegde en veilige loopcircuits op Finse pistes onmiddellijk aansluitend bij het centrum (Coupure, Visserij e.a.), en in de wijken en deelgemeenten.
13 3 Feesten en evenementen Voor onze pleinen en parken wordt een locatieprofiel aangemaakt met aandacht voor de draagkracht.
13 4 Feesten en evenementen De straten, pleinen en parken zijn publiek domein en voor iedereen toegankelijk. We dragen zorg voor het specifieke karakter van elk van die plekken, en voor hun rol als ontmoetingsruimte. De aard en omvang van de activiteiten die er georganiseerd worden, staan in verhouding tot de beschikbare capaciteit en draagkracht van plek en buurt. We zorgen ervoor dat de reclamevoering binnen de redelijke perken blijft met respect voor de openbare ruimte en/of het historische kader.
2 9 Klimaat en duurzaamheid Het bestaande bouwreglement wordt waar mogelijk aangevuld met energiebesparende voorwaarden.
2 20 Klimaat en duurzaamheid De Stad Gent zorgt onder de koepel van het Klimaatverbond voor een platform of alliantie tussen de bouwprofessionals, milieuorganisaties en de Gentenaars zodat het eenvoudiger en goedkoper wordt om een woning te renoveren.
2 30 Klimaat en duurzaamheid Bij bestekken voor nieuwbouwplannen en renovatie van stadsgebouwen kiest Gent consequent voor een duurzaam aankoopbeleid met duidelijke milieuvoorwaarden en sociale criteria zoals energienormen voor toestellen (minstens A+ indien voorhanden), enkel FSC-gelabeld hout, etc.
1 14 strijd tegen armoede Het nieuwe bestuur laat mensen die het moeilijk hebben niet aan hun lot over en begeleidt hen om zich te integreren in de buurt. We doen voort met woonbegeleiding in samenwerking met de CAW?s (Centra voor Algemeen Werkzijnswerk) om te vermijden dat ze uit hun woning worden gezet en nog meer in moeilijkheden geraken. Hierbij zal ook de koppeling worden gemaakt met het toekomstige Vlaamse Huurgarantiefonds en de budgetbegeleiding door het OCMW.
1 17 De dakloosheid terugdringen De strijd tegen dak- en thuisloosheid wordt via preventie opgevoerd. Bij uitzonderlijke (weers)omstandigheden stellen we alles in het werk om in bijkomende noodopvang te voorzien. Samen met het middenveld en andere intramurale voorzieningen zal onderzocht worden hoe de opvang voor ?zorgwekkende zorgvermijders? kan worden verbeterd.
1 18 De dakloosheid terugdringen Er gebeurt verder onderzoek naar het profiel van de dak- en thuislozen in Gent.
2 19 Klimaat en duurzaamheid De sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen voor energie-audits in hun woningen. REGent zorgt voor energie-audits bij particulieren en in het bijzonder bij de Gentenaars die het niet breed hebben.
2 10 Klimaat en duurzaamheid We stimuleren bedrijven en handelszaken in elkaars buurt om samen te werken in de strijd tegen milieuvervuiling en klimaatverandering. De bedrijven doen dit door bijvoorbeeld verpakking te verminderen, vracht te vervoeren met elektrische wagens en het aanbrengen van energie- en waterbesparende leidingen en systemen. Zo mogelijk wordt er ook meer groen aangeplant.
2 11 Klimaat en duurzaamheid We stimuleren de uitwisseling van energie tussen bedrijven via de aanleg van warmtenetten. Aan bedrijven kan een heffing opgelegd worden indien zij onverantwoord warmte blijven lozen.
2 35 Klimaat en duurzaamheid Gent creëert kansen voor groene economie, d.w.z. een economie die de aarde niet uitput of vervuilt, maar zoekt naar steeds efficiëntere kringlopen van energie, grondstoffen en goederen. Bedrijven vervuilen steeds minder en gaan afval als grondstof beschouwen waardoor ook nog eens extra werkgelegenheid en innovatieve diensten worden gecreëerd.
2 36 Klimaat en duurzaamheid We zetten maximaal in op duurzaam bedrijventerreinmanagement.
7 3 Economie De Stad Gent en het Havenbedrijf bieden via de bedrijfsorganisaties het duurzaamheidscharter aan. Daarbij worden afspraken gemaakt rond de drie pijlers van duurzaamheid, nl. de ecologische, de economische en de sociale component.
2 68 Klimaat en duurzaamheid De haven van Gent breidt haar duurzaamheidsbeleid uit en ontplooit zich tot de leefbaarste, duurzaamste en meest groene haven in de Hamburg-Le Havre-Range.
7 13 Economie Kantoren ontwikkelen we aan knooppunten van het openbaar vervoer. Op deze manier zorgen we er voor dat er ook in de toekomst voldoende ruimte is voor bedrijven en kantoren.
2 32 Klimaat en duurzaamheid IVAGO verwarmt het UZ Gent met de stoom die geproduceerd wordt door de verbrandingsoven. IVAGO zal onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn voor een dergelijk energierecuperatieproject met een bedrijf of organisatie in de buurt. Het eerste project daarbij is het verwarmen van de gebouwen van het Arteveldestadion.
7 16 Economie Kavels op bedrijventerreinen blijven zo veel als mogelijk eigendom van de Stad Gent, het Havenbedrijf of het AGSOB. Via langdurige concessies worden deze terreinen ter beschikking gesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere intensief ruimtegebruik.
2 37 Klimaat en duurzaamheid Groendaken voor nieuwe bedrijfsgebouwen met een plat dak worden verplicht, tenzij er een zonne-energiesysteem op geplaatst wordt en dit zinvol aangewend kan worden voor het bedrijf of het bedrijventerrein. Groendaken spelen bovendien een sterke rol in het koel houden van gebouwen en het overbodig maken van airco?s.
8 14 Werk De Stad Gent ondersteunt de onderwijsinstellingen in hun rol om het academisch ondernemerschap te stimuleren en onderzoekers te ondersteunen bij het valoriseren van het onderzoek bij het nastreven van een maatschappelijke meerwaarde. Tevens bemiddelt de Stad Gent in het contractonderzoek dat onderwijsinstellingen verrichten voor bedrijven. Want daardoor spelen de onderwijsinstellingen een belangrijke rol om de kennis over te dragen aan de bedrijven. Kennis die dan weer aan de basis ligt van nieuwe innoverende producten. Dit versterkt de band met en de inplanting van bedrijven in de stad.
7 18 Economie Het coöperatief ondernemen ? gestoeld op participatie en solidariteit - verdient bijzondere aandacht. Dit past perfect binnen het maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen dat wij verder kansen willen geven. Daarom zal de Stad Gent initiatieven ondersteunen van burgers om coöperatieven op te richten. Geïnteresseerden kunnen bij de stadsdiensten terecht voor praktische informatie en begeleiding. De Stad biedt een ondersteunend kader en creëert randvoorwaarden. We onderzoeken tevens of we de oprichting en het gebruik van ?samen- aankoopcoöperatieven? kunnen begeleiden en stimuleren.
14 21 Wijkontwikkelingsplannen We richten een centrum op, volgens het concept van ?bedrijvencentrum?, voor de middenveldorganisaties. Door overheadkosten te gaan beperken worden de organisaties slagkrachtiger, en kunnen ze zich op hun kerntaak focussen.
2 7 Klimaat en duurzaamheid Voor de horeca en handelszaken is er nood aan een gericht actieplan ter bevordering van energiebesparing en duurzame exploitatie. Via gerichte voorlichtingsacties willen we mogelijkheden voor energiebesparing promoten (bv alternatieven voor ?open deuren? bij winkels, luchtgordijnen,?)
1 31 Nieuwe Oost-Europese inwijkelingen EU-onderdanen zijn wettelijk niet verplicht tot het volgen van een kosteloos inburgeringstraject, maar hebben daartoe wel het recht. Voor inwijkelingen uit Centraal- en Oost-Europa die aanspraak wensen te maken op OCMW-steun stellen we het volgen van dit inburgeringstraject wel als voorwaarde, maar dan aangepast op maat en met het oog op integratie en empowerment van deze groep nieuwkomers.
8 10 Werk We gaan voor de verdere professionalisering en modernisering van de werkwinkels waarbij de klant centraal blijft staan. Hiervoor hertekenen we samen met de VDAB de dienstverlening die in de werkwinkels aangeboden wordt. De bereikbaarheid en laagdrempeligheid van de werkwinkels moeten gegarandeerd blijven voor elke Gentenaar. Hiervoor overleggen we met de VDAB over de toekomstige locaties van de werkwinkels en bekijken we of een basisdienstverlening dient aangeboden te worden via wijkantennes die eventueel gekoppeld worden aan andere lokale dienstverlening.
1 23 Emancipatie en activering Een aangepast activeringsbeleid biedt elke hulpzoekende een aangepast ondersteuningstraject. Uiteraard kan deze ondersteuning enkel slagen als betrokkene de aangeboden kansen ook benut. Werkwilligheid is weliswaar een wettelijke voorwaarde voor een OCMW-uitkering, maar we hebben ook oog voor de specifieke context van elke cliënt en het feit dat de vraag op de arbeidsmarkt onvoldoende overeenstemt met de kwalificaties van sommige werkzoekenden.
1 26 Emancipatie en activering Het OCMW verhoogt het aantal art. 60 tewerkstellingsplaatsen tot het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Betrokkenen worden ook opgevolgd en ondersteund na de art. 60 tewerkstellingsperiode.
8 21 Werk Het Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap (PWA) richt zich op het op elkaar afstemmen van kleinschalige, individuele en buurtgerichte noden. Daarbij moet het streefdoel duidelijk een volwaardige tewerkstelling voor iedere werkzoekende blijven, zij het dat de prioriteit moet gaan naar de kansengroepen die weinig of geen kansen meer maken op de arbeidsmarkt.
9 11 Integratie, diversiteit en gelijke kansen Daar waar mogelijk en verantwoord worden diplomavereisten ingewisseld voor competentiebewijzen, en dit niet enkel voor knelpuntberoepen.
8 6 Werk Zo lang er geen structurele oplossing is voor de aansluiting van de Gentse bedrijventerreinen op het reguliere openbare vervoersnet, bewijst Max Mobiel haar nut voor de Gentse werknemers en werkzoekenden met mobiliteitsproblemen. Max Mobiel moet daarom verder worden uitgebreid en ook de promotie van Max Mobiel moet worden opgevoerd, zowel bij werkgevers als bij werkzoekenden.
7 9 Economie Op het noordelijk deel van het eiland Zwijnaarde-Noord streven we naar de vestiging van één grote, watergebonden geïntegreerde logistieke speler met toegevoegde waarde en hoge tewerkstelling.
7 14 Economie De Stad legt bij het aantrekken van bedrijven de nadruk op milieuvriendelijke groeisectoren die tegelijkertijd de werkgelegenheid versterken.
9 4 Integratie, diversiteit en gelijke kansen Om de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt te verhogen organiseren we specifieke tewerkstellings- en opleidingsprogramma?s. Voor groepen waar de VDAB slechts een beperkt aanbod heeft, bouwt het stadsbestuur, samen met het OTC, een opleidings- en begeleidingsaanbod uit.
8 4 Werk Bij overheidsopdrachten wordt verder consequent een sociale clausule ingevoegd waarbij van de uitvoerder een engagement wordt gevraagd op vlak van tewerkstelling, stage, opleiding of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen tijdens de uitvoering van de opdracht.?
8 17 Werk Het bestuur richt een stedelijk agentschap op voor de sociale economie dat tegelijkertijd erkend is als een invoegbedrijf en dat diensten aan de Stad zelf levert, o.m. op het vlak van onderhoud en kleine herstellingen. De werknemers van dit stedelijk agentschap komen hoofdzakelijk uit de kansengroepen. Stad Gent werkt ook samen met het OCMW om artikel 60?ers tewerk te stellen bij dit agentschap. Dit stedelijk agentschap voor de sociale economie past een beleid toe dat laaggeschoolden optimaal kansen biedt voor verdere tewerkstelling bij de stadsorganisatie.
19 23 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit De Flex-teams, die opgericht worden binnen de sociale economie, worden mee ingezet voor het onderhoud van het openbaar domein.
17 5 Recreatie en toerisme Bij de inrichting van het publieke domein schept het stadsbestuur een uitnodigend karakter voor recreanten en toeristen.
19 29 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit We ontwikkelen applicaties die gebruik maken van specifieke toeristische info. Er liggen immers oneindig veel mogelijkheden om langs deze weg de bezoeker Gentse info op maat te bezorgen.
7 23 Economie Het stadsbestuur zet in op de vermindering van de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen o.m. via digitalisering en begeleiding. De stadsorganisatie zal haar openbare databases digitaal ter beschikking stellen zodat toepassingen kunnen ontwikkeld worden ten behoeve van de Gentenaars en de Gentse ondernemingen.
7 33 Creatief ondernemen Er wordt voor de creatieve economie een concreet actieplan opgemaakt waarin het bestuur: - Fungeert als coördinator tussen de creatieve economie, onderwijsinstellingen en de andere economische sectoren. - Een aangepaste organisatiestructuur uitwerkt om de ontwikkeling van de creatieve economie in de hand te werken.
17 23 Recreatie en toerisme Al deze troeven vormen een aantrekkelijk toeristisch en recreatief pakket. Het is ook een absolute meerwaarde voor de vele internationale zakelijke bezoekers en toeristen aan de stad. Zo kent Gent bv. als grootste hoger onderwijsstad in België, met de toenemende internationalisering van het hoger onderwijs, een toenemende Europese uitwisseling van studenten, docenten en onderzoekers. We zoeken naar betere formules om hierin naar een meerwaarde te gaan, én voor de stad, én voor die bezoekers, maar altijd met respect voor de draagkracht en de leefbaarheid van de stad. Hiervoor spelen we in de toekomst onze troeven van duurzame stad nog veel meer uit, en geven we hieraan bekendheid.
8 13 Werk De samenwerking met de onderwijsinstellingen op het vlak van spin-offs wordt versterkt. Ook met het bedrijfsleven wordt de samenwerking verbeterd m.b.t. innovatieve projecten op de werkvloer.
14 14 Brede en laagdrempelige participatie We zetten in op virtuele online discussiefora. Burgers kunnen daar reageren op vragen die het bestuur ter discussie stelt, maar er kan ook onderlinge dialoog tussen burgers ontstaan op dergelijke discussieplatforms. De Stad Gent neemt zich voor om de signalen te capteren en op te nemen in het algemene participatietraject. Online-platformen maken het verzamelde materiaal van de formele inspraakprocessen breder raadpleegbaar. Ze worden wel als een extra aanvulling en niet als vervanging van offline participatie beschouwd.
14 15 Brede en laagdrempelige participatie We exploreren nieuwe participatievormen die mogelijk worden door de nieuwe technologische middelen, online. We onderzoeken welke datasets van de stedelijke informatie op www.Gent.be in aanmerking komen als open data. We beschouwen het als een verrijking wanneer digitale creatievelingen deze open data zouden aanwenden om er vb. apps mee en rond te bouwen.
14 3 Communicatie, multimediaal, helder en interactief Er wordt verder sterk werk gemaakt van proactieve informatieverstrekking Hiervoor zetten we naast klassieke media ook sociale media in.
13 5 Feesten en evenementen De stadskermissen en de wijk- en buurtfeesten hebben hun eigen charme en zijn van groot sociaal belang. Ze versterken immers de sociale samenhang en bevestigen de eigenheid van deelgemeenten, wijken en buurten. Plaatselijke initiatiefnemers en organisatoren verdienen ondersteuning. Een wijkgericht cultureel beleid moet de betrokkenheid van lokale sociaal-culturele verenigingen, dekenijen en buurtorganisaties vergroten.
13 1 Feesten en evenementen Als stad waar veel feesten en evenementen plaatsvinden is er nood aan een gecoördineerd evenementenbeleid. Evenementen worden georganiseerd omwille van hun inhoudelijke meerwaarde. Kwaliteit staat voorop. Overvolle kalenders leiden tot kwaliteitsverlies. Er wordt gewaakt over de spreiding op de kalender en over de hele stad. Op die manier wordt de evenementendruk binnen de perken gehouden.
13 6 Feesten en evenementen De Gentse Feesten zijn een uniek volksfeest met een divers maatschappelijk en cultureel programma. Wij hebben de ambitie om de Gentse Feesten als een ontdekkingsfestival op de culturele scene te plaatsen. Wij willen de grote troeven van de Gentse Feesten: de diversiteit van de programmering, de laagdrempeligheid, de maatschappelijke betrokkenheid en het rebelse karakter ten volle uitspelen. Er gaat grote aandacht naar het betrekken van alle Gentse bevolkingsgroepen en ze een plek te geven. We organiseren de Gentse Feesten op een juiste schaal. Dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en de draagkracht van de stad. Elke Gentenaar moet er zich thuis voelen. Cultuur en originaliteit primeren op louter commerciële projecten.
1 9 strijd tegen armoede De strijd tegen armoede wordt zo vroeg als mogelijk aangepakt. Intensieve campagnes en incentives moeten ouders krachtig aansporen om hun kinderen naar de crèches, het kleuteronderwijs en naschoolse activiteiten te sturen. Maximale kleuterparticipatie en opvoedingsondersteuning zijn essentieel in de strijd tegen kinderarmoede.
8 5 Werk Er wordt een concreet actieplan opgesteld voor het wegnemen van de vele drempels naar werk waarmee kansengroepen vaak geconfronteerd worden. Veelal heeft dit te maken met het feit dat de vacatures niet overeenstemmen met het profiel van de werkzoekenden. Gebrek aan scholing, kennis Nederlandse taal, welzijnsproblemen, kinderopvang of mobiliteit, alsook te hoge ervaringseisen door de werkgever, zijn de voornaamste problemen. Maatregelen op het vlak van scholing, taalonderricht en kinderopvang voor werkzoekenden moeten toelaten dat elke Gentenaar kansen krijgt op volwaardige tewerkstelling.
20 6 Internationale solidariteit Mondiale vorming wordt sterk gepromoot op scholen.
1 51 AZ Jan Palfijn Het ingezette traject waarbij de volledige infrastructuur van het ziekenhuis aangepast wordt aan de actuele noden en normen, dient onverminderd te worden verder gezet en tot een goed einde gebracht.
9 37 Gelijke kansen Binnen de verschillende maatschappelijke terreinen moet geijverd worden voor een grotere zichtbaarheid en bespreekbaarheid van de thema?s seksuele identiteit en genderidentiteit. De Stad Gent ijvert om in het onderwijs op alle onderwijsniveaus (van kleuter- tot hoger onderwijs) zowel in het schoolbeleid als in de lessen positief om te gaan met seksuele diversiteit.
9 43 Gelijke kansen Binnen het onderwijs wordt respect en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen onderwezen en toegepast.
16 4 Vergrijzing-seniorenbeleid Er komt meer aandacht voor ouderen en geriatrie in het (zorg)onderwijs
2 58 Klimaat en duurzaamheid Het MOS-programma (Milieuzorg Op School) waarin de afval- en zwerfvuilproblematiek ruimschoots aan bod komt, zetten we onverminderd voort. De sensibilisering en educatie bij jongeren tussen 12 en 18 jaar moet verbeterd worden.
8 1 Werk De Stad zal samen met alle partners via het partnership van 'Gent, Stad in Werking' een legislatuur overschrijdend pact opstellen met als belangrijke doelstellingen: - Het creëren van voldoende jobs voor de werkzoekende inwoners. Er wordt tegen 2018 opnieuw gestreefd naar een uitbreiding van de werkgelegenheid, waarvan een aanzienlijk deel in de sociale economie en voor de kansengroepen. - Het substantieel uitbreiden van het opleidings- en vormingsaanbod voor werkzoekenden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan taalonderricht, onder meer op de werkvloer. - Het aansporen van de VDAB tot een specifiek grootstedelijke aanpak van de werkgelegenheidsproblemen, met een gedifferentieerde wijkaanpak. Daarenboven verwachten we van de VDAB een toegankelijke en nabije benadering van de werkloosheidsproblematiek voor alle categorieën van werkzoekenden.
3 2 Mobiliteit Voorrang aan bewoners, en investeren in Park&Ride-infrastructuur en buurtparkings kan niet zonder het gradueel verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers.
3 8 Mobiliteit In de gehele stad wordt er gestreefd naar stille leveringen. Mits strenge voorwaarden en de nodige vergunning kunnen ze ook ?s nachts worden uitgevoerd.
7 5 Economie De Stad Gent en het Havenbedrijf pakken aanwezige hinder en verstoringen verder aan.
15 31 Veiligheid We besteden extra aandacht aan overlastfenomenen zoals nachtlawaai die zijn versterkt sinds het rookverbod.
3 31 Mobiliteit Fietsroutes worden systematisch bewegwijzerd d.m.v. een km- en tijdsduuraanduiding.
3 37 Mobiliteit Er komen meer stimulerende voorlichtings- en sensibiliseringsacties naar fietsgebruik. Zo blijft Gent meedoen met de campagne ?Met belgerinkel naar de winkel? en stimuleert op die manier zo veel mogelijk mensen om hun boodschappen met de fiets te doen. Daarnaast zet de Stad Gent projecten op om jongere en oudere Gentenaars (beter en veiliger) te leren fietsen.
3 10 Mobiliteit Bij de Vlaamse regering wordt aangedrongen op een verkeersveilige verbinding Afrikalaan-Vliegtuiglaan (na de realisatie van de Handelsdokbrug) en de sluiting van de R4-Noord door middel van de Sifferverbinding.
3 63 Mobiliteit We zetten verder gerichte sensibiliseringsacties op rond verkeersveiligheid, i.s.m. mobiliteitsorganisaties en met de buurten en de wijken (inwoners, werknemers, handelaars, ?).
3 5 Mobiliteit Er wordt werk gemaakt van het verbeteren van de oversteekbaarheid van de R40 (kleine stadsring) voor fietsers en voetgangers.
3 30 Mobiliteit Gent maakt werk van de herwaardering van het netwerk van trage wegen die vertrekken vanuit en lopen doorheen de deelgemeenten. In het bijzonder voor woon-schoolverkeer wordt maximaal naar veilige fietsroutes gekeken, waarvoor desgevallend alternatieve routes worden gepromoot.
3 39 Mobiliteit De heraanleg van voetpaden in slechte staat wordt prioritair uitgevoerd.
3 41 Mobiliteit Hoofdwegen worden systematisch gescreend in functie van het wegwerken van de minder veilige oversteekplaatsen voor voetgangers.
3 50 Mobiliteit Wanneer de vraag komt van een beduidende meerderheid van de buurtbewoners onderzoeken we hoe we die buurt autoluw kunnen maken (met enkel bestemmingsverkeer).
3 57 Mobiliteit Op korte termijn wordt ook zone 30 ingevoerd of worden woonerven aangelegd in de woongebieden van de deelgemeenten waar dit nog niet het geval is (Drongen, Wondelgem, enz.).
3 58 Mobiliteit Bij de (her)inrichting van straten en pleinen wordt het begin en einde van zone 30-gebieden voorzien van een duidelijke en leesbare poortfunctie. Dit gebeurt niet alleen door gepaste signalisatie maar mede door infrastructurele maatregelen zoals de insnoering van wegbreedte, asverschuivingen en verkeersdrempels.
