BentuopdehoogtevandewerkenaanenrondomhetstationGent NeemtudetreininhetstationGentSintPieters WatisvoorubelangrijkineentreinstationVlotteoverstapn WatisvoorubelangrijkineentreinstationVoldoendemogelij WatisvoorubelangrijkineentreinstationToegankelijkheid WatisvoorubelangrijkineentreinstationAangenameperrons WatisvoorubelangrijkineentreinstationVoldoendewachtru WatisvoorubelangrijkineentreinstationDuidelijkereizig WatisvoorubelangrijkineentreinstationDuidelijkebewegw WatisvoorubelangrijkineentreinstationAndere Ishetvooruduidelijkhoeuhettreinstationtevoetopeenve Hebtualeentreingenomenofbentualvandetreingestaptop BentutevredenmetdezenieuwetreinperronsHelemaalniettev BentutevredenmetdezenieuwetreinperronsNiettevreden BentutevredenmetdezenieuwetreinperronsNeutraal BentutevredenmetdezenieuwetreinperronsTevreden BentutevredenmetdezenieuwetreinperronsZeertevreden Zijndenieuweperronsgoedtebereiken Zijndenieuweperronsgoedaangeduid Maaktugebruikvanhetnieuwebusstation WatisvoorubelangrijkineenbusstationVlotteoverstapnaa WatisvoorubelangrijkineenbusstationVoldoendezitgelege WatisvoorubelangrijkineenbusstationGoedverlicht WatisvoorubelangrijkineenbusstationOverdektbusstation WatisvoorubelangrijkineenbusstationBredeperrons WatisvoorubelangrijkineenbusstationBeschermingtegend WatisvoorubelangrijkineenbusstationDuidelijkereiziger WatisvoorubelangrijkineenbusstationVoldoendemogelijkh WatisvoorubelangrijkineenbusstationAndere Hethuidigebusstationisnognietafgewerktindetoekomstwor Ishetvooruduidelijkhoeuhetbusstationtevoetopeenveil Ondervindtumomenteelsomsproblemenomopofaftestappenvan Wordtervoldoendereizigersinformatievoorzienvoorbusreiziger Wordtervoldoendereizigersinformatievoorzienvoorreizigersa Voeltuzichveiliginhetbusstation Maaktugebruikvandetramhaltesindestationsomgeving Ishetvooruduidelijkhoeudetramhaltestevoetopeenveili Ondervindtumomenteelsomsproblemenomopofaftestappenva Wordtervoldoendereizigersinformatievoorzienvoortramreizige Wordtervoldoendereizigersinformatievoorzienvoorreizigersa_B Voeltuzichveiligaandetramhaltes Zijndeverschillendewandelrichtingeninenrondhetstationt Voeltuzichveiligindestationsomgeving Neemtusomsdefietsnaardestationsomgeving Plaatstuuwfietsindeondergrondsefietsenparking WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingVlotteove WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingVoldoende WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingVoldoende_A WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingToegankeli WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingAanwijzing WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingBewaking WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingEenvoudig WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingAanwezighe WatvindtuhetbelangrijkstineenfietsenstallingAndere Indetoekomstzaldezefietsenstallingnoguitgebreidwordento Isdeondergrondsefietsenstallingmomenteelgoedbereikbaar Gebruiktuookanderestallingendandeondergrondsefietsenst Gebruiktuookanderestallingendandeondergrondsefietsenst_A Gebruiktuookanderestallingendandeondergrondsefietsenst_B Gebruiktuookanderestallingendandeondergrondsefietsenst_C Gebruiktuookanderestallingendandeondergrondsefietsenst_D Zijndelocatiesvandeverschillendefietsenstallingenduidelij Ishetvooruduidelijkhoeudestationsomgevingmetdefietso KomtumetdeautonaarhetstationJaalsbestuurder KomtumetdeautonaarhetstationJaalspassagier KomtumetdeautonaarhetstationNee WaarparkeertuuwwagenIndeondergrondseparkeergarage WaarparkeertuuwwagenOpstraat WaarparkeertuuwwagenIneengaragebox WaarparkeertuuwwagenAndere WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageVlotteoverstapn WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageVoldoendeplaatse WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageRuimeparkeerplaa WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageVoldoendeverlich WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageAanwijzingvrije WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageToegankelijkheid WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageTarieven WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageOpeningsuren WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageBewaking WatvindtubelangrijkaaneenparkeergarageAndere Bentutevredenoverdeparkeergarage Isdeondergrondseparkeergaragegoedbereikbaar Isdebewegwijzeringnaardeondergrondseparkingduidelijk Voeltuzichveiligindeondergrondseparkeergarage Zetusomsiemandafaanhetstation WaarzetudezepersoonafOndergrondseKissRide WaarzetudezepersoonafKissRideAstridlaan WaarzetudezepersoonafKissRideVoskenslaan WaarzetudezepersoonafKissRideSintDenijslaan WaarzetudezepersoonafAndere ZijndelocatiesvandeKissRidesgoedaangegevenindestati Watisdebestemmingvanuwpassagiernadatuwpassagierisafg Watisdebestemmingvanuwpassagiernadatuwpassagierisafg_A