CodeDienst CodeSchepen NummerBeleidsOperationeleDoelstelling NummerDepartementaleOperationeleDoelstelling Nummer Titel IdBudgetronde
PEN 15 98 niet toe te wijzen pensioenen 2
ALG 15 99 Algemene financiering 2
ALG 15 679 2811 Periodieke kapitaalsverhoging AG SOB 2
ALG 15 677 2812 Pensioenen 2
DEP01DG 11 171 34001 Beheren van middelen en personeel (Staf) 2
DEP01DG 11 340 34002 Coördineren vrijwilligersbeleid Stad Gent en OCMW 2
DEP01DG 11 151 34003 Coördineren Lokaal Sociaal Beleid 2
DEP01DG 11 151 34004 Coördineren Armoedebeleid 2
DEP01DG 11 169 34005 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Staf) 2
DEP01DG 11 169 34006 Communiceren (Staf) 2
BBBDS 2 169 34008 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Burgerzaken) 2
BBBDS 2 169 34009 Communiceren (Dienst Burgerzaken) 2
BBBDS 2 171 34010 Beheren van middelen en personeel (Dienst Burgerzaken) 2
BBBDS 2 149 34011 Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra 2
BBBDS 2 156 34012 Organiseren bevolkingsadministratie 2
BBBDS 2 156 34013 Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand 2
BBBDS 2 156 34014 Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra 2
BBBDS 2 156 34015 Organiseren burgerlijke stand 2
BBBDS 2 156 34016 Begraven en beheren begraafplaatsen 2
BBBDS 2 156 34017 Organiseren verkiezingen 2
BUURTDS 11 157 34020 Uitbouwen van een buurtvoorziening 2
BUURTDS 11 151 34021 Meebeheren sociaal huis 2
BUURTDS 11 157 34022 Ontwikkelen buurtnetwerken 2
BUURTDS 11 157 34023 Ondersteunen bewonersinitiatieven 2
BUURTDS 11 157 34024 Ontwikkelen van buurtprojecten overlast 2
BUURTDS 11 169 34025 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Buurtwerk) 2
BUURTDS 11 169 34026 Communiceren (Dienst Buurtwerk) 2
BUURTDS 11 171 34027 Beheren van middelen en personeel (Dienst Buurtwerk) 2
SOCVODS 11 156 34030 Behandelen diverse aanvragen 2
SOCVODS 11 340 34031 Ondersteunen van instellingen en verenigingen 2
SOCVODS 11 167 34032 Ondersteunen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 2
SOCVODS 11 171 34033 Beheren van middelen en personeel (Dienst Sociale Voorzieningen) 2
SOCVODS 11 169 34034 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Sociale Voorzieningen) 2
SOCVODS 11 162 34035 Uitbouwen integrale toegankelijkheid 2
SOCVODS 11 153 34036 Organiseren van aangepast vervoer 2
SOCVODS 11 340 34037 Ondersteunen en waarderen van individuen 2
SOCVODS 11 153 34038 Uitbouwen en beheren van een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicap 2
SOCVODS 11 699 34039 Werken aan sociale participatie 2
STRAATDS 11 166 34041 Signalering structurele problemen 2
STRAATDS 11 169 34042 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Straathoekwerk) 2
STRAATDS 11 171 34043 Beheren van middelen en personeel (Dienst Straathoekwerk) 2
STRAATDS 11 153 34044 Organiseren straathoekwerk 2
INTDS 11 151 34045 Coördineren toegankelijkheid Etnisch Culturele Minderheden (ECM) 2
INTDS 11 167 34046 Ondersteunen inspraak Etnisch Culturele Minderheden (ECM) 2
INTDS 11 699 34047 Versterken Etnisch Culturele Minderheden (ECM) 2
INTDS 11 171 34048 Beheren van middelen en personeel (Integratiedienst) 2
INTDS 11 169 34049 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Integratiedienst) 2
INTDS 11 157 34051 Bevorderen samenleven in diversiteit 2
JEUGDDS 5 169 34052 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Jeugddienst) 2
JEUGDDS 5 149 34053 Organiseren centrale en buurtgerichte animatie 2
JEUGDDS 5 149 34054 Voeren van regie jeugdwelzijnswerk 2
JEUGDDS 5 171 34055 Beheren van middelen en personeel (Jeugddienst) 2
JEUGDDS 5 169 34056 Communiceren (jeugddienst) 2
JEUGDDS 5 167 34057 Ondersteunen Jeugdraad 2
JEUGDDS 5 167 34058 Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren 2
JEUGDDS 5 166 34059 Uitbouwen speelruimtebeleid 2
JEUGDDS 5 166 34060 Uitbouwen jeugdsportbeleid 2
JEUGDDS 5 166 34061 Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid 2
JEUGDDS 5 159 34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur 2
JEUGDDS 5 159 34063 Ondersteunen jeugdwerk 2
JEUGDDS 5 159 34064 Uitlenen audio-visueel en spelmateriaal 2
SENDS 11 166 34066 Uitbouwen van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor senioren 2
SENDS 11 167 34067 Ondersteunen Seniorenraad 2
SENDS 11 159 34068 Ondersteunen seniorenverenigingen 2
SENDS 11 169 34070 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Seniorendienst) 2
SENDS 11 169 34071 Communiceren (Seniorendienst) 2
SENDS 11 171 34072 Beheren van middelen en personeel (Seniorendienst) 2
SENDS 11 157 34073 Ondersteunen en beheren van clubhuiswerking 2
SENDS 11 157 34074 Uitbouwen sociale netwerken senioren 2
SENDS 11 149 34075 Organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren 2
POBHB 3 450 34077 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 2
POBHB 3 439 34078 Samenwerken met het kleuter-, lager en secundair onderwijs en ondersteunen van zelfstandig lerende volwassenen 2
POBHB 3 339 34079 Beheer van middelen en personeel - Bibliotheek 2
POBHB 3 336 34080 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Bibliotheek 2
POBHB 3 474 34082 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek 2
POBHB 3 440 34083 Optimaliseren infrastructuur bibliotheken 2
POBHB 3 436 34084 Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie 2
POBHB 3 436 34085 Realiseren van een drempelloze toegang tot de collectie en de basisdiensten 2
POBHB 3 448 34086 De bibliotheken fungeren als ontmoetingsplaats en als forum voor het lokale gemeenschapsleven 2
CULTCENT 3 417 34087 Ondersteunen van intiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur 2
CULTCENT 3 474 34088 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Cultuurcentrum 2
CULTCENT 3 491 34089 Organiseren van ontmoetings- en overlegmomenten binnen de Gentse cultuursector 2
CULTCENT 3 336 34090 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Cultuurcentrum 2
CULTCENT 3 440 34092 Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over het gehele grondgebied van de stad, in samenwerking met lokale partners - Cultuurcentrum Gent 2
CULTCENT 3 448 34093 Ondersteunen van projecten van culturele vrijwilligersverenigingen en zichtbaar maken van niet-professionele cultuurmakers 2
CULTCENT 3 339 34094 Beheer van middelen en personeel - Cultuurcentrum 2
CULTCENT 3 450 34095 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 2
DEP02DG 3 34097 te verplaatsen personeel Erfgoedforum 2
DEP02DG 3 336 34098 Communiceren - Staf 2
DEP02DG 3 390 34099 Samenstellen, opvolgen en monitoren van het cultuurbeleidsplan 2
DEP02DG 3 395 34100 Aankopen van kunstwerken voor de Gentse musea via het Fonds 2
DEP02DG 3 395 34101 Ondersteunen van vzw Huis van Alijn 2
DEP02DG 3 491 34102 Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad 2
DEP02DG 3 491 34103 Ondersteunen van de werking van de cultuurplatforms 2
DEP02DG 3 417 34104 Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van private (of privaat beheerde) culturele infrastructuur 2
DEP02DG 3 339 34105 Beheer van middelen en personeel - Staf 2
DEP02DG 3 339 34106 Algemeen 2
DEP02DG 3 336 34107 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Staf 2
DEP02DG 3 491 34108 Overleggen met de cultuursector over inhoudelijk cultuurbeleid 2
DEP02DG 3 390 34110 Optimaliseren culturele infrastructuur met bijzondere aandacht voor een coherente visie op de Waalse Krook en de Bijlokesite 2
DEP02DG 3 474 34111 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - staf 2
DEP02DG 3 390 34112 Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent 2
DEP02DG 3 417 34113 Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele subsidies 2
DEP02DG 3 417 34114 Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door projectmatige subsidies, huursubsidies en werkingssubsidies 2
DEP02DG 3 450 34115 Ondersteunen van vzw De Centrale 2
DEP02DG 3 470 34116 Organiseren van evenementen en duurzame projecten inzake cultureel ondernemerschap 2
DEP02DG 3 395 34117 Ondersteunen van vzw SMAK 2
DEP02DG 3 395 34118 Behouden en beheren van de collectie Gent 2
DEP02DG 3 390 34119 Ondersteunen van vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent 2
DCZSV 3 395 34120 Valoriseren landelijke erkenning - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 339 34121 Beheer van middelen en personeel - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 336 34122 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 395 34123 Optimaliseren infrastructuur - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 395 34125 Verwerven van de collectie - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 395 34126 Behouden en beheren van de collectie - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 395 34127 Organiseren van tentoonstellingen - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 474 34128 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Design Museum Gent 2
DCZSV 3 450 34129 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 2
DCZSV 3 427 34130 Realiseren van wetenschappelijk onderzoek over de collectie en het uitbouwen van een expertisecentrum voor de cultureel erfgoedgemeenschap 2
ARCHDS 3 336 34131 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
ARCHDS 3 339 34132 Beheer van middelen en personeel 2
ERFGOEDF 3 395 34134 Organiseren van het STAM in samenwerking met VZW Gent-Cultuurstad 2
DCZKN 3 448 34136 Cultureel revitaliseren van wijk en stad door de organisatie van wijkgerichte gemeenschapsvormende projecten 2
DCZKN 3 390 34137 Initiëren en stimuleren van creatie via sociaal-artistieke, kunsteducatieve en cultuurstedelijke projecten 2
DCZKN 3 474 34139 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Dienst Kunsten 2
DCZKN 3 336 34140 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
DCZKN 3 436 34141 Ontwikkelen en implementeren van een drempelverlagend instrumentarium voor cultuur en kennis van cultuur 2
DCZKN 3 339 34142 Beheer van middelen en personeel 2
DCZKN 3 463 34143 Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst id publieke ruimte 2
DCZKN 3 427 34144 Uitbouwen van een laboratorium en ontwikkelingscentrum voor vernieuwende methodieken inzake cultuurparticipatie en cultuur in stedelijke ontwikkelingen 2
DCZMO 3 427 34145 Realiseren van wetenschappelijk onderzoek over roerend en onroerend erfgoed en architectuur - Dienst Monumentenzorg en Architectuur 2
DCZMO 3 454 34146 Onderzoeken, overleggen en adviseren van monumenten- en architectuurprojecten 2
DCZMO 3 474 34147 Organiseren publiekswerking en publiekswerving 2
DCZMO 3 454 34148 Uitbouwen van een stedelijk architectuurbeleid met Europees referentiekader 2
DCZMO 3 395 34150 Optimaliseren infrastructuur 2
DCZMO 3 395 34151 Behouden en beheren van roerend erfgoed - Dienst Monumentenzorg en Architectuur 2
DCZMO 3 336 34152 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
DCZMO 3 454 34153 Realiseren van de restauratie van conventiegevels 2
DCZMO 3 339 34154 Beheer van middelen en personeel 2
DCZMO 3 454 34155 Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermde en beschermde gebouwen via subsidies 2
DCZMO 3 491 34156 Organiseren en ondersteunen van de Kwaliteitskamer monumenten en architectuur 2
DCZSA 3 427 34159 Stimuleren van de duurzame en innovatieve integratie van de cultuurhistorische kennis in de stedelijke publieke ruimte 2
DCZSA 3 339 34160 Beheer van middelen en personeel - Dienst Stadsarcheologie 2
DCZSA 3 474 34161 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Dienst Stadsarcheologie 2
DCZSA 3 336 34162 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Dienst Stadsarcheologie 2
DCZSA 3 454 34164 Beheren van het archeologisch patrimonium in de stad en uitvoeren van archeologische interventies in Gent 2
DCZSA 3 427 34165 Realiseren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek -Dienst Stadsarcheologie 2
DCZSA 3 395 34166 Dienst Stadsarcheologie - Behouden en beheren van archeologische verzamelingen van de collectie Gent 2
KNSTHSTP 3 395 34167 Organiseren van tentoonstellingen - Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten 2
KNSTHSTP 3 474 34168 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving 2
KNSTHSTP 3 339 34169 Beheer van middelen en personeel - Kunsthal Sint-Pietersabdij 2
KNSTHSTP 3 336 34170 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Kunsthal Sint-Pietersabdij 2
KNSTHSTP 3 450 34171 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 2
KNSTHSTP 3 395 34173 Exploiteren van de Sint-Pietersabdij, het Gravensteen, de Sint-Baafsabdij en het Belfort 2
KNSTHSTP 3 395 34174 Behouden en beheren van roerend erfgoed - Dienst Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten 2
KNSTHSTP 3 395 34175 Optimaliseren infrastructuur - Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten 2
DCZMIAT 3 395 34176 Valoriseren van de landelijke erkenning van het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 339 34177 Beheer van middelen en personeel - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 474 34178 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 450 34179 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 2
DCZMIAT 3 395 34180 Optimaliseren infrastructuur - M.I.A.T. 2
DCZMIAT 3 336 34181 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 395 34183 Organiseren van tentoonstellingen - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 427 34184 Realiseren wetenschappelijk onderzoek over de collectie en het uitbouwen van een expertisecentrum voor de cultureel erfgoedgemeenschap - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 395 34185 Verwerven van de collectie - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 395 34186 Behouden en beheren van de collectie - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZSK 3 427 34187 Realisatie van wetenschappelijk onderzoek over de collectie en het uitbouwen van een expertisecentrum voor de cultureel ergoedgemeenschap 2
DCZSK 3 395 34188 Verwerven van de collectie - Museum voor Schone Kunsten 2
DCZSK 3 395 34189 Behouden en beheren van de collectie - Museum voor Schone Kunsten 2
DCZSK 3 395 34190 Organiseren van tentoonstellingen - Museum voor Schone Kunsten 2
DCZSK 3 474 34191 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Museum voor Schone Kunsten 2
DCZSK 3 336 34193 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Museum voor Schone Kunsten 2
DCZSK 3 395 34194 Optimaliseren infrastructuur - Museum voor Schone Kunsten 2
DCZSK 3 450 34195 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 2
DCZSK 3 339 34196 Beheer van middelen en personeel - Museum voor Schone Kunsten 2
DCZSK 3 395 34197 Valoriseren van de landelijke erkenning van het Museum voor Schone Kunsten 2
DCZAR 3 395 34198 Behouden en beheren van de collectie van het Stadsarchief en de archieven van de Stad Gent 2
DCZAR 3 339 34199 Beheer van middelen en personeel - Stadsarchief 2
DCZAR 3 474 34200 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Stadsarchief 2
DCZAR 3 336 34201 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Stadsarchief 2
DCZAR 3 427 34203 Uitbouwen van De Zwarte Doos tot kenniscentrum van de Gentse geschiedenis 2
DCZAR 3 427 34204 Organiseren van het archief van de stedelijke administratie 2
DCZHK 3 34205 SMAK - personeel 2
DEP03DG 11 104 34207 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (staf) 2
DEP03DG 11 693 34209 Plannen sturen coördineren en verbeteren (staf) 2
DEP03DG 11 693 34210 Communiceren (staf) 2
MILIEUT 11 104 34211 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (Milieutoezicht) 2
MILIEUT 11 693 34212 Plannen sturen coördineren en verbeteren (Milieutoezicht) 2
MILIEUT 11 43 34214 Klachtenbehandeling en Interventies uitvoeren 2
MILIEUT 11 84 34215 Proactief milieutoezicht 2
MILIEUT 11 43 34216 Initiatieven ivm sluikstorten en zwerfvuil coördineren en uitwerken 2
OGZDS 11 44 34217 Initiatieven nemen ivm dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot het dier bevorderen en ondersteunen dierenopvang 2
OGZDS 11 104 34218 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (Gezondheidsdienst) 2
OGZDS 11 43 34219 Hondentoiletten onderhouden 2
OGZDS 11 33 34220 Ongedierte bestrijden 2
OGZDS 11 31 34221 Initiatieven ontwikkelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken 2
OGZDS 11 43 34222 Bestrijden van pestsoorten (zwerfkatten, duiven, kippen, rupsen,...) 2
OGZDS 11 86 34223 Initiatieven nemen voor gezondheidsbevordering 2
OGZDS 693 34225 Plannen sturen coördineren en verbeteren (Gezondheidsdienst) 2
OGZDS 11 48 34226 Ontwikkelen van een doelmatige regie van gezondheidsprojecten 2
OGZDS 11 33 34227 Bestrijden van gezondheidsrisico's dmv onderzoeken en acties 2
OGZDS 11 32 34228 Activiteiten betreffende gezondheidsbevordering door derden 2
PLADS 11 637 34229 Ondersteuning: centrale werkplaats 2
PLADS 11 637 34230 Aanleg, beheer en onderhoud van groenzones en parken 2
PLADS 11 104 34231 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (Groendienst) 2
PLADS 11 637 34232 Ondersteuning: plantendistributiecentrum 2
PLADS 11 637 34233 Initiatieven nemen ter verfraaiing van het stadslandschap 2
PLADS 11 637 34234 Ondersteuning: infrastructuur 2
PLADS 11 632 34235 Grassportvelden onderhouden 2
PLADS 11 86 34236 Stimuleren en promoten van het groen 2
PLADS 11 639 34237 Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit 2
PLADS 11 84 34238 Advies verlenen en opvolgen projecten inzake groenaspecten (van andere diensten dan Groendienst) 2
PLADS 11 82 34239 Plannen en opmaken en consolideren groenstructuur 2
PLADS 11 639 34241 Aankopen, aanleggen en beheren van natuurgebieden en bossen 2
PLADS 11 43 34242 Toezicht in de parken organiseren 2
PLADS 11 693 34243 Plannen sturen coördineren en verbeteren (Groendienst) 2
LEEFNAT 11 104 34244 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (Milieudienst) 2
LEEFNAT 11 84 34245 Milieuvergunningen uitreiken en advies verlenen ihk van vergunningen 2
LEEFNAT 11 86 34246 NME voor het onderwijs, andere doelgroepen, in Bourgoyen en andere Gentse natuur- en groengebieden + De Milieubibliotheek + Milieuzorg op school (MOS) 2
LEEFNAT 11 82 34247 Diverse milieuaspecten van onze (lokale) samenleving inventariseren, analyseren en monitoren 2
LEEFNAT 11 693 34248 Plannen sturen coördineren en verbeteren (Milieu) 2
LEEFNAT 11 84 34249 Meewerken aan en adviesverlening ivm departementoverschrijdende projecten- bewaken aspect ecologische duurzaamheid 2
LEEFNAT 11 86 34250 Interne MilieuZorg en Sensibilisatie, campagnes, acties, . in verband met ecologische duurzaamheid 2
LEEFNAT 8 86 34251 Het uittekenen van een energiebeleid; Het oprichten en mee begeleiden van een verzelfstandigd energiebedrijf 2
LEEFNAT 11 43 34253 Uitvoeren van bodemonderzoek en saneringen 2
DEP04DG 8 593 34254 Beheren van middelen en personeel (STAF - De Regge) 2
DEP04DG 10 247 34255 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (STAF - Temmerman) 2
DEP04DG 8 247 34257 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (STAF - De Regge) 2
DEP04DG 10 593 34258 Beheren van middelen en personeel (STAF - Temmerman) 2
TADDS 10 593 34259 Beheren van middelen en personeel (ADMIN - Temmerman) 2
TADDS 8 247 34261 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (ADMIN) 2
TADDS 8 592 34262 Communiceren ADMIN 2
TADDS 8 593 34263 Beheren van middelen en personeel (ADMIN - De Regge) 2
TADDS 8 599 34264 Opvolgen dossiers openbare veiligheid,gezondheid, buurtwegen,waterlopen,plaatsnaamgeving, trage wegen 2
TADDS 10 598 34265 Loketwerking (ADMIN) 2
TADDS 8 599 34266 Opvolgen, opmaken, en adviezeren regelgeving (ADMIN) 2
TADDS 8 600 34267 Opvolgen dossiers inname openbare weg 2
TADDS 10 600 34268 Opvolgen dossiers bouwmisdrijf 2
TADDS 10 602 34269 Verlenen van adviezen aan notarissen 2
DEPTECCO 8 601 34271 Juridische begeleiding (COR) 2
DEPTECCO 8 250 34272 Begeleiden van Basis Informatie Beheer 2
DEPTECCO 8 250 34273 Topografische opdrachten uitvoeren 2
DEPTECCO 8 251 34274 Ondersteunen en coördineren van projecten (COR) 2
DEPTECCO 8 593 34275 Beheren van middelen en personeel 2
DEPTECCO 8 247 34276 Communiceren 2
DEPTECCO 8 271 34277 Projectcommunicatie (COR) 2
DEPTECCO 8 247 34278 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
MOBDS 10 381 34280 Administratieve en operationele opvolging taxi's en Verhuur Voertuig met Bestuurder (VVB's) 2
MOBDS 10 697 34281 Civitas (MOB) 2
MOBDS 10 250 34282 Studies rond Mobiliteit 2
MOBDS 10 374 34283 Verdere werking gratis nachtbussen 2
MOBDS 10 376 34284 Communicatie naar de burger (MOB) 2
MOBDS 10 697 34285 Fietsbeleid vormgeven 2
MOBDS 10 698 34286 Sturen van de Mobiliteit 2
MOBDS 10 593 34287 Beheren van middelen en personeel (MOB) 2
MOBDS 10 592 34288 Communiceren MOB 2
MOBDS 10 247 34289 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (MOB) 2
MOBDS 10 381 34291 Uitbouwen taxicentrale 2
TSRDS 10 247 34293 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (STED) 2
TSRDS 10 592 34294 Communicatie STED 2
TSRDS 10 599 34295 Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen 2
TSRDS 10 622 34296 Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein 2
TSRDS 10 247 34297 Beheren van middelen en personeel (STED) 2
TSRDS 10 599 34298 Uitwerken en opvolgen ruimtelijk beleid 2
TSRDS 10 622 34299 Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten 2
TSRDS 10 599 34300 Behandelen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen 2
TSRDS 10 599 34301 Voeren secretariaat van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) 2
TSRDS 10 622 34302 Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid 2
TDWDS 8 592 34304 Communiceren (DWBW) 2
TDWDS 8 628 34305 Communicatie en coördinatie infrastructurele werken 2
TDWDS 8 630 34306 Controle en toezicht van de infrastructurele werken 2
TDWDS 8 593 34307 Beheren van middelen en personeel (DWBW) 2
TDWDS 8 630 34308 Ontwerpen en opvolgen van projecten (DWBW) 2
TDWDS 8 247 34309 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (WBW) 2
TDWDS 8 630 34310 IKZ,Verkeerssignalisatie, Straatmeubilair, onderhoud infrastructuur 2
TDWDS 8 600 34311 Integraal Waterbeheer 2
WONEN 10 646 34312 Huisvesting studenten 2
WONEN 10 646 34313 Stimuleren van een kwalitatief woonaanbod 2
WONEN 10 646 34314 Ondersteunen burger (WONEN - Temmerman) 2
WONEN 10 593 34315 Beheren van middelen en personeel (WONEN - Temmerman) 2
WONEN 10 646 34317 Communicatie naar de burger 2
WONEN 8 593 34318 Beheren van middelen en personeel (WONEN - De Regge) 2
WONEN 10 247 34319 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
WONEN 10 592 34320 Communiceren (WONEN) 2
WONEN 10 646 34321 Programmaregie Wonen 2
WONEN 8 646 34322 Ondersteunen burger (WONEN - De Regge) 2
PARDS 10 34323 Parkeerbedrijf 2
DEP05DG 5 334 34324 Communiceren 2
DEP05DG 5 324 34325 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen 2
DEP05DG 5 334 34326 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Staf) 2
DEP05DG 5 296 34328 Profileren en promotie voeren voor Gent als ideale vestigingsplaats voor bedrijven 2
EOTDS 5 334 34329 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
EOTDS 5 334 34330 Communiceren 2
EOTDS 5 324 34331 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (Dienst Economie) 2
EOTDS 6 298 34332 Zichtbaar maken Gentse innovatie 2
EOTDS 5 296 34333 Aantrekken van ondernemers naar Gent 2
EOTDS 5 296 34334 Profileren en promotie voeren van Gent als ideale vestigingsplaats voor bedrijven 2
EOTDS 5 296 34335 Promotie voeren handel en horeca 2
EOTDS 6 293 34336 Ontwikkelen en projectcommunicatie nieuwe bedrijventerreinen kennis 2
EOTDS 5 293 34337 Ontwikkelen en projectcommunicatie nieuwe bedrijventerreinen 2
EOTDS 5 294 34338 Versterken stedelijke economie: buurten en deelgemeenten 2
EOTDS 5 680 34339 Stimuleren ondernemerschap 2
EOTDS 6 298 34340 Sturen en uitbouwen (met partners) van kennisplatformen 2
EOTDS 6 287 34342 Uitvoeren studies kennis 2
EOTDS 5 292 34343 Duurzame inrichting bestaande bedrijventerreinen en projectcommunicatie bestaande bedrijventerreinen 2
EOTDS 5 294 34344 Versterken stedelijke economie: kernstad 2
EOTDS 5 680 34345 Stimuleren starters (startersbeleid) 2
EOTDS 5 680 34346 Stimuleren horeca en kleinhandel 2
EOTDS 5 287 34347 Uitvoeren economische studies 2
EOTDS 5 287 34348 Monitoren en beheren van data 2
EOTDS 5 288 34349 Oprichten en beheren 1-loket voor ondernemers 2
EOTDS 5 288 34350 Communiceren naar ondernemers 2
EOTDS 5 288 34351 Voeren van accountmanagement economie 2
EOTDS 6 296 34352 Profileren en promotie voeren van Gent als kennisstad 2
EOTDS 6 309 34353 Bijdragen in havengerelateerde samenwerkingsverbanden 2
GSWDS 6 301 34354 Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven ter bevordering van studie/beroepskeuze 2
GSWDS 6 686 34355 Regie rond deeltijds leren en werken (Deeltijds@work) 2
GSWDS 6 300 34356 Realiseren/opvolgen van de uitvoering van het 5-punten programma Jongerenwerkplan Stad Gent 2
GSWDS 6 307 34357 Ontwikkelen projecten randvoorwaarden 2
GSWDS 6 308 34358 Ontwikkelen innovatieve projecten voor specifieke doelgroepen 2
GSWDS 5 685 34360 Stimuleren HR-beleid bedrijven 2
GSWDS 6 416 34361 Ondersteunen van particuliere derdenorganisaties die opleiding, begeleiding of werkervaring aanbieden aan kansengroepen 2
GSWDS 6 324 34362 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen 2
GSWDS 5 335 34363 Communiceren 2
GSWDS 6 334 34364 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
GSWDS 5 301 34365 Ontwikkelen initiatieven tot betere afstemming onderwijs-arbeidsmarkt 2
GSWDS 5 415 34366 Creatie nieuwe sociale economieprojecten 2
GSWDS 6 415 34367 Ondersteunen sociale economieprojecten 2
GSWDS 6 685 34368 Projecten ontwikkelen in samenwerking met beroepssectoren 2
GSWDS 6 309 34369 Organiseren van het partnerschap Gent, stad in Werking 2
LWBDS 6 306 34370 Opzetten van werkervaringsprojecten binnen de stad 2
LWBDS 6 324 34371 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen 2
LWBDS 5 335 34372 Communiceren 2
LWBDS 6 334 34373 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
LWBDS 5 416 34374 Ondersteunen van het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) Gent 2
LWBDS 6 308 34375 Gespecialiseerde begeleiding van doelgroepen 2
LWBDS 5 306 34377 Inschakelen van werkzoekenden in projecten werkervaring via het Leerwerkbedrijf 2
LWBDS 6 685 34378 Projecten ontwikkelen in samenwerking met de beroepssectoren 2
LWBDS 6 686 34379 Organiseren van brugprojecten (deeltijds werken) 2
LWBDS 5 334 34380 Reservefonds LWB 2
LWBDS 6 415 34381 Ontwikkelen en realiseren projecten lokale diensteneconomie in de publieke sector 2
LWBDS 6 685 34382 Dienstverlening op maat aan bedrijven voor het invullen van vacatures 2
LWBDS 6 685 34383 Coachen van nieuwe werknemers (jobcoaching) 2
LWBDS 5 685 34384 Invullen vacatures via sectorgerichte werking 2
LWBDS 6 680 34385 Stimuleren duurzaam ondernemen 2
BMFDS 5 334 34387 Communiceren 2
BMFDS 5 295 34388 Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent 2
BMFDS 5 324 34389 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen 2
BMFDS 5 334 34390 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Markten en Foren) 2
114231 7 259 34391 inrichten van interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding 2
114231 7 259 34392 verstrekken van netoverschrijdend studieadvies binnen de regio 2
114231 7 264 34393 time-out projecten verder uitbouwen 2
114231 7 264 34394 het Steunpunt Leerrecht - Leerplicht i.f.v. de spijbelpreventie uitbouwen 2
114231 7 34395 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (CLB) 2
DEP06DG 7 282 34396 initiatieven nemen om de instroomdrempel te verlagen 2
DEP06DG 7 262 34398 faciliteren van het woon/schoolverkeer 2
DEP06DG 7 263 34399 inzetten van PWA'ers in DOOSG 2
DEP06DG 7 281 34400 samenwerking tussen DOOSG en het hoger onderwijs stimuleren 2
DEP06DG 7 283 34401 plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Staf) 2
ONDDS 7 273 34402 aanbieden van ICT-ondersteuning aan de scholen en diensten 2
ONDDS 7 283 34403 plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Administratie Onderwijs) 2
ONDDS 7 284 34404 communiceren 2
ONDDS 7 313 34405 logistiek beheer 2
ONDDS 7 313 34406 DOOSG leerlingenvervoer 2
ONDDS 7 313 34407 uitvoeren van HACCP 2
ONDDS 7 314 34408 financieel beheer 2
ONDDS 7 315 34409 selectie, aanwerving, coaching en loopbaanbegeleiding van onderwijspersoneel 2
ONDDS 7 315 34410 personeelsbeheer 2
ONDDS 7 313 34412 facilitair beheer 2
ONDDS 7 282 34413 initiatieven nemen om de instroomdrempel te verlagen 2
VIMOB 7 707 34414 Mobiele Ploeg - Kinderopvang 2
VI 7 283 34415 plannen, sturen, coördineren en verbeteren (DIKO) 2
VI 7 282 34416 initiatieven nemen om de instroomdrempel te verlagen 2
VI 7 243 34417 regisseren en ondersteunen van initiatieven kinderopvang 2
VI 7 243 34418 inrichten van Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO) 2
VI 7 243 34419 inrichten van kinderopvang - peutertuinen 2
VI 7 243 34420 inrichten van buitenschoolse opvang - STIBO 2
VI 7 243 34421 inrichten van kinderopvang - kinderdagverblijf 2
VI 7 243 34422 inrichten van een dienst onthaalouders 2
ONDEDUC 7 279 34424 inrichten van natuur- en milieu-educatie (NME) 2
ONDEDUC 7 279 34425 inrichten van een natuurmuseum 2
ONDEDUC 7 280 34426 opzetten en onderhouden van een historische onderwijscollectie 2
ONDINST 7 236 34429 inrichten van buitengewoon secundair onderwijs 2
ONDINST 7 236 34430 inrichten van buitengewoon basisonderwijs 2
ONDINST 7 236 34431 inrichten van algemeen secundair onderwijs 2
ONDINST 7 236 34432 inrichten van voltijds kunstonderwijs 2
ONDINST 7 236 34433 inrichten van voltijds technisch en beroepsonderwijs (= leerplicht) 2
ONDINST 7 236 34434 inrichten van deeltijds beroepssecundair onderwijs (CLW) 2
ONDINST 7 241 34435 inrichten van deeltijds kunstonderwijs 2
ONDINST 7 241 34436 inrichten van volwassenenonderwijs 2
ONDINST 7 275 34437 inrichten van een internaat 2
ONDINST 7 262 34438 ondersteunen van het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs 2
ONDINST 7 236 34439 inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager) 2
ONDPEBEG 7 244 34441 pedagogisch begeleiden en initiëren van vernieuwing 2
ONDPEBEG 7 244 34442 werken in onderwijs aan cultuur en kunst (WOCK) 2
ONDPEBEG 7 244 34443 informatieverspreiding en kennisdeling 2
ONDPEBEG 7 283 34444 plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Pedagogische Begeleidingsdienst) 2
ONDPEBEG 7 281 34446 inrichten van een opvoedingswinkel 2
ONDPEBEG 7 276 34447 uitvoeren van wijkspecifieke en -ondersteunende projecten 2
ONDPEBEG 7 278 34448 Uitvoeren van het Gents Plan Geletterdheid 2
DEP07DG 1 192 34450 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
DEP07DG 1 196 34451 Communiceren 2
DEP07DG 1 202 34452 We implementeren, samen met de stakeholders het (stads)marketingplan 2
DEP07DG 1 195 34453 We trekken pro-actief imagobepalende evenementen aan door middel van netwerken, lobbying, prospecties en het opstellen en ter beschikking stellen van een bid book 2
FEEDS 3 180 34454 We promoten en communiceren over evenementen en festiviteiten 2
DEP07DG 1 695 34456 Beheren van middelen en personeel 2
DEP07DG 1 195 34457 We zorgen voor de ontsluiting van het vrijetijdsaanbod 2
DEP07DG 1 202 34458 We regisseren het programma "Gent: zoveel stad" 2
DEP07DG 1 195 34459 We ondersteunen zowel logistiek als financieel evenementen die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds 2
FEEDS 3 180 34460 We ondersteunen en coördineren kermissen, buurt- en andere feesten op inhoudelijk, administratief, logistiek en financieel vlak 2
FEEDS 3 180 34461 We initiëren, ondersteunen, organiseren en coördineren op een professionele manier evenementen die het gewenste imago van Gent versterken en volgen ze op in al hun facetten 2
FEEDS 3 192 34462 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
FEEDS 3 207 34463 We promoten Gent als filmlocatie en ondersteunen filmploegen op een professionele manier 2
FEEDS 3 180 34464 We delen kennis en expertise over evenementen en feesten 2
FEEDS 3 695 34465 Beheren van middelen en personeel 2
TOEDS 3 191 34467 We promoten Gent als toeristische bestemming om de aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers te vergroten 2
TOEDS 3 198 34468 We onthalen de toeristen 2
TOEDS 3 191 34469 We streven naar een optimaal kennisbeheer van relevante toeristische gegevens 2
TOEDS 3 192 34470 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
TOEDS 3 695 34471 Beheren van middelen en personeel 2
SPRDS 4 186 34473 Strukturele reorganisatie 2
SPRDS 4 186 34474 Uitbouw van sporthallen en zwembaden 2
SPRDS 4 695 34475 Beheren van middelen en personeel 2
SPRDS 4 183 34476 Voeren van een actief marketingbeleid 2
SPRDS 4 181 34477 Organiseren van een sportaanbod voor diverse doelgroepen 2
SPRDS 4 186 34478 Uitbouw van openlucht infrastructuur 2
SPRDS 4 192 34479 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
SPRDS 4 183 34480 Ontwikkelen van kenniscentra 2
SPRDS 4 181 34481 Ontwikkelen van buurtsport(activiteiten) 2
SPRDS 4 181 34482 We ondersteunen het sportaanbod van derden 2
SPRDS 4 186 34483 Uitbouw van de Blaarmeersen 2
ABIS 1 77 34485 (Internationale) netwerken en contacten met partner- en zustersteden onderhouden 2
ABIS 9 52 34486 Kwaliteitszorg stimuleren en coördineren 2
ABIS 11 52 34487 Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum diversiteit, gelijke kansen en antidiscriminatie 2
ABIS 1 52 34488 Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum rond data, indicatoren en onderzoek 2
ABIS 1 70 34489 Regisseren van het programma duurzaamheid 2
ABIS 11 77 34490 Beheren en uitbouwen van de stedenband met Mangaung 2
ABIS 1 66 34491 Aansturen geïntegreerde aanpak buurtgebonden en themagebonden overlast en criminaliteit 2
ABIS 1 70 34492 Regisseren van het programma Internationale Samenwerking en Positionering 2
ABIS 1 52 34493 Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum Internationale Samenwerking 2
ABIS 11 70 34494 Regisseren van het gender- en holebibeleid 2
ABIS 11 70 34495 Regisseren van het programma Diversiteit en Gelijke Kansen 2
ABIS 1 70 34496 COMFORT - Regisseren van het programma inspraak 2
ABIS 1 70 34497 Regisseren van het programma Integrale Veiligheid 2
ABIS 1 71 34498 Coördineren van stadsbrede subsidiekanalen met betrekking tot stedenbeleid (ABIS) 2
ABIS 1 52 34500 Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum GIS 2
ABIS 1 52 34501 Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum 3DGIS 2
ABIS 1 70 34502 Coördineren van Europese projecten 2
ABIS 1 268 34503 Beheren van middelen en personeel (ABIS) 2
ABIS 1 64 34504 Coördinatie en beheer hefboomfonds voor opstart nieuwe gesubsidieerde projecten 2
ABIS 1 265 34505 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (ABIS) 2
ABIS 11 52 34506 Uitvoeren en ondersteunen van activiteiten rond internationale solidariteit 2
ABIS 1 704 34507 Optimaliseren positionering Gent 2
DEP08DG 1 268 34508 Beheren van middelen en personeel (staf) 2
ABIS 1 70 34509 Regisseren van het programma scheppende stad 2
ABIS 1 52 34510 COMFORT - Kenniscentrum audiovisueel materiaal 2
DEP08DG 1 265 34512 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (staf) 2
DEP08DG 1 265 34513 Communiceren (staf) 2
DEP08DG 1 52 34514 Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum strategische planning 2
DEP08DG 1 52 34515 Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum voor project- en programmawerking 2
CORASVLB 1 268 34516 Beheren van middelen en personeel (Asiel- en Vluchtelingenbeleid) 2
CORASVLB 1 265 34517 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Asiel-en vluchtelingenbeleid) 2
CORASVLB 1 66 34519 Coördineren van het asielbeleid en vrijwillige terugkeer 2
CORASVLB 1 66 34520 Ontwikkelen en beheren van het stedelijk opvanginitiatief 2
BELASTDS 4 265 34521 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Belastingen) 2
BELASTDS 4 268 34522 Beheren van middelen en personeel (Belastingen) 2
BELASTDS 4 53 34523 Opmaken en toepassen van fiscale regelgeving 2
BELASTDS 4 53 34524 Ontwikkelen en beheren van fiscale data 2
GEMWACHT 1 73 34526 Beheren en uitbouwen van de dienst Gemeenschapswachten 2
GEMWACHT 1 265 34528 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Gemeenschapswacht) 2
GEMWACHT 1 268 34529 Beheren van middelen en personeel (Gemeenschapswacht) 2
LOKPREDS 1 73 34531 Ontwikkelen en beheren van preventieprojecten (veldwerk, projectgebonden) 2
MSOC 11 268 34533 Beheren van middelen en personeel (MSOC) 2
MSOC 11 265 34534 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (MSOC) 2
MSOC 11 66 34536 Medisch en psychosociaal begeleiden van drugverslaafden 2
SVGWDS 1 79 34538 Ontwikkelen en beheren methodiek Wijk aan Zet 2
SVGWDS 1 64 34539 Uitwerken van nieuwe methodieken stedelijke vernieuwing 2
SVGWDS 1 70 34540 Gebiedgericht werken en regisseren wijkprogramma's 2
SVGWDS 1 70 34541 Regisseren van de territioriale programma's 2
SVGWDS 1 79 34542 Organiseren van inspraakmomenten en netwerken in de wijken 2
SVGWDS 1 79 34543 COMFORT Communiceren over de territoriale programma's en -projecten 2
SVGWDS 1 268 34544 Beheren van middelen en personeel (SV en GGW) 2
SVGWDS 1 265 34546 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (SV en GGW) 2
SECVO 1 268 34547 Beheren van middelen en personeel (Voorlichting) 2
SECVO 1 265 34548 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Voorlichting) 2
SECVO 1 73 34550 COMFORT - Uitwerken en onderhouden van nood-en interventieplannen en crisiscommunicatie 2
SECVO 1 52 34551 COMFORT - Ontwikkelen en beheren van de dienstverlening van Gentinfo 2
SECVO 1 52 34552 COMFORT - Verzorgen van de public relations 2
SECVO 1 253 34553 COMFORT - Beheren van externe communicatiekanalen 2
SECVO 1 253 34554 COMFORT - Ontwikkelen en onderhouden mediarelaties 2
SECVO 1 253 34555 COMFORT - Ondersteunen van de communicatie en communicatie-expertise 2
SECVO 1 253 34556 COMFORT - Beheren van audiovisueel materiaal van en over Gent 2
JURDS 1 268 34558 Beheren van middelen en personeel (Juridische Dienst en Kennisbeheer) 2
JURDS 1 265 34559 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Juridische dienst en kennisbeheer) 2
JURDS 1 73 34560 Uitvoeren van administratieve sancties 2
JURDS 1 59 34561 Instellen en opvolgen van gerechtelijke en administratieve beroepen 2
JURDS 1 60 34562 Beheren van polissen en verzekeringen 2
JURDS 1 52 34563 Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering 2
JURDS 1 52 34564 Ontwikkelen en beheren van BIDOC (Bibliotheek en documentatiecentrum) 2
JURDS 1 61 34565 Ontwikkelen en beheren van kenniscentrum overheidsopdrachten 2
 • Formats
 • Description

  Activiteiten Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  Beleid,Bestuur