3 59 Mobiliteit Buiten de bebouwde kom wordt de snelheid op Gents grondgebied tot 70 km/uur beperkt op de gewone wegen.
3 60 Mobiliteit Aan het Vlaamse Gewest wordt gevraagd om binnen de Gentse agglomeratie de snelheid op de auto(snel)wegen omwille van veiligheid en luchtkwaliteit te beperken tot 100km/u., behoudens stroken waar er nu reeds een snelheidsbeperking van 90 km/u. in voege is.
3 61 Mobiliteit Gevaarlijke kruispunten worden heringericht op maat van de jonge fietser en voetganger, waarbij zoveel mogelijk naar conflictvrije regelingen wordt gestreefd.
3 62 Mobiliteit Vanuit deze principes wordt bij de Vlaamse overheid verder gepleit voor een verkeersveilige en leefbare heraanleg van de grote steenwegen.
3 72 Mobiliteit De herinrichting van het Dampoortkruispunt en de Heuvelpoort moet de verkeersveiligheid voor de zwakkere weggebruiker in alle richtingen herstellen. De Dampoort moet in de eerste plaats een kwalitatief knooppunt van openbaar vervoer worden in een eigentijdse en nieuwe stationsomgeving met een volwaardig stationsplein en een beperkte parking. Om de geluidshinder en de luchtvervuiling maximaal te beheersen dienen de tunnelvarianten tussen de Koopvaardijlaan/Afrikalaan en de Kasteellaan prioritair te worden onderzocht en overwogen. Voor de thans onvoldoende gebruikte ruimte tussen de spoorweg en de Kasteellaan onderzoeken we de mogelijkheden voor wonen en een park, met een fiets- en voetgangerstunnel naar het Bijgaardepark.
9 42 Gelijke kansen Intrafamiliaal geweld is een vaak verborgen, maar ernstig probleem. Binnen de politie blijft er grote aandacht voor deze problematiek en worden slachtoffers op een goede manier opgevangen wanneer zij aangifte doen. Ook welzijnswerkers, artsen, wijkagenten,... worden gesensibiliseerd rond deze problematiek en moedigen indien nodig de slachtoffers aan om hulp te zoeken of aangifte te doen.
9 39 Gelijke kansen In samenwerking met de politie, het meldpunt discriminatie en de holebiverenigingen maakt de Stad een actieplan op tegen homo- en transfoob geweld;
15 3 Veiligheid Er wordt door de politie overlegd en samengewerkt met het middenveld dat aanwezig is in de buurt. We willen immers niet enkel werken aan het indijken van overlast. We streven naar een structurele oplossing van de problemen en werken ook aan de sociale cohesie in de wijken.
15 4 Veiligheid Burgers hebben een plaats in het veiligheidsbeleid. Daarom gaan we door met de formule ?Buurt Bestuurt?. Samen met de politie bepalen wijken en deelgemeenten mee een deel van de handhavingsprioriteiten, waar een beperkt percentage van de uren die voorzien zijn voor politioneel toezicht door de wijkpolitie op gericht zal worden. De handhavingsprioriteiten worden bepaald in een brede consultatieronde bij burgers en buurtorganisaties. De politie zal tijdens die consultatieronde grondig informeren over mogelijkheden en beperkingen van hun aanpak. Het project ?Buurt Bestuurt? zal geregeld geëvalueerd worden en zo nodig bijgestuurd.
15 6 Veiligheid In het kader van deze gebiedsgebonden werking is het noodzakelijk dat politie blijvend kan beschikken over een specifiek team (het O-team) dat zich voltijds focust op de overlastproblematiek zoals nachtlawaai, sluikstorten, zwerfvuil, en andere overlastfenomenen die het samenlevingsklimaat verzuren. Een bijkomende meerwaarde (en voorbeeldfunctie) van het huidige team ligt in de informatiegestuurde aanpak, de geïntegreerde aanpak en de nauwe samenwerking met o.a. de Gemeenschapswacht, de Dienst Milieutoezicht en IVAGO.
15 10 Veiligheid We zetten in op meer coördinerend overleg met inspectiediensten en parket. Mensenhandel, koppelbazerij en huisjesmelkers zorgen immers voor mensonwaardige situaties en bemoeilijken het samenleven in diverse wijken. Met alle mogelijke middelen en zeker met de inzet van de politie willen we deze fenomenen aanpakken. Daarnaast moet ook de druggerelateerde criminaliteit, alsook de drugdealers zelf, worden aangepakt. De druk op bepaalde wijken is momenteel te groot en moet worden aangepakt.
1 43 Stedelijk gezondheidsbeleid Ter preventie van ongewenste zwangerschappen en van SOA?s (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) propageren we voorlichting en beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen bij jongeren.
9 18 Integratie, diversiteit en gelijke kansen Bij overlast veroorzaakt door nieuwkomers werken we met buurtstewards om de leefbaarheid van wijken te garanderen. Daar waar mogelijk wordt deze functie ook ingevuld door mensen uit de doelgroep. De buurtstewards wijzen nieuwkomers op hun rechten en plichten, met aandacht voor problemen zoals sluikstorten, zwerfvuil en nachtlawaai.
3 35 Mobiliteit Het stadsbestuur pleit bij de hogere overheid voor een sluitend fietsregistratiesysteem om fietsdiefstal te ontmoedigen. We helpen ook mee om het helen en verkopen van gestolen fietsen te bestrijden.
3 47 Mobiliteit De toegang tot het voetgangersgebied in de binnenstad wordt effectief beperkt en gecontroleerd (inclusief het doorrijverbod) met behulp van camerabewaking met nummerplaatherkenning.
15 5 Veiligheid Het gebiedsgebonden politiewerk vereist een goede afstemming tussen de politie en de stedelijke inspectiediensten. Die afstemming zal gebeuren door een stedelijk coördinator. Deze fungeert als aanspreekpunt voor de politie en krijgt nader te omschrijven bevoegdheden over de stedelijke inspecties.
15 17 Veiligheid Om de politie te ontlasten van ?kleinere? overlastfenomenen versterken we de werking van de GAS-ambtenaren. Mits goede afspraken met het parket onderzoeken we binnen het kader van de federale wetgeving, de mogelijkheden om de administratieve sancties die het bestuur zelf kan opleggen, weloverwogen uit te breiden voor overtredingen die anders onbestraft blijven.
15 22 Veiligheid De federale overheid moet ervoor zorgen dat de federale politie investeert in de eigen operationele diensten teneinde rondtrekkende dadergroepen daadwerkelijk aan te pakken, uitgebreide sporenonderzoeken te doen, de parkings langs de autosnelwegen veilig te houden,?
15 25 Veiligheid De politie heeft oog voor een goed onthaal van al wie aangifte komt doen.
15 26 Veiligheid De kwaliteit van de basispolitiezorg en algemeen de integrale kwaliteitszorg worden versterkt.
15 27 Veiligheid De politie werkt voortdurend aan administratieve en organisatorische vereenvoudiging.
15 33 Veiligheid Bij evenementen en grote manifestaties worden organisatoren maximaal geresponsabiliseerd inzake veiligheid maar de regie en de eindverantwoordelijkheid blijft duidelijk in handen van de politie en brandweer. Indien nodig zetten we bij evenementen camera?s in.
16 3 Vergrijzing-seniorenbeleid Er komen solidariteitscampagnes op wijkniveau om senioren actief te betrekken bij het buurtleven. Hier worden ook andere doelgroepen dan senioren actief in aangesproken.
16 5 Vergrijzing-seniorenbeleid Er wordt samen met de private Thuiszorgorganisaties bekeken hoe de thuiszorg de vergrijzing (en de zogeheten ?verwitting?) kan bijbenen. Gezien residentiële huisvesting voor senioren zeer duur is, moeten we er alles aan doen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Een thuiszorgcheque kan hierbij een belangrijke en soms zelfs noodzakelijke stimulans zijn ter aanvulling van de dienstverlening binnen de lokale dienstencentra en welzijnsbureaus.
16 9 Vergrijzing-seniorenbeleid De seniorenvoorzieningen, en in het bijzonder de lokale dienstencentra als eerste opstap, passen zich aan de gewijzigde demografische evoluties aan. Ze moeten zich ook in de deelgemeenten sterker enten en moeten openstaan voor alle Gentse senioren, en dus rekening houden met hun erg divers karakter.
16 12 Vergrijzing-seniorenbeleid De kennis van de bejaardensector is bij de allochtone bevolking beperkt terwijl de sector zelf geen expertise heeft inzake het benaderen en het opvangen van deze etnisch divers samengestelde ouderengroep. Er komt meer dialoog om dit knelpunt op te vangen. Een belangrijke prioriteit vormt het adequaat leren omgaan met mensen van andere culturen in woonzorgcentra, alsook het inzicht verwerven in de informele zorgcircuits bij allochtone groepen door zorgverstrekkers.
17 9 Recreatie en toerisme We willen dat een vrijwilligerswerking van de kinderboerderij te Drongen uitgebouwd wordt, zodat de boerderij in de gepaste seizoenen elk weekend toegankelijk is voor een breed publiek. Dit is bovendien een prachtige kans om het sociaal contact tussen de generaties te bevorderen.
18 1 Sport Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Naast de ?grote? infrastructuur (sporthallen, zwembaden, recreatiedomeinen) investeren we verder in een fijnmazig netwerk van kleinere infrastructuur verspreid over de hele stad, op het niveau van de buurten en de deelgemeenten. We voorzien tevens voldoende faciliteiten voor de individuele sporter en voor losse, niet-georganiseerde sportactiviteiten.
18 11 Sport We stimuleren samenwerking tussen sportclubs, bijvoorbeeld voor de organisatie van gemeenschappelijke kennismakingsdagen (in samenwerking met de Sportdienst): zoveel mogelijk mensen laten proeven van verschillende sporten om een goeie keuze te kunnen maken, o.a. via een sport-na-school-pas. Dat kan best doelgroepgericht in de wijken: het aanbod wordt afgesteld op wat leeft in de buurt.
18 12 Sport We zetten in op de ?anders georganiseerde sport?. We werken ook via buurtsport doelgroepgericht in de wijken, ook dat aanbod wordt afgesteld op wat leeft in de buurt.
18 16 Sport We versterken het buurtgevoel nog extra door het stimuleren van vaste ?sportmomenten? op buurtniveau (b.v. samen lopen op een vast moment in de week). We zetten sociale media in om de niet-georganiseerde sporter de kans te geven om met anderen samen te sporten. Via die ?sport-datingsite? kunnen ook buren/buurten elkaar uitnodigen voor een sportief treffen. Aan grote sportevenementen die in Gent plaatsvinden moeten de organisatoren lokale acties koppelen (?sportsatellietevenementen?).
19 7 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit De Stad Gent zal met de verzekeringsmaatschappijen onderhandelen om een goedkope collectieve verzekeringspolis te bedingen die aan de verenigingen wordt aangeboden. Dit zal de vrijwilligersorganisaties toelaten om tegen een betaalbare premie op deze collectieve verzekeringspolis in te tekenen.
9 1 Bis Integratie, diversiteit en gelijke kansen We willen een sterk stedelijk integratie- en participatiebeleid met een voldoende, kwalitatief en divers aanbod aan opleidingen voor nieuwkomers: van Nederlands op de werkvloer tot buurtgerichte initiatieven die mensen helpen hun weg en aansluiting te vinden in Gent.
16 8 Vergrijzing-seniorenbeleid Ouderen inschakelen in de vormgeving van onze stad: maximaal kansen geven tot participatie van senioren op meerdere vlakken.
7 10 Economie We onderzoeken de economische haalbaarheid van een productiecentrum voor hernieuwbare energie met participatie van de overheid en de Gentse bevolking via onder andere coöperatief ondernemen.
2 4 Klimaat en duurzaamheid De strijd tegen de klimaatverandering kunnen we als lokale overheid niet alleen aan. Gent doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle Gentenaars, Gentse bedrijven en organisaties en ondersteunt hen in het maken van ecologische, duurzame keuzes.
2 29 Klimaat en duurzaamheid We moedigen de Gentenaars aan te participeren in coöperatieve vennootschappen rond de opwekking van energie door middel van windmolens zoals dit bijvoorbeeld reeds in Eeklo het geval is. Daarnaast komt er een duidelijk kader voor de opwekking van groene stroom.
2 2 Klimaat en duurzaamheid Het Gents Klimaatverbond wordt verder versterkt en ondersteund zodat Gentenaars samen met Gentse bedrijven en organisaties hun expertise en knowhow kunnen delen, knelpunten en hinderpalen in kaart brengen en oplossingen uitwerken. Zo komen we tot een nieuw, ambitieus en gedragen klimaatplan voor Gent. Per sector wil de Stad Gent een pact sluiten dat vooropgezette CO2-reductiedoelstellingen definieert, en de bijhorende strategie en een actieplan omvat om deze doelstellingen te realiseren.
2 34 Klimaat en duurzaamheid We ontwikkelen in samenspraak met de Gentenaars en de Gentse bedrijven extra programma?s die de milieuvervuiling (lucht-, bodem- en watervervuiling, geurhinder) verder sterk terugdringen.
7 19 Economie Er wordt op Gents niveau een platform voor Crowdfunding opgericht, waarbij mensen en ondernemingen die een innovatief, duurzaam project willen starten, naar alternatieve financiering door de Gentenaars kunnen zoeken.
18 13 Sport De buurtbewoners worden mede-eigenaar van de sportprogrammatie en medebeheerder van de buurtsportinfrastructuur. Zij bepalen mee de planning van het gebruik van de infrastructuur. Vooral jongeren willen we op die manier betrekken en responsabiliseren. Via opleidings- en tewerkstellingstrajecten kunnen jongeren ?buurtsportwerker? in de eigen buurt worden.
18 14 Sport Indien gewenst wordt de hulp van de Sportdienst ingeroepen: de buurt kiest een sport uit het aanbod, de Sportdienst zorgt voor begeleiding en afspraken, de buurt betaalt eventueel met een complementaire munt.
19 8 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit De lokale overheden in Gent moeten evolueren naar open overheden, door o.m. gebruik te maken van slimme technieken en technologie. Gent moet een ?Smart City? worden, wat ook aansluit bij de Europese lokale digitale agenda. ?Smart City? is een internationaal erkend concept, en kent daarom ook verschillende benaderingen. In Gent kiezen we voor een holistische benadering. Een belangrijk aandachtspunt is het evenwicht tussen een technologische en niet-technologische aanpak. Een andere kernopdracht bestaat er in de Gentenaars te motiveren en in staat te stellen om zélf mee te bouwen aan de stad van de toekomst. Het Ghent Living Lab is een cruciale pijler in het uitbouwen van Gent als Smart City. Door het Smart City-concept te vertalen naar een Gents model willen we bestaande en nieuwe netwerken koppelen en zo een voorbeeld zijn in Europa van een leefbare, moderne en innovatieve stad.
17 6 Recreatie en toerisme De komende jaren moeten de overblijvende fases van het masterplan Blaarmeersen worden uitgevoerd: een nieuwe speelzone met cafetaria aan de Waterkant, de aanleg van een compactere parking in meerdere niveaus, de realisatie van een klimzaal en een skatepark en vooral het hertekenen van de verkeerscirculatie. Het huidige parkkarakter van de Blaarmeersen wordt gegarandeerd door middel van een masterplan of eventueel een ROP.
17 10 Recreatie en toerisme Ook op wijkniveau is de aanwezigheid van publiek toegankelijk groen voor recreatieve doeleinden noodzakelijk, evenals het gebruik van publiek domein voor recreatief medegebruik (b.v. speelstraten).
17 3 Recreatie en toerisme Het bestuur ontwikkelt de site van de Watersportbaan verder tot een vrijetijdszone.
18 2 Sport We maken eerst en vooral optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur van scholen (?Brede School?!) en bedrijven. Die wordt ter beschikking gesteld van de buurt (bv. via buurtbeheer) en/of de sportclub(s) voor sport na schooltijd of na de werkuren en in het weekend. Bij de vernieuwing van de schoolinfrastructuur bekijken we of de Sportdienst mee kan ondersteunen. Op die manier investeren we via het sportbeleid mee in betere (school)sportinfrastructuur. We onderzoeken hoe we beroep kunnen doen op de sociale economie voor het beheer ervan.
7 28 Economie De horeca is een belangrijke partner in Gent die zorgt voor tewerkstelling en die het sociaal weefsel versterkt. De Stad wil dan ook een permanent sectoroverleg opstarten met de horeca. Hierbij dient tevens afstemming te gebeuren met de sector in het kader van het evenementenbeleid.
13 9 Feesten en evenementen Er komt meer ruimte voor kleinschalige initiatieven van onderuit en in alle hoeken van de feestenzone en zonder de feestenzone uit te breiden op andere plekken in de stad.
12 6 Cultuur We schakelen een versnelling hoger op het vlak van kunst in de publieke ruimte en hebben daarbij ook bijzondere aandacht voor het onderhoud van deze kunstwerken.
1 8 strijd tegen armoede We bouwen het huidige Armoedeforum verder uit tot een volwaardige advies- en beleidsvoorbereidende groep die intensief samenwerkt met het beleid. Hier beraadslagen beleidsmakers, armenorganisaties, hulpverleners en academici over het lokaal armoedebeleid.
1 10 strijd tegen armoede In de armoedebestrijding is het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk maatschappelijke sectoren hun verantwoordelijkheid opnemen (werkgevers, zorgsectoren, onderwijsinstellingen, cultuur- en sportsector, enz..). De bestrijding van de armoede is een zaak van elke Gentenaar.
1 36 Stedelijk gezondheidsbeleid We erkennen de nood aan laagdrempelige (geestelijke) gezondheidzorg en zetten hier meer op in. Iedere Gentenaar heeft recht op een goede gezondheid.
1 40 Stedelijk gezondheidsbeleid Er komen initiatieven om basisgezondheidszorg te voorzien voor moeilijk bereikbare doelgroepen (daklozen, bepaalde Intra-Europese migranten (IEM), vereenzaamde hoogbejaarden,?).
1 45 Stedelijk gezondheidsbeleid Gent wil zijn unieke positie als centrum van hoogwaardige gezondheidszorg verder bewaren en ook internationaal uitbouwen.
1 46 Stedelijk gezondheidsbeleid Het bestuur stimuleert en begeleidt het overleg tussen de ziekenhuizen zodat door een goede taakverdeling toegankelijke zorg van topniveau kan aangeboden worden.
1 49 AZ Jan Palfijn De komende jaren zal het AZ Jan Palfijn blijvende inspanningen leveren om financieel gezond te blijven, verder investeren in nieuwe technologie en zich verzekeren van de toekomst door een aantrekkelijk en competitief personeelsstatuut en een duurzaam engagement van het medisch korps.
9 20 Integratie, diversiteit en gelijke kansen Er wordt op structurele wijze contact gehouden en samengewerkt met zelforganisaties en het middenveld. We ondersteunen initiatieven van organisaties die de integratie en de emancipatie binnen het grotere geheel van de Gentse samenleving bevorderen.
7 7 Economie We bouwen de Kanaalzone uit als volwaardig maritiem industrieel gebied dat zich grensoverschrijdend uitstrekt van Gent tot in Terneuzen. Het stadsbestuur dringt er bij de bevoegde overheden op aan de drempels voor grensoverschrijdende arbeid weg te werken. Het havengebied wordt infrastructureel versterkt onder andere via een betere mobiliteit over spoor, water en weg. Tevens streven we ernaar om in het gebied ook plaats te bieden voor slimme logistiek met veel toegevoegde waarde.
17 21 Recreatie en toerisme Het Vlaamse kunststedenactieplan is een grote stap in de goede richting om over stadsgrenzen heen tot een conform beleid te komen. Samenwerking met andere kunststeden creëert een meerwaarde voor de binnenlandse en buitenlandse toerist. Als kunststad kan Gent uitpakken met zijn musea, zijn topstukken en monumenten.
16 2 Vergrijzing-seniorenbeleid Er komt meer samenwerking tussen OCMW en stedelijke diensten en ondersteuning van wat er leeft in de buurt. Dit zorgt voor de opbouw van nieuwe sociale netwerken.
18 24 Sport De Stad Gent zal ook de inspanningen ondersteunen voor de opmaak van ?bedrijfssportplannen? (collega?s sporten tijdens pauze of voor/na het werk) en geeft uiteraard zélf, als werkgever, het goede voorbeeld. Ze zet een eigen sportuitleendienst op (of maakt daarover afspraken met BLOSO of andere partners) en stimuleert de samenwerking tussen bedrijven en clubs: clubtrainers kunnen sportinitiatie verzorgen in bedrijven, met door de bedrijven ontleend materiaal, en de werknemers naar een geschikte club toeleiden. Maar het kan ook omgekeerd: bedrijven stimuleren hun werknemers om (betaald door het bedrijf) als vrijwilliger in een club te werken (?employee volunteering?).
18 25 Sport Ook op bedrijventerreinen wordt gekeken om medegebruik voor sportdoeleinden mogelijk te maken, of de mogelijkheid te bieden om sportinfrastructuur te voorzien, zoals looppistes bijvoorbeeld, in samenwerking met de bedrijven. Wie zelf sportinfrastructuur/-toestellen (voor personeel of andere gebruikers) voorziet, verdient extra ondersteuning. Via de sport-datingsite kunnen ook bedrijven elkaar uitdagen.
18 29 Sport We zetten het BOP-project (Buurtsportwerkers in opleiding) onverminderd verder, waarbij we van de Vlaamse en de federale overheden vragen hun engagementen blijvend na te komen.
20 9 Internationale solidariteit Het bestuur betrekt etnisch-culturele groeperingen of andere migrantengroepen uit het Zuiden meer bij het lokale Noord-Zuidbeleid.
19 13 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit We gaan kort op de bal spelen om acute problemen snel aan te pakken via een concreet actieplan. Indien in de wijk acute problemen worden vastgesteld die de levenskwaliteit van de wijk in gedrang brengen moet een stadsbreed casusoverleg worden samengesteld.
19 39 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit Daarnaast willen we onderzoeken hoe we rechtstreeks of onrechtstreeks burgers kunnen aanzetten om mee financieel te investeren in duurzame stedelijke projecten (bv. via een volkslening, stadsbon, stedelijke coöperatieven onder stadswaarborg).
19 40 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit Publiek-Private Samenwerking (PPS) kan nuttig zijn, maar we springen er omzichtig mee om, ten einde te vermijden dat de gevraagde beschikbaarheidsvergoedingen een te zware claim gaan leggen op de toekomstige reguliere beleidsruimte. Een PPS waarbij de overheid de lasten draagt van leningen, exploitatie en onderhoud, zonder eigenaar te zijn, wordt vermeden. Indien dit toch overwogen wordt, tonen gedetailleerde berekeningen de kosten en de baten aan over lange termijn.
1 5 een geïntegreerd welzijnsbeleid Het beleid om ervaringsdeskundigen in te zetten in verschillende OCMW- en stedelijke diensten wordt voortgezet.
1 33 Nieuwe Oost-Europese inwijkelingen Het welzijn van kinderen van deze nieuwkomers krijgt onze bijzondere aandacht.
1 34 OCMW-welzijnsbureaus Het Sociaal Huis zorgt voor een laagdrempelige proactieve dienstverlening die fijnmazig in de stad aanwezig is. Een Sociaal Huis is een uniek loket of aanspreekpunt voor alles wat met zorg, hulp en sociale dienstverlening te maken heeft. Met de nadruk op alles, dus niet enkel het aanbod van zorg georganiseerd door de lokale overheid, maar ook het zorgaanbod van andere actoren.
9 36 Gelijke kansen Het stadsbestuur voert een holebi- en transgendervriendelijk personeelsbeleid.
7 24 Economie Er wordt een duidelijke regelgeving uitgewerkt waarbij zelfstandigen en ondernemingen bijkomende organisatorische ondersteuning krijgen wanneer hun activiteit bemoeilijkt of verhinderd wordt door openbare werken. Ze worden adequaat geïnformeerd over de aard en de duur van de werken, over eventuele vertragingen en er wordt gezorgd voor duidelijke signalisatie over de bereikbaarheid.
7 34 Creatief ondernemen Het aankoopbeleid van de Stad Gent weerspiegelt de doelstelling van innovatie, creativiteit en duurzaamheid. De toewijzing van overheidsopdrachten gebeurt o.m. aan de hand van duurzaamheidscriteria. Op die manier geeft het stadsbestuur kansen aan innovatieve en creatieve bedrijven.
8 9 Werk We breiden het Stagecentrum uit naar alle partnerorganisaties en lokale bedrijven.
8 16 Werk Het is de taak van het stadsbestuur om op zoek te gaan naar alternatieven voor wie in de reguliere markt uit de boot valt. In de eerste plaats kan de Stad werk maken van de ontwikkeling en uitbouw van buurt- en nabijheidsdiensten. Het bestuur kan het zorgaanbod in de sociale economie verder stimuleren. Maar de Stad Gent heeft ook als taak een brug te slaan tussen sociale en reguliere economie. Het stadsbestuur concretiseert deze plannen in een masterplan sociale economie.
17 12 Recreatie en toerisme We werken aan betere toegankelijkheid, zowel fysieke (ook voor mensen met een fysieke beperking) als inhoudelijke. We willen een afsprakennota tussen alle toeristische aanbieders en een ?toeristisch loket? zodat aan de toerist een aanbod op maat kan geboden worden.
14 4 Communicatie, multimediaal, helder en interactief We verhogen de interactiviteit van www.gent.be. Op de stedelijke website zal je niet alleen informatie kunnen opzoeken maar er komen ook mogelijkheden om te reageren, mee te praten en te participeren. Wij staan achter digitale ontwikkelingen die het de burger mogelijk maken om zijn persoonlijk dossier digitaal te volgen tijdens de doorlooptijd van behandeling.
14 5 Communicatie, multimediaal, helder en interactief Ook de informatiemarkten die de Stad Gent organiseert om de stedelijke dienstverlening, stedelijke projecten, en stadsbrede thema's toe te lichten, beschouwen we als een gelegenheid om in de twee richtingen te communiceren. Het bestuur laat zich daar ook inlichten door haar inwoners.
14 7 Communicatie, multimediaal, helder en interactief We creëren een plek, een voor iedereen gemakkelijk toegankelijk Informatiecentrum waar op permanente basis projecten en initiatieven van Gent worden gevisualiseerd.
14 23 Actieve steun en deelname van de raden en fora Er worden op alle mogelijke niveaus (stad, wijk, buurt, project) en fora (gemeenteraad, adviesraden, wijkplatforms) impulsen gegeven voor de stads- en /of wijkdebatten. Vanuit dat oogpunt wordt gewerkt aan de herwaardering van de werking van de gemeenteraad, het beter en meer ondersteunen en valoriseren van de inbreng van de stedelijke adviesraden, en het faciliteren van, en samenwerken met, vrijwillige overlegplatforms in de wijken en deelgemeenten.
14 24 Actieve steun en deelname van de raden en fora Er worden stadsbrede debatten tussen bestuur en burgers georganiseerd, telkens rond één maatschappelijk thema. Elk van de 25 wijken wordt minstens twee keer per legislatuur bezocht, d.m.v. participatieve formules zoals dialoogcafés. Nogmaals benadrukken we de aandacht voor moeilijk bereikbare groepen, via nieuwe methodieken.
14 25 Actieve steun en deelname van de raden en fora Met het oog op een grotere betrokkenheid en een sterkere vertegenwoordiging worden de adviesraden allemaal onder de loep genomen en nieuwe afspraken worden gemaakt, zoals over de wijze waarop de adviezen worden overgemaakt aan de gemeenteraad en het college.
14 26 Actieve steun en deelname van de raden en fora We willen i.s.m. de fractieleiders de werking van de gemeenteraad grondig evalueren en waar nodig bijsturen. Zo willen we bijvoorbeeld werk maken van meer inhoudelijke en thematische debatten voor de gemeenteraadsleden.
18 3 Sport We houden onze sportinfrastructuur up to date, met onder meer de vervanging van Driebeek en Wolfput en realiseren de geplande buurtsporthallen via TMVW.
18 20 Sport We inventariseren alle sportkampinitiatieven, vullen het aanbod aan indien nodig, promoten dat aanbod in één campagne en zorgen er voor dat de potentiële gebruikers aan één (e-)loket of op één telefoonnummer terechtkunnen voor informatie en reservatie.
20 7 Internationale solidariteit De Stad Gent sensibiliseert verder over Noord-Zuidverhoudingen, ecologische voedselpatronen en het belang van lokale productie. We streven hierbij naar een zo kort mogelijke keten (lokale productie).
20 8 Internationale solidariteit In geval van producten met een exotische oorsprong (koffie, thee,?) kiezen we voor een product uit eerlijke handel.
20 10 Internationale solidariteit De Stad Gent plaatst een deel van haar beleggingen op transparante en duurzame wijze verder in microkredieten in het Zuiden.
7 8 Economie We zetten in een gemeenschappelijke strategie met Zeeland de grensoverschrijdende Kanaalzone op de economische wereldkaart en streven naar een structurele samenwerking tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports. Hiervoor vormen we het GAB Havenbedrijf Gent om tot een nv van publiek recht zonder intrede van private partners, zonder dat de band met de Stad Gent hierdoor verzwakt en zonder nadelige gevolgen voor de medewerkers.
19 41 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit Toelagesystemen worden getoetst op hun duurzaam karakter, op het vermijden van indirecte uitsluitingsmechanismen, op andere sociale en ecologische criteria en op het resultaat in functie van de vooropgezette doelstellingen. De subsidiereglementen en de aanvraagformulieren worden verder vereenvoudigd.
11 16 Investeren in jeugdwerk Er wordt verder gewerkt aan het brandveilig en duurzaam maken van de (stads)lokalen van het jeugdwerk. Ze worden opgeknapt en we beantwoorden sneller de vraag naar herstellingen en onderdak.
4 12 Stadsontwikkeling De nog te ontwikkelen zones B en C binnen het project van de Fabiolalaan worden maximaal ontwikkeld als duurzame wijken. Voor zowel de publieke als de private ontwikkelingen wordt gemikt op een verscheidenheid van architectuur. Voor sociale woningen en groepswoningen wordt gewerkt met passiefbouw. Bij de selectie voor de private ontwikkeling wordt onder meer gebruik gemaakt van de duurzaamheidsmeter. Voor een kwart van het gebied beogen we het niveau van ?exemplary practice? (1), in de andere gedeelten wordt gestreefd naar minstens het niveau ?best practice?. Bij de keuze van de torens aan de Snepkaai houden we binnen de grenzen van het Gewestelijk RUP maximaal rekening met de woonkwaliteit en het evenwicht met de omgeving. Dit houdt in dat we streven naar torens die niet hoger zijn dan de minimale hoogtes zoals voorzien in het RUP. (1) De duurzaamheidsmeter biedt een objectiverende methode aan om duurzaamheid in brede zin te meten gedurende het ganse ontwikkelingsproces. Naargelang de behaalde score spreekt men van 'basic practice', 'good practice', best practice' of 'exemplary practice'.
4 13 Stadsontwikkeling We ontwikkelen de zone rond de Oude Dokken verder tot de geplande woonwijk en sturen het project bij door de voorziene groenoppervlaktes uit te breiden. De totale geplande wooncapaciteit wordt gevrijwaard. De zone ten westen van het Houtdok wordt niet bebouwd en krijgt vorm als een  park voor de Muide, in aansluiting bij het thans bestaande parkje aan de Spadestraat.  Ook de oeverzone tussen het Houtdok en de nieuwe woningen langs de noordzijde van het Houtdok zal maximaal open en groen aangelegd worden en hierbij aansluiten. Aan de overzijde van het water, ten oosten van het Houtdok, wordt langs het water een groot centraal wijkpark ontwikkeld. Het bouwblok dat daar voorzien was, zal niet op deze plaats gerealiseerd worden en vervangen worden door een groenzone. Deze groenzone kan nog uitgebreid worden door de Koopvaardijlaan te knippen of een ander tracé te geven. De geplande bouwblokken langs beide zijden van het Houtdok worden verschoven en opgenomen in de ontwikkeling van de zone tussen de Koopvaardijlaan en Afrikalaan.   Meerdere bedrijven in deze zone zijn immers bereid tot gesprekken over een optimalisering van het ruimtegebruik of een herlocalisatie naar zones die beter geschikt zijn voor economische bedrijvigheid. Om het wonen in deze omgeving mogelijk te maken komt een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan tot stand voor minstens de zone tussen de Koopvaardijlaan, de Handelsdokverbinding, de Afrikalaan en de spoorweg Gent-Eeklo. De studie ter voorbereiding van dit RUP wordt meteen opgestart.
17 25 Recreatie en toerisme We voeren een ?Gent-pas? in voor toeristen, in samenwerking met de diverse toeristische actoren. Deze pas omvat toegang tot het openbaar vervoer en tot de diverse musea en toeristische attracties. Bij de invoering van het leenfietsensysteem kan ook het gebruik van deze fietsen worden opgenomen in de Gent-pas. Ook reducties op uitgaven in de horeca worden via dit systeem mogelijk.
19 15 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit In de stedelijke diensten, de stadsbedrijven en de intercommunales wordt werk gemaakt van een innovatieve arbeidsorganisatie, met alle noodzakelijke werkmiddelen, zoals smartphones en tablets, die de klantgerichtheid en dienstverlening naar de Gentenaar en de Gentse samenleving ten goede komt. Om dit te bereiken wordt een monitoring van de dienstverlening uitgewerkt en wordt de kwaliteit van de dienstverlening om de 2 jaar geëvalueerd.
19 16 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit Het takendebat wordt gekaderd binnen de te ontwikkelen visie op Gent 2030. Er komen noodzakelijke reorganisaties om tot een efficiënt werkende overheid te komen. Dit wordt ook verder geëvalueerd.
19 33 Stedelijke dienstverlening en fiscaliteit We hertekenen de logistieke processen en en onderzoeken de haalbaarheid van een centraal magazijn en distributiecentrum voor de ganse lokale overheid.
1 52 AZ Jan Palfijn Om personeel aan te trekken/te behouden wordt in kinderopvang voorzien door de bouw van een crèche.
5 37 Wonen De Stad Gent zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening voor alle Gentenaars om hen bij al hun wooninitiatieven te ondersteunen en zorgt ervoor dat het beleid tot bij de mensen komt. Als het bestuur de problemen van mensen niet zelf kan oplossen, zal dit gebeuren in nauw overleg met de bevoegde overheid.
5 38 Wonen We wensen een kwaliteitsvolle dienstverlening op die plaatsen waar de behoeften van de bewoners het grootst zijn. Hiertoe brengen we informatie tot in de buurten via decentrale en wijkgebonden woonwinkels.
10 37 Een onderwijstraject op maat, een heel lang leven We investeren in het verhogen van ?geletterdheid? (d.i. het verwerven van de nodige basisvaardigheden om in het maatschappelijke leven te participeren), en het verder optimaliseren van de taalverwerving door anderstalige nieuwkomers.
11 1 Jeugd Gent wil de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen worden en daarom zijn kinderen en jongeren een bijzonder aandachtspunt en een leidraad doorheen alle bevoegdheden.
11 2 Jeugd We evolueren verder van een jeugdwerkbeleid naar een geïntegreerd jeugdbeleid. Dwarsverbindingen maken tussen jeugd en cultuur en sport is logisch, maar ook met onderwijs, welzijn, mobiliteit, werk en andere bevoegdheden wordt dit in beeld gebracht.
11 3 Jeugd Er wordt bij belangrijke beleidsbeslissingen geduid op welke manier aan kinderen en jongeren werd gedacht in de vorm van een jeugdparagraaf.
11 4 Jeugd De jeugdparagraaf wordt opgevolgd door een kindersecretaris ? een ombudsman/vrouw voor kinderen en jongeren - die de beleidsbeslissingen toetst aan hun kind- en jeugdvriendelijkheid en instaat voor de begeleiding van de Jeugdraad. Hij/Zij krijgt ook een plaats bij het Huis van de Jeugd (zie later), zodat hij/zij op een laagdrempelige manier kan functioneren.
11 5 Jeugd Om een gezinsvriendelijke stad te creëren worden op plaatsen waar vele gezinnen komen, luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken in openbare gebouwen, alsook occasionele kinderopvang bij evenementen, voorzien.
11 18 Investeren in jeugdwerk De jeugdverenigingen worden op maat gesubsidieerd. Een subsidiebeleid moet voldoende divers zijn, om ook kleinschalige initiatieven te ondersteunen.
11 19 Investeren in jeugdwerk Een brede invulling van vormingskansen in het jeugdwerk is altijd een meerwaarde. Ook individuele jongeren moeten, los van elk vast verenigingsverband, kansen krijgen om een vormingspakket uit het jeugdwerk mee te pikken. Een EVC-traject (Elders Verworven Competenties) op gemeentelijk niveau kan kennis en ervaring van jongeren in het jeugdwerk valoriseren in een ?ervaringscertificaat?.
11 20 Investeren in jeugdwerk Het kampvervoer blijft terugbetaald en het jeugdwerk wordt verder ondersteund o.m. op vlak van verzekeringen.
11 21 Investeren in jeugdwerk We willen het aanbod van betaalbare vakantiekampen voor kinderen en jongeren verder uitbreiden en realiseren één centraal inschrijvingspunt. Dit in samenwerking met onderwijs en erkende sport-, cultuur- en jeugdorganisaties.
11 23 Iedereen mee, ook kinderen en jongeren We investeren in aanvullend jeugdwerk. Deelname van de meest kwetsbare jongeren aan het jeugdwerk en activiteiten is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Waar nodig zetten we in op ?outreachend jeugdwerk? (dat zijn jeugdwerkers die van onderuit in buurten aan de slag gaan). Deze uiterst laagdrempelige vorm van jeugdwelzijnswerk biedt zeker een meerwaarde voor +12-jarigen. We hebben hier extra aandacht voor het hoge percentage allochtone jongeren dat te vaak uit de boot valt. Diversiteit vormt dan ook het sleutelwoord. De kindersecretaris zoekt mee naar oplossingen wanneer er zich toch problemen voordoen bij minderjarigen.
11 24 Iedereen mee, ook kinderen en jongeren We ondersteunen verenigingen die zich richten op maatschappelijke achtergestelde kinderen en jongeren, zoals vzw Jong. Ondersteuning van organisaties van etnisch-culturele minderheden en de integratie van doelgroepen in bestaande verenigingen zijn niet tegengesteld, maar vullen elkaar aan.
11 25 Iedereen mee, ook kinderen en jongeren Binnen het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt er aandacht besteed aan het uitbouwen van een inclusief aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking. Er is extra ondersteuning van organisaties die dit opnemen.
11 26 Faciliteiten voor jongeren Er wordt verder werk gemaakt van de oprichting van een jeugdverblijfscentrum.
11 27 Faciliteiten voor jongeren We richten een ?Huis van de Jeugd? op, als centrale plaats voor jongeren. Ook voor diegenen die geen lid zijn van een jeugdvereniging, mogen er geen drempels bestaan om toegang te krijgen tot dit Huis... De Jeugddienst zit hierin gehuisvest, de kindersecretaris, een JAC (Jongerenadviescentrum), maar ook een JOC (Jongerenontmoetingscentrum) horen hier thuis.
4 10 Stadsontwikkeling Bij de ontwikkeling van The Loop waakt het nieuwe bestuur erover dat op geen enkel moment de grenswaarden inzake mobiliteit worden overschreden, zoals oorspronkelijk vastgelegd in de uitvoeringsplannen en de bijhorende mobiliteitseffectrapporten. De duurzaamheidsmeter wordt ingezet voor de beoordeling en de selectie van nieuwe economische projecten. We beogen daarbij een score van ?best practice?. We gaan tevens voor de uitbouw van een vooruitstrevend sitegebonden systeem voor verwarming en koeling.
5 48 Wonen Het bestaande bouwreglement wordt aangevuld met energiebesparende voorwaarden.
5 51 Wonen Bij de keuze van projectontwikkelaars voor woonprojecten op publieke gronden en bij een PPS-constructie, is het zich inschrijven in de ambitie om klimaatneutraal te worden één van de criteria. Daartoe worden de nodige voorwaarden op vlak van energie en duurzaamheid voorgeschreven.
12 43 Cultuur We ondersteunen verder het initiatief van een aantal cultuurhuizen om door een eco-convenant aan te sluiten bij het Gents klimaatverbond, en breiden dit uit. We maken een grote inhaalbeweging op het vlak van duurzame exploitatie van de stedelijke culturele infrastructuur.
4 25 Stadsontwikkeling Bij de inrichting van het openbaar domein wordt uitgegaan van het principe: eerst de zachte weggebruiker.
4 31 Stadsontwikkeling Er wordt voldoende plaats voor fietsers voorzien, zeker in straten met een druk woon-schoolverkeer. Kasseien tussen tramsporen worden zoveel mogelijk vervangen door een verharding die comfortabel is voor fietsers en voetgangers.
4 38 Stadsontwikkeling Bij de keuze van stadsontwikkelingsprojecten, evenals bij de inplanting van grotere kantoor- en winkelcomplexen en grootschalige recreatievoorzieningen speelt het openbaar vervoer een bepalende rol. De nieuwe tramlijnen zijn mee structurerend voor de ontwikkeling van nieuwe, krachtige ontwikkelingsassen binnen de stad. Er wordt meer dan ooit eerst ingezet op de ontwikkeling van de omgeving van openbaarvervoerlocaties.
4 39 Stadsontwikkeling Er komt een actieplan voor het behoud van kantoorfuncties in de binnenstad. Kantoorlocaties aan knooppunten van openbaar vervoer zijn daarbij van het grootste belang.
4 41 Stadsontwikkeling Reservatiestroken langsheen infrastructuren in de verstedelijkte omgeving worden tot een minimum beperkt zodat bv. Park&Ride en pendelparkings in en rond de stad maximaal kunnen worden uitgebouwd (bv P&R Ledeberg).
12 17 Cultuur In de convenanten met de culturele actoren wordt de opmaak van een mobiliteitsplan opgenomen dat erop gericht is het gebruik van de auto te verminderen en het gebruik van fiets, openbaar vervoer en gedeelde taxiritten te bevorderen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat in samenwerking met De Lijn een systeem wordt uitgewerkt waardoor tickets voor evenementen en voorstellingen steeds een ticket voor het openbaar vervoer omvatten. In de omgeving van culturele instellingen worden voldoende fietsenstallingen voorzien.
12 41 Cultuur We onderzoeken de mogelijkheid van een cultuurwatertram die met behulp van milieuvriendelijke bootjes de verschillende sites met elkaar verbindt. (Route STAM ? binnenstad ? Dok Noord - Krook ? Vooruit - Sint-Pietersplein).
4 27 Stadsontwikkeling Het voetgangersgebied wordt waar noodzakelijk heringericht zodat het volwaardig aan deze functie beantwoordt.
11 31 Faciliteiten voor jongeren Deze ontmoetingsplaatsen zijn op een veilige manier bereikbaar. We ijveren ervoor dat jongeren ?s nachts met het openbaar vervoer of met de fiets op een veilige manier thuis kunnen geraken.
4 4 Stadsontwikkeling Bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen en de aanpassing van bestaande plannen beperken we de dwingende regels tot hetgeen essentieel is voor het bereiken van de doelstellingen.  We combineren de noodzakelijke ambitie voor de uitbouw van een duurzame stad met de soepelheid die past bij een dynamische stad.
4 6 Stadsontwikkeling De duurzaamheidsmeter wordt zo ruim mogelijk toegepast, tot op een zo kleinschalig mogelijk niveau.
4 9 Stadsontwikkeling Alle betrokken partners in grote projecten onderschrijven een participatiepact waarin is opgenomen op welke manier bewoners en bewonersgroepen kunnen deelnemen aan de besluitvorming over het project. Dit moet uitmonden in bredere coalitie van samenwerking (tot en met co-partnerschap) voor de realisatie van bepaalde deelprojecten. Dit wordt onder meer een belangrijk aandachtspunt bij zowel de herinrichting van de stationsomgeving Dampoort, als bij de stadsvernieuwing van de Dampoortwijk (?Oud Sint-Amandsberg?).
4 14 Stadsontwikkeling Er blijft nood aan een grote, bijkomende krachtinspanning voor de stadsvernieuwing in 19de-eeuwse gordel. Daarvoor wordt een wijkontwikkelingsfonds in het leven geroepen met een grote inzet van middelen uit het Stedenfonds. Tegen het einde van de legislatuur wordt een derde van het budget van het Stedenfonds ingezet via dit wijkontwikkelingsfonds. Het fonds moet tevens toelaten om op opportuniteiten in te spelen. Het wijkontwikkelingsfonds grijpt enerzijds in op alle wijken met bijzondere noden, en wordt tevens geconcentreerd ingezet op bepaalde wijken waaronder alvast de Dampoortwijk en de wijk Muide-Meulestede. Ook Nieuw Gent heeft bijzondere aandacht nodig, met grondige renovatie van de bestaande sociale woningen en het volwaardig gebruiken van de open ruimte Daarvoor wordt een omvangrijk en geïntegreerd programma uitgewerkt voor de komende twee bestuursperiodes. Het verhogen van het aanbod aan degelijke huisvesting en de inbreng van meer publiek beschikbaar groen zijn daarbij de belangrijkste hefbomen voor verbetering.
4 21 Stadsontwikkeling Het is evident dat bij nieuwe grote stadsontwikkelingsprojecten altijd onderzocht wordt welke gemeenschapsvoorzieningen, zoals crèches en/of een basisschool, hierbij noodzakelijk zijn.
4 23 Stadsontwikkeling We herontwikkelen de site van het Ottenstadion als een voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie).
6 5 Natuur en groen Gent zet verder in op creëren van maximaal bruikbare en beleefbare parken, in plaats van te mikken op zuiver esthetische (kijk)parken. We leren van de ervaringen met het Groene Valleipark en betrekken reeds in een vroege fase de bewoners bij het ontwerp.
4 26 Stadsontwikkeling Woonstraten, pleinen en parken worden zoveel mogelijk op maat van kinderen ingericht. We zorgen er voor dat kinderen zich op een veilige manier kunnen verplaatsen naar school, naar speelruimtes en naar recreatievoorzieningen. Er wordt in elke wijk en buurt werk gemaakt van een gebiedsdekkend en aaneengesloten speelruimteweefsel.
4 28 Stadsontwikkeling Het samenhangend netwerk van publieke ruimtes in de binnenstad wordt na heraanleg van de centrumpleinen vervolledigd met opwaardering van het vernieuwde Zuid (Wilsonplein in samenhang met nieuwe ontmoetingsruimtes rond de Krook), Koophandelsplein & Bisdomplein, en via openleggen van de Nederschelde en Portus Ganda zo verder tot de her aan te leggen Dampoortknoop.
4 29 Stadsontwikkeling Er komt een aanvullend pleinenplan voor de herwaardering en herinrichting van pleinen in buurten en deelgemeenten. De pleinen krijgen opnieuw hun ontmoetingsfunctie en nodigen uit tot allerhande pleinactiviteiten (speelelementen, markten, feesten, enz.). In samenspraak met de deelgemeenten wordt per deelgemeente een publieke ruimte (park, plein, laan, steenweg?) geselecteerd als strategisch project voor de komende legislatuur.
4 40 Stadsontwikkeling We streven naar een meervoudig, creatief en zorgvuldig ruimtegebruik. Gezien de schaarse ruimte en in functie van een levendige stad streven we maximaal naar het mengen van functies. We pleiten voor een beter en meervoudig gebruik van gronden en gebouwen (bv. brede scholen, leegstaande kerkgebouwen, edm.). Met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt uitgeklaard hoe het (tijdelijk) gebruik onder viaducten maximaal kan worden ingevuld ifv stedelijke noden (bv. parkeren, sport & spel,?) .
6 1 Natuur en groen De groennorm van een wijkpark (van minstens 1 ha) op 400 m wandelafstand voor elke Gentenaar wordt stap voor stap gerealiseerd, uiteraard prioritair in dichtbebouwde woonwijken. Nieuwe (woon)projecten moeten intern aan de groennorm voldoen maar moeten tevens de groentekorten in de omgeving van het project helpen wegwerken. Nieuwe opportuniteiten voor wijkparken worden benut. Zeker in de dichtbebouwde 19de-eeuwse volkswijken zullen stedenbouwkundige ingrepen (ontpitting) worden verdergezet om tot voldoende woongroen te komen.
6 7 Natuur en groen Via actiever bouwblokkenonderzoek worden nieuwe potenties inzake woongroen gedetecteerd; hiertoe wordt een bouwblokteam opgericht voor het nodige (ontwerpend) onderzoek.
6 23 Natuur en groen Het Baudelohof wordt heraangelegd en uitgebreid tot tegen de Leie door de Baudelokaai af te sluiten.
6 26 Natuur en groen Meer inzetten op kleinschalige groenelementen kan ook bijdragen tot een aangenamere leefomgeving. Bij de heraanleg van straten en voetpaden worden waar mogelijk straatbomen aangeplant en worden bewoners extra aangezet om geveltuintjes aan te leggen.
6 31 Natuur en groen Tijdelijk groen en natuur zorgen voor zuurstof in dichtbewoonde wijken. Voorlopig ongebruikte/onbebouwde (maar in de toekomst bebouwbare) sites kunnen met een minimale aanleg tijdelijk in gebruik worden genomen.
6 33 Natuur en groen We willen in dialoog treden om groene ruimte van semipublieke instellingen publiek toegankelijk te maken.
6 34 Natuur en groen Ook begraafplaatsen worden meer en meer herdenkingsparken, en moeten meer en meer worden ingericht als publieke groene ruimte.
6 8 Natuur en groen Het stand still principe voor natuur wordt hard gemaakt door nieuwe, harde ontwikkelingen te koppelen aan de voorafgaande compensatie in nieuwe groen- en natuurgebieden. We maken een thematisch RUP Groen op. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het juridisch beschermen van zonevreemde natuur en bos met prioriteit voor gebieden groter dan 1.000 m² en gebieden waar de groennorm nog niet is gehaald. Om de stand still inzake natuur te monitoren wordt de biologische waarderingskaart regelmatig geactualiseerd.
6 9 Natuur en groen Inzake natuur wordt volgend principe gehanteerd: behoud waar het kan, compensatie als het moet.
6 10 Natuur en groen De expertise inzake grond- en aankoopbeleid van het stadsontwikkelingsbedrijf wordt ingezet in functie van uitbreiding van bos en aankoop van gronden voor compensaties aan natuur op eigen grondgebied. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de Groendienst.
6 11 Natuur en groen De Stad Gent helpt actief mee om zo snel mogelijk 205 ha natuurgebied in de Moervaartdepressie te realiseren als compensatie voor de verloren natuur in het havengebied.
6 12 Natuur en groen Via bijkomende aankoop van natuurgebieden in de Leievallei (o.a. via subsidies van de Stad Gent) maken we actief werk van een Levende Leievallei.
6 13 Natuur en groen Het is nu vooral een zaak van de finale afwerking van het natuurreservaat ?de Bourgoyen-Ossemeersen?, daartoe worden de resterende terreinen in de zone van BPA 102 A als natuurgebied ingericht en van fiets- en wandelinfrastructuur voorzien.
6 14 Natuur en groen Natuurpunt is voor het Gentse stadsbestuur de eerste partner bij de realisatie van nieuwe projecten van natuurontwikkeling of bij het opmaken van plannen daarvoor. Er wordt daarom werk gemaakt van een volwaardig partnerschap met Natuurpunt, o.m. op het vlak van educatie, beheer en studie in de Bourgoyen-Ossemeersen. Ook met private eigenaars kunnen convenanten worden afgesloten over het beheer van stukken natuur die zij bezitten.
6 15 Natuur en groen Ook in agrarische gebieden willen we de natuur beschermen en de herontwikkeling van natuurwaarden stimuleren. Bij voorkeur via overleg met de landbouwsector bouwen we een Groen Raamwerk uit en tonen we dat de landbouw geen bedreiging voor de biodiversiteit hoeft te zijn.
6 16 Natuur en groen De groenpool Gentbrugse Meersen wordt tegen 2020 afgewerkt. Daarvoor voltooien we de verwerving van de nodige gronden. Ook voor het noordelijk deel wordt een inrichtingsplan en beheersplan opgemaakt.
6 17 Natuur en groen Het stadsbestuur eist van de Vlaamse en provinciale overheid de snelle realisatie van de drie andere groenpolen (Parkbos, Vinderhoutse bossen, Vliegveld Lochristi). De groenpolen spelen een belangrijke rol in de realisatie van 300 ha extra bos. Maar ook na de realisatie hiervan zal Gent een bosarme regio blijven. Er moeten dus ook mogelijkheden onderzocht worden om bijkomende bosoppervlakte te bestemmen.
6 18 Natuur en groen Het groenstructuurplan heeft zones afgebakend waar nog bijkomende bosuitbreiding mogelijk is ( o.a. ter hoogte van de Vinderhoutse bossen, aan de Rosdambeek, ?). Samen met Vlaanderen wordt een traject opgestart voor herbestemming van deze bijkomende bosoppervlakte, bij voorkeur te zoeken in omgeving van Vinderhoutse Bossen en/of oud vliegveld Oostakker-Lochristi.
6 19 Natuur en groen Bij het bepalen van het standpunt van het stadsbestuur over de toekomst van het stuk Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle, is de impact op de natuurontwikkeling (zowel kwantitatief als kwalitatief) in de Gentbrugse Meersen en het daarmee verbonden natuurgebied Damvallei een cruciaal element. Gezien de Schelde de slagader is van de Gentbrugse Meersen/Damvallei moet ook de invloed van het eventueel baggeren op de waterkwaliteit van de Schelde grondig bestudeerd worden.
6 21 Natuur en groen De Stad Gent compenseert het tekort aan bos dat is vastgelegd via het RUP van de afbakening van het grootstedelijke gebied Gent via de opmaak van gemeentelijke uitvoeringsplannen. Dit gebeurt onder meer door de zone van het door de Raad van State geschrapte Wetenschapspark Rijvissche als bos te bestemmen. Er wordt aangedrongen bij de Vlaamse regering voor de opmaak van een gewestelijk RUP voor de Vinderhoutse bossen met als doelstelling 250 ha extra bos te realiseren.
6 35 Natuur en groen Het stadsbestuur voert een specifiek beleid voor het behoud en verbeteren van de biodiversiteit.
6 37 Natuur en groen Er worden ontsnipperingsmaatregelen (ontwikkelen van corridors tussen opeenvolgende groene gebieden, opbreken wegverharding waar mogelijk (bv Baudelopark), vergroenen en uitbreiden bermen, amfibietunnels, e.a.) uitgewerkt en ecologische corridors uitgebouwd. We bepleiten bij de Vlaamse overheid de bouw van ecoducten over de Ringvaart om de Bourgoyen te verbinden met de Assels en de Vinderhoutse Bossen, gekoppeld aan bestaande bruggen.
5 2 Wonen De nieuwe bestuursploeg mikt op een forse uitbreiding van het aantal sociale woningen. Daarom onderhandelen we met de sociale huisvestingsmaatschappijen om te komen tot een vooruitgangspact, met een resultaatsverbintenis over het aantal nieuw te bouwen en te renoveren wooneenheden.
5 3 Wonen Bij elk nieuwbouwproject met meer dan 20 wooneenheden eisen we dat 20% sociale huurwoningen voorzien worden. In sociale, publieke en semi-publieke projecten voorzien we daarnaast ook sociale koopwoningen en bescheiden koopwoningen.
5 4 Wonen De Stad Gent gaat actief op zoek naar gronden waar de sociale huisvestingsmaatschappijen daar bovenop nog bijkomende sociale woningen kunnen bouwen.
5 5 Wonen Op termijn willen we in Gent naar 20% sociaal verhuurde woningen evolueren.
5 8 Wonen De Task Force sociaal wonen moet dit alles in goede banen leiden.
5 10 Wonen In Gent zijn veel te weinig goede betaalbare huurwoningen op de private markt. Wij willen daar verandering in brengen. - Wij streven naar de oprichting van één performant sociaal verhuurkantoor dat intens samenwerkt met het stedelijk huurkantoor, met respect voor de huidige partners. Streefdoel is te komen tot 50 à 100 extra woningen op jaarbasis. - Het nieuwe bestuur wil zelf gronden vrijmaken voor betaalbare huurwoningen. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen zullen we projecten uitwerken voor huurders met een bescheiden inkomen die op de private markt moeilijk aan een woning geraken. Huishoudens met één inkomen en starters kunnen hiervoor in aanmerking komen. - Wij blijven ook pleiten voor redelijke huurprijzen. We controleren of verhuurders hun huurprijs bekend maken, en pleiten voor een uitbreiding van deze verplichting tot kamers. We onderzoeken of we de ondersteuning van renovatiewerken door premies en goedkope leningen afhankelijk kunnen maken van de bereidheid om het pand enkel nog te verhuren volgens objectief vastgestelde richthuurprijzen. - We dringen bij de hogere overheid aan op de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds
5 11 Wonen Een thematisch RUP wonen deblokkeert de gronden, verspreid over de hele stad, met een geblokkeerde en/of achterhaalde bestemming die in aanmerking komen voor bijkomende woningbouw.
5 12 Wonen Minstens één kwart van de nieuwbouwwoningen in de kernstad worden woningen voor gezinnen met kinderen, in de rand minstens één derde.
5 13 Wonen Gezinswoningen omvatten klassieke ééngezinswoningen, maar ook meer moderne stedelijke varianten (grondgebonden woningen die in projecten van gestapelde woningen zijn opgenomen en beschikken over een gelijkgrondse toegang en een open groene tuinruimte). De Stad zal in eigen projecten ook steeds 20% bescheiden woningen voorzien.
5 15 Wonen Ongebruikte bouwgronden verkleinen het woonaanbod in de stad. Door het op de markt brengen van onbebouwde woonpercelen, maar ook door het op de markt brengen van gronden die momenteel braak liggen als gevolg van een verkavelingsvergunning, kan het aanbod vergroten en kan de prijs van bouwgronden dalen. De belasting op onbebouwde percelen wordt aangepast om dit te stimuleren, met een progressief tarief en de nodige vrijstellingen voor bijvoorbeeld kinderen.
5 20 Wonen Het bestuur versterkt het gebruik van een aantal instrumenten (voorkooprecht, onteigening, e.d.m.) om langdurig leegstaande en zwaar verkrotte onbewoonbare woningen terug op de woonmarkt te krijgen.
5 31 Wonen Via een stimuleringsbeleid willen we wonen boven winkels aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door een premie te geven voor eigenaars die deze ruimtes willen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of het stedelijk huurkantoor.
5 44 Wonen We dringen aan bij de Vlaamse overheid om sociale koopwoningen via collectieve woonprojecten (bouwgroepen/CLT/erfpacht/?) te kunnen realiseren.
4 19 Stadsontwikkeling Er worden concepten uitgewerkt en in praktijk gebracht voor de structurele aanpak van slechte woonblokken (cfr. te kleine bouwdiepte RSG 2003)
4 20 Stadsontwikkeling Naast de bijkomende woningbouw in de geplande grote stadsprojecten zoals de Gasmetersite, de Oude Dokken en Gent Sint-Pieters kan de verdere groei van het woningaanbod in onze stad enkel tot stand komen via: - een globale en doordachte verdichting van de kernstad; - de uitbreiding van de kernstad door een doelgerichte verdichting van de 20ste-eeuwse suburbane gordel die direct aansluit op de kernstad; In de dichtbebouwde wijken van de 19de-eeuwse gordel moet de verdichting op de ene plek de creatie van nieuwe open ruimte op andere plekken mogelijk te maken. Er moeten verder nieuwe kwalitatieve concepten worden ontwikkeld voor het herinrichten van binnenblokken. Wonen en groen moeten daarbij centraal staan.
4 22 Stadsontwikkeling Via actiever bouwblokkenonderzoek worden nieuwe mogelijkheden gedetecteerd. Hiertoe wordt een bouwblokteam opgericht.
5 6 Wonen Er wordt volop geïnvesteerd in het verbeteren van de basiskwaliteit en energie-efficiëntie van de nog te renoveren sociale woningen.
5 23 Wonen Daarnaast wordt ingezet op de renovatie van het bestaande patrimonium. Alle Gentse woningen (sociaal, bescheiden, privaat) moeten kwalitatief, veilig en duurzaam zijn. De Stad Gent zet in op de screening van woningen met technisch advies, renovatiepremies en ondersteuning van huurders en eigenaars in verkrotte woningen. De woonomstandigheden in de 19de-eeuwse gordel verbeteren door sociale stadsvernieuwingsprojecten is hierbij een belangrijke prioriteit. Waar woningen en/of woonblokken structureel in te slechte staat zijn, moeten stedenbouwkundige herstructureringen en ingrepen de kankerplekken wegwerken. Een deel van de nieuwe of gerenoveerde woningen wordt voorbehouden voor de inwoners van de wijk. De stadsvernieuwingsprojecten creëren ook voldoende open groene ruimte en een groot aantal kleinschalige sociale woningbouwprojecten, verspreid over de wijken, als alternatief voor wie nu in de verkrotte en verkommerde delen van die buurten woont.
5 24 Wonen We onderzoeken grondig de kwaliteit van het woningpatrimonium in Gent. Zo kunnen we de wijken die in de toekomst bijkomende aandacht zullen vragen, in kaart brengen. De beleidsplannen worden hierop afgestemd.
5 25 Wonen We verbeteren de kwaliteit van de woningen in stadsvernieuwingsprojecten en proberen zeker ook mensen te bereiken die zonder steun moeilijk kunnen renoveren. Dit realiseren we door renovatieprojecten op te zetten waarbij huis-aan-huisscreenings gepaard gaan met advies, premies en tijdelijke herhuisvestingsmogelijkheden.
5 27 Wonen Een noodzakelijke voorwaarde voor een menselijke aanpak bij ondersteuning van bewoners van verkrotte woningen is het voorzien van voldoende transitwoningen voor huurders die een onveilige woning moeten verlaten. De Stad zet hierop in en recupereert de kosten van herhuisvesting bij huisjesmelkers.
5 28 Wonen Het te huur stellen en verhuren van woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen is onaanvaardbaar. De Stad zet in op eigen controles in samenwerking met de brandweer en gaat de strijd tegen kwaadwillige verhuurders opdrijven door onder meer het inschakelen van de wooninspectie. Door sneller procedures op te starten wil het nieuwe bestuur het herverhuren van slechte woningen bestrijden.
5 68 Wonen De Stad Gent tracht de leegstand en verkrotting van haar eigen patrimonium zoveel als mogelijk te voorkomen. Is dit toch het geval dan zullen panden die conform de Wooncode nog bewoond kunnen worden, voor tijdelijke bewoning beschikbaar gesteld worden, eventueel mits kleine investeringen. In het andere geval zullen verenigingen er tijdelijk hun intrek kunnen nemen. Pas wanneer deze eerste twee mogelijkheden uitgeput zijn, wordt beroep gedaan op een privéfirma om ze tijdelijk te verhuren. Dit moet het oneigenlijk gebruik, zoals kraken, tegengaan.
5 14 Wonen In RUP?s wordt bekeken welke zones met ééngezinswoningen expliciet dienen te worden beschermd.
5 18 Wonen De Stad stimuleert private bouwheren en onderwijsinstellingen om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten om de betaalbaarheid van private studentenhuisvesting te garanderen.
5 35 Wonen We werken samen met kwetsbare doelgroepen een participatieve woonmonitor uit waarin hun woonnoden en ?wensen in kaart worden gebracht.
5 40 Wonen Het stadsbestuur, het stadsontwikkelingsbedrijf, de huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren en het stedelijk huurkantoor moeten blijven samenwerken om initiatieven van Gentenaars mee te realiseren. De Stad Gent zal innoverende initiatieven inzake huisvesting mogelijk maken, zoals coöperatieven, co-housing en/of projecten van bouwgroepen die samengesteld zijn uit gezinnen, woonprojecten voor bewoners met een erg laag autobezit, het delen van tuinen en wonen-welzijnsprojecten. Gent moet toonaangevend zijn wat betreft nieuwe woonvormen.
5 41 Wonen We voorzien in een centraal aanspreekpunt dat het aanbod aan collectieve woonprojecten moet faciliteren. Het brengt vraag en aanbod samen en biedt tevens juridische en praktische bijstand aan bewonersgroepen.
5 42 Wonen In de diverse stadsontwikkelingsprojecten in Gent worden loten voor collectieve woonprojecten en bouwgroepen voorzien en worden experimenten met alternatieve eigendomsstructuren (Community Land Trust,?) mogelijk gemaakt.
5 43 Wonen We zorgen er voor dat bij grote bouwprojecten ruimte wordt gemaakt voor gemeenschappelijke voorzieningen. Dat kan gaan over een gemeenschappelijke tuin, een wasplaats, internetruimte, afvalsorteerlokaal, fietsenstalling en herstelplaats of ruimte voor autodelen.
5 45 Wonen We onderzoeken hoe kangoeroewonen in gezinscontext mogelijk kan worden gemaakt om betaalbaar en solidair wonen te stimuleren.
5 56 Wonen We werken een gericht plan uit om via het aanbod de woonmobiliteit te stimuleren zodat de wijzigende behoeften in de loop van een mensenleven vervuld kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld grote woningen vrijkomen voor jonge gezinnen wanneer we voldoende aangepaste woningen voor senioren bouwen.
5 57 Wonen We brengen de toekomstige woonbehoeften van de verschillende groepen Gentenaars in kaart.
5 58 Wonen We zorgen ervoor dat de verschillende woonbehoeften in de verschillende wijken vervuld worden zodat iedereen in zijn eigen buurt kan verhuizen wanneer dit comfortabeler is voor zijn gezinssituatie of levensfase. Belangrijk hierbij is om kleinschalige woonprojecten voor senioren te voorzien verspreid over de buurten. Daarbij denken we ook aan de uitwerking van een experimenteel woonconcept rond co-housing voor senioren.
5 59 Wonen Voor de huisvesting van mensen die bijkomende zorg nodig hebben zal het lokaal toewijzingsreglement worden uitgebreid en aangepast zodat het mogelijk zal zijn om bepaalde sociale woningen te reserveren voor deze doelgroepen.
5 60 Wonen We ontwikkelen een algemeen beleid om co-housing mogelijk te maken. De verschillende doelgroepen verdienen verschillend beleid. Samenhuizen is een erg complex verhaal, met diverse regelgeving op diverse beleidsniveaus. Samenhuizen is per definitie ook sociale materie.
4 11 Stadsontwikkeling We gaan voor de uitbouw van een wetenschapspark op ?The Loop?.
10 40 Een onderwijstraject op maat, een heel lang leven We betrekken de universiteit en de hogescholen maximaal in het stadsleven, en ondersteunen de relevante spin-offs via GentBC.
12 5 Cultuur We bouwen een erfgoeddepot.
12 28 Cultuur We verhelderen en verfijnen de criteria met betrekking tot het reglement voor merkwaardige gebouwen.
12 29 Cultuur We evalueren het stedelijk beleid inzake de ondersteuning van het bouwkundig erfgoed, en onderzoeken hoe we kunnen streven naar publieke toegankelijkheid als maatschappelijke return.
11 33 Faciliteiten voor jongeren Meer aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren door een gericht ondersteuningsbeleid: creëren van podiumkansen voor beginnende artiesten en groepen, aanbieden van meer en betaalbare repetitielokalen.
12 4 Cultuur We hechten groot belang aan de amateurkunsten en ondersteunen hun belangrijke bijdrage voor de wijkwerking.
12 8 Cultuur We ondersteunen de cultuurhuizen als speerpunten van de cultuurbeleving, via strategische convenanten. Een grondig takendebat met de Vlaamse Gemeenschap, en een ernstige evaluatie van de historische verdeling tussen de diverse instellingen, dringen zich op. Zo pleiten we bvb. voor de erkenning van één van onze grote Gentse cultuurinstellingen als Vlaamse kunstinstelling en zoeken samen met de Vlaamse overheid naar complementariteit in werking en subsidiëring.
12 9 Cultuur We moedigen de grote cultuurhuizen aan te werken aan een breder draagvlak door de stakeholders te betrekken bij hun werking.
12 11 Cultuur We maken optimaal gebruik van de huidige culturele infrastructuur en werken de lopende infrastructuurprojecten volledig af. We hebben daarbij ook oog voor de nood aan tentoonstellingsruimte voor amateurkunstenaars. Tevens ijveren we in overleg met de opleidingsinstituten voor meer tentoonstellingsfaciliteiten voor jonge beeldende kunstenaars.
12 12 Cultuur We onderhandelen met EDF-Luminus om de functie van het gebouw van De Centrale te kunnen uitbreiden met de Kilovoltzalen voor bijkomende repetitiefaciliteiten.
12 13 Cultuur We blijven de grote culturele actoren (Kunstencentrum Vooruit, Festival van Vlaanderen, Internationaal Filmfestival Gent, Gent Jazz, Handelsbeurs, de Bijloke, Opera, NTGent, Capitole, Collegium Vocale Gent, Les Ballets C. de la B.) verder structureel ondersteunen. Daarnaast ondersteunen we ook de middelgrote culturele actoren met internationale uitstraling (Kopergietery, Campo).
 • Formats
 • Description

  Deze dataset bevat het bestuursakkoord voor 2013-2018.  Dit bestuursakkoord bestaat uit een 800-tal actiepunten opgelijst per beleidsthema. 

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  bestuursakkoord,Bestuur,Beleid