Watisdebestemmingvanuwpassagiernadatuwpassagierisafg_B Watisdebestemmingvanuwpassagiernadatuwpassagierisafg_C Watisdebestemmingvanuwpassagiernadatuwpassagierisafg_D Watisdebestemmingvanuwpassagiernadatuwpassagierisafg_E WaarwordtuafgezetOndergrondseKissRide WaarwordtuafgezetKissRideAstridlaan WaarwordtuafgezetKissRideVoskenslaan WaarwordtuafgezetKissRideSintDenijslaan WaarwordtuafgezetAndere WatisuwbestemmingnadatubentafgezetTreinstation WatisuwbestemmingnadatubentafgezetBusstation WatisuwbestemmingnadatubentafgezetTramhalte WatisuwbestemmingnadatubentafgezetSchool WatisuwbestemmingnadatubentafgezetWerk WatisuwbestemmingnadatubentafgezetAndere Neemtusomseentaxiaanhetstation HoevaakneemtuhiereentaxiMinderdanéénkeerperjaar HoevaakneemtuhiereentaxiEénofmeerderekerenperjaar HoevaakneemtuhiereentaxiMaandelijks HoevaakneemtuhiereentaxiWekelijks HoevaakneemtuhiereentaxiMeerderekerenperweek Isdelocatievandeondergrondsetaxistallinggoedaangegeven Isdeondergrondsetaxistallinggoedbereikbaar Bentuopdehoogtevanhetnieuwbouwprojectmetparkenenplein Hoestaatutegenoverditnieuwbouwproject Zullendezeplannenzoalszenuvoorliggenleidentoteenduurza BentuopdehoogtevanhetnieuwbouwprojectophetKoninginMat Hoestaatutegenoverditnieuwbouwproject_A Zullendezeplannenzoalszenuvoorliggenleidentoteenduurza_B Watzouukunnenverleidenomindezenieuwegebouwentekomenw Watzouukunnenverleidenomindezenieuwegebouwentekomenw_A Watzouukunnenverleidenomindezenieuwegebouwentekomenw_B Watzouukunnenverleidenomindezenieuwegebouwentekomenw_C Watzouukunnenverleidenomindezenieuwegebouwentekomenw_D Watzouukunnenverleidenomindezenieuwegebouwentekomenw_E WeetudatereennatuurparkOvermeersisgerealiseerd Maaktuhiergebruikvan Bentutevredenmetditnatuurpark KentudehellendetuintussenhetstationsgebouwenhetMaria Maaktuhiergebruikvan_A Bentutevredenmetditgroen HoevaakreistuviahetstationGentSintPietersElkewerkda HoevaakreistuviahetstationGentSintPietersMinstens1 HoevaakreistuviahetstationGentSintPietersMinstens1_A HoevaakreistuviahetstationGentSintPietersMinderdan HoevaakreistuviahetstationGentSintPietersAndere HoereistunaarhetcentrumvanuitdestationsomgevingMetde HoereistunaarhetcentrumvanuitdestationsomgevingMetde_A HoereistunaarhetcentrumvanuitdestationsomgevingMetde_B HoereistunaarhetcentrumvanuitdestationsomgevingTevoe HoereistunaarhetcentrumvanuitdestationsomgevingNietv HoereistunaarhetcentrumvanuitdestationsomgevingAndere HoeplantueenoverstapnaarbustramoftreinInformatiete HoeplantueenoverstapnaarbustramoftreinViadewebsit HoeplantueenoverstapnaarbustramoftreinViadeappva HoeplantueenoverstapnaarbustramoftreinNietvantoep HoeplantueenoverstapnaarbustramoftreinAndere WatdoetualsumoetwachtentijdenseenoverstapIetsetend WatdoetualsumoetwachtentijdenseenoverstapWinkelen WatdoetualsumoetwachtentijdenseenoverstapLezenkran WatdoetualsumoetwachtentijdenseenoverstapInternetten WatdoetualsumoetwachtentijdenseenoverstapMuziekluis WatdoetualsumoetwachtentijdenseenoverstapWerken WatdoetualsumoetwachtentijdenseenoverstapAndere WaarkooptuvooraleentreintramofbusticketStationslok WaarkooptuvooraleentreintramofbusticketLijnwinkel WaarkooptuvooraleentreintramofbusticketAutomaatva WaarkooptuvooraleentreintramofbusticketWebsitevan WaarkooptuvooraleentreintramofbusticketNietvanto WaarkooptuvooraleentreintramofbusticketAndere Bentutevredenoverde‘MinderHinder’maatregelenditzijnde OntvangtuinformatieoverhetprojectGentSintPietersNee OntvangtuinformatieoverhetprojectGentSintPietersJav OntvangtuinformatieoverhetprojectGentSintPietersJav_A OntvangtuinformatieoverhetprojectGentSintPietersJav_B OntvangtuinformatieoverhetprojectGentSintPietersJav_C OntvangtuinformatieoverhetprojectGentSintPietersJav_D OntvangtuinformatieoverhetprojectGentSintPietersAnder Vindtudatuvoldoendeopdehoogtewordtgehoudenvandeontwi Hebtureedsdeelgenomenaaneenparticipatieactiviteitworksho Ubent...Bewonerstationsomgeving Ubent...Pendelaar Ubent...Student Ubent...Werknemerstationsomgeving Ubent...Andere Geslacht Leeftijdscategorie Woonplaats
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 1
1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 4 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2
1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 3
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 4
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 4 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 1 5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1 1 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 1 1 5 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 1 1 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 1
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 5
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 4 1 1 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 1 5 1 1 